ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scandalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scandalize*, -scandalize-

scandalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scandalize (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้อัปยศ Syn. culiminate, slander
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
English-Thai: Nontri Dictionary
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ But don't scandalize me ♪But don't scandalize me

scandalize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scandalize
Back to top