ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spotlight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spotlight*, -spotlight-

spotlight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spotlight (n.) ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก See also: สปอร์ตไลท์ Syn. limelight, footlight
spotlight (n.) จุดสนใจของผู้คน See also: สายตาของประชาชน Syn. public eye
spotlight (vt.) ฉายสปอร์ตไลท์
spotlight (vt.) ดึงดูดความสนใจ See also: ทำให้เด่นชัด Syn. highlight, draw attention to
English-Thai: HOPE Dictionary
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature
English-Thai: Nontri Dictionary
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me tell you about the show. We spotlight you.ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับการแสดง เราเน้นย้ำที่คุณ
She's been in the spotlight since you and me was bitin' ankles.เธออยู่ในแสงไฟ ตั้งแต่นายกับชั้นยังหัดเดิน
OOH, YOU BETTER HOPE THERE'S NOT A SPOTLIGHT INVOLVED.อูวส์ พี่อย่าหวังให้มีแสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องจะดีกว่า
You couldn't deal withthe spotlight shining on me for once, could you?เธอทนไม่ได้ที่เห็นฉันโดดเด่นกว่าใช่ไหม
Especially one who enjoys the public spotlight so much.โดยเฉพาะบุคคลที่ชอบสนุก กับแสงไฟมาก
Which is why we gotta keep the spotlight on you.นี่แหละทำไมเราถึงได้ ส่องสปอตไรท์ใส่คุณ
There's a political spotlight on whistler due to the nature of his crime.มีเรื่องที่น่าสนใจ/ทางการเมือง เกี่ยวกับวิสท์เลอร์
Ever since I started working with that obnoxious backstabber, she's done nothing but try to take the spotlight off of me and put it onto her.ตั้งแต่ที่ฉันทำงานกับนังทรยศหวังชิงคนนั้น หล่อนไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแย่งหน้าที่ไปจากฉัน และนำมาใส่เข้าของเธอ
That's the old Violet Nottingham. Before she met me. Now it's up to me to keep my pooky-bear out of the spotlight and nightclubs and tabloids.ตอนนี้มีผมดูแลเธอให้ห่างจากของพวกนั้นแล้ว
# Here in the spotlight we shine, look at who we areอยู่ในแสงไฟ เราเจิดจรัศ มองที่คนที่เราเป็น
NEWSREEL ANNOUNCER: Movietown News presents Spotlight on Adventure."ข่าวภาพยนตร์บันเทิง" ขอเสนอ จับตา "การผจญภัย"
He's drawn to the spotlight of politics.เขาเรียกร้องความสนใจ ทางการเมือง

spotlight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, 聚光灯 / 聚光燈] spotlight

spotlight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting)
点光[てんこう, tenkou] (n) spotlight
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
スポットライト[, supottoraito] (n) spotlight; (P)
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl
晴れの舞台[はれのぶたい, harenobutai] (n) (See 晴れ舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage

spotlight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สปอตไลต์[n.] (sapøtlai) EN: spotlight FR: projecteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spotlight
Back to top