ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stillness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stillness*, -stillness-

stillness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stillness (n.) ความนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I prefer the stillness here.ก็ผมอยากหยุดไว้ตรงนี้
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ
♪ as the stillness around you growsโ™ช as the stillness around you grows
I can teach you to fight with the Green Destiny, but first you must learn to hold it in stillness.ฉันจะสอนวิธีการต่อสู้ ด้วยดาบเทวลิขิตเขียวให้ แต่ขั้นแรก คุณต้องรู้วิธีจับให้นิ่ง
Window of beginning, stillness, new light of the dawnหน้าต่างแห่งชีวิต นิ่งเงียบ ในแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ
This soothing coldness, the stillness, I mean, it's really a beautiful thing.ความเย็นนี้ช่วยผ่อนคลาย ความเงียบสงบ ฉันหมายถึง มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลย

stillness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉寂[chén jí, ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ, 沉寂] silence; stillness

stillness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P)
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P)
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P)

stillness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]

stillness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stille {f}stillness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stillness
Back to top