ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snug*, -snug-

snug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snug (adj.) อบอุ่นและน่าสบาย See also: สบาย Syn. comfortable
snug down (phrv.) แล่นเรือปลอดภัย
snuggery (n.) สถานที่น่าอยู่
snuggle (vi.) อิงแอบ See also: ซุกในอ้อมกอด Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle (vt.) อิงแอบ See also: ซุกในอ้อมกอด Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle down (phrv.) อิงแอบอย่างสบาย Syn. nestle down
snuggle up (phrv.) พักอย่างสบาย See also: ซุกอย่างสบาย Syn. nestle up
snugly (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
English-Thai: HOPE Dictionary
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอเคลีย (v.) snuggle See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ
เคล้าคลอ (v.) snuggle See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together Syn. เคลียคลอ
เคล้าเคลีย (v.) snuggle See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย Ops. ละเลย, เพิกเฉย
เคลียเคล้า (v.) snuggle See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ Ops. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ
แนบเนื้อ (v.) snuggle See also: be tight
แอบอิง (v.) snuggle See also: nestle Syn. อิงแอบ, แนบชิด
แนบข้าง (v.) snuggle (up to) See also: cuddle up (to/against) Syn. เคียงข้าง
กระซิก (v.) snuggle up See also: stand or sit or lie close to, lean upon, curl up, burrow Syn. เบียด, กระแซะ, กระซิกกระซวย Ops. ถอย
กระซิกกระซวย (v.) snuggle up See also: stand or sit or lie close to, lean upon, curl up, burrow Syn. เบียด, กระแซะ Ops. ถอย
กระแซะ (v.) snuggle up See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in Syn. ใกล้ Ops. ห่าง
อิงอร (v.) snuggle up See also: nestle Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ (v.) snuggle up See also: nestle Syn. แนบชิด, แอบอิง
แนบชิด (v.) snuggle up to See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ
แอบชิด (v.) snuggle up to See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact Syn. แนบ, อิงแอบ
พันแข้งพันขา (v.) snuggle up to one´s legs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like to stay snug in a warm bed and just stare at it.ฉันชอบนอนอยู่บนเตียงอุ่น ๆ และมองไปที่ฝน
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา
Think how snug it'll be underneath our flannel...คิดถึงความอุ่นสบาย ภายใต้ผ้าขนสัตว์...
So that's what snug is.นั่นแหละ ที่เขาเรียกว่า ว่านอนสอนง่าย
That's a mighty snug little shelter, Huck.นั้นมันเป็นที่กำบังอบอุ่นน่าสบาย ฮัค
I know I feel more snug and secure than I've ever.ผมเองก็รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยกว่าที่เคย
The fairies began their charge to raise Aurora in a snug little cottage in the woods.นางฟ้าเริ่มคิดค่าใช้จ่ายของพวกเขา ที่จะยกระดับในออโรราสบาย กระท่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในป่า
You be snug as a bug up there.เธอจะนอนม้วนต้วนบนนั้น
It's fashionable, supple, and snug-fitting. Look how fine your foot looks.อ่อนนุ่ม พอดีเท้า ดูเข้ากับเท้าของคุณได้ดี
Okay, okay. Now, what is wrong with my Snuggles?โอเคๆ ยี่ห้อสนักเกิ้ลมีอะไรไม่ดี
Yeah, they're a bit snug, but that's how I like them.คุณยอดมากเมื่อคืนนี้
Oh, don't worry. you little snuggle bunnies can hop around all you want.อย่ากังวลไปเลย พวกเธอกอดกัน จู๋จี๋กันไปเหอะ

snug ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒适[shū shì, ㄕㄨ ㄕˋ, 舒适 / 舒適] cozy; snug
[tiē, ㄊㄧㄝ, 帖] fit snugly
偎傍[wēi bàng, ㄨㄟ ㄅㄤˋ, 偎傍] to snuggle up to
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance

snug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
ほんわか[, honwaka] (adv,adv-to) (on-mim) warm; snug
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug

snug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting FR: bien ajusté ; à fond
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบชิด[v. exp.] (aēp chit) EN: snuggle up to FR:
แอบอิง[v.] (aēp-ing) EN: lean (on/against) ; nestle ; snuggle FR:
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
เคล้าเคลีย[v.] (khlaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle FR:
เคลียเคล้า[v.] (khlīakhlao) EN: snuggle FR:
คลอเคลีย[v.] (khløkhlīa) EN: go together affectionaly ; show affection for one another ; snuggle FR:
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner
กระแซะ[v.] (krasae) EN: press together ; snuggle up FR:
กระซิก[v.] (krasik) EN: edge (up to, over to) ; sidle up (to) ; snuggle up FR:
กระซิกกระซวย[v.] (krasikkrasū) EN: snuggle up FR:
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:
รัดรูป[adj.] (ratrūp) EN: close-fitting ; skin-tight ; formfitting ; snug-fitting FR: ajusté ; moulé ; moulant

snug ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergangspassung {f}snug fit; transition fit
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snug
Back to top