ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoothen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoothen*, -smoothen-

smoothen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoothen (vt.) ทำให้เรียบ Syn. even, flatten, level
English-Thai: HOPE Dictionary
smoothen(สมูธ'เธิน) vt.,vi. = smooth (ดู)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoothen
Back to top