ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

searching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *searching*, -searching-

searching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
searching (adj.) ตรวจสอบอย่างละเอียด See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
English-Thai: HOPE Dictionary
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
English-Thai: Nontri Dictionary
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง
The planes are searching for us.เครื่องบินจะออกค้นหาเรา
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้
For nearly three thousand years, Man has been searching for the lost Ark.เกือบๆ 3 พันปี, ที่มนุษย์ค้นหาหีบที่หายไป
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา
We haven't finished searching the house yet.เรายังไม่ได้ค้นทั่วบ้านให้เสร็จเลย
I was searching for something.เหมือนฉันกำลังหาอะไรบางอย่าง
Excuse me, l-l think the word you're searching for is "Space Ranger."ขออภัย, ฉ-ฉันคิดว่า นายควรพูดว่า "ทหารอวกาศนะ"
The word I'm searching for I can't say because there's preschool toys present.ฉันพูดแบบนั้นไม่ได้ เพราะนายเป็นของเล่น
From as long as I can remember, I've been searching for something some reason why we're here.จากตราบเท่าที่ฉันสามารถ จำฉันได้รับการค้นหา บางสิ่งบางอย่าง เหตุผลที่ว่าทำไมบางอย่าง ที่เราอยู่ที่นี่
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน

searching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 找到] find (what one was searching for); succeeded in finding

searching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
検索[けんさく, kensaku] (n,vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P)
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out
盲探し[めくらさがし, mekurasagashi] (n) (sens) searching blindly
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination
索敵[さくてき, sakuteki] (n,vs) searching for the enemy
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc.
金探し[きんさがし, kinsagashi] (n) searching for gold
ボディーチェック;ボディチェック[, bodei-chiekku ; bodeichiekku] (n,vs) strip-searching (wasei
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself
漁り[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells
猛省[もうせい, mousei] (n,vs) serious reflection or soul-searching
Japanese-English: COMDICT Dictionary
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to

searching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า searching
Back to top