ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

significance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *significance*, -significance-

significance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
significance (n.) ความสำคัญ See also: ประเด็นหลัก, ลักษณะที่สำคัญ Syn. point, importance Ops. unimportance, insignificance
significance (n.) ความหมาย See also: การมีความหมาย Syn. meaning, message
English-Thai: HOPE Dictionary
significance(ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความสำคัญ,ความหมาย,ผลที่ตามมา,ลักษณะที่สำคัญ,การมีความหมาย, Syn. importance ###A. trifling
English-Thai: Nontri Dictionary
significance(n) ความหมาย,ความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัย (n.) significance See also: meaning, trace, hint, consequence, point Syn. ความหมาย, ความสำคัญ
นัยสำคัญ (n.) significance See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร
He asked about your flag and the significance of the white elephant.He asked about your flag and the significance of the white elephant.
I do not understand significance of question.I do not understand significance of question.
This is not to deny the significance of government and politicians but these are the new high priests.นี่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลและนักการเมือง ไม่มีความสำคัญ แต่ทุนนิยมคือศาสดาสูงสุดองค์ใหม่
It was said to be of no significance to the war effort.บ้างก็ว่า การณ์ครั้งนี้.. ไม่มีผลอะไรกับการแพ้ชนะของสงคราม
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม
Now he was startled and made it clear to our class what he felt the significance of it was.ถึงตอนนี้ ท่านก็รู้สึกตระหนก และอธิบายให้พวกเราฟังอย่างชัดเจน ว่าท่านรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างไร
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง
Nine pieces of eight. What's the significance of that, I wonder.เพื่อนเจ้าบังเอิญพูดถึงที่นัดประชุมโจรสลัดรึเปล่า?
We fight and we love in the hope that somehow, together, we can understand our significance in the universe.เราสู้และเรามีความรัก ในความหวังร่วมกัน เราสามารถเข้าใจความอัศจรรย์ของจักรวาล
The significance of the first date and you want us to be followed?มันเป็นเดทแรกของเรา พ่ออยากให้มันพังลงเหรอ?

significance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意义 / 意義] meaning; significance
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, 意味] significance; imply (that)

significance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十刹(oK)[じっさつ;じっせつ, jissatsu ; jissetsu] (n) (obsc) ten important Rinzai temples, second in significance to the Kyoto Gozan
厘毛の軽重無し[りんもうのけいちょうなし, rinmounokeichounashi] (exp) equal in weight; equal in significance
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests)
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests)
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P)
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
意味[いみ, imi] (n,vs) meaning; significance; (P)
意義[いぎ, igi] (n) meaning; significance; (P)
無意義[むいぎ, muigi] (adj-na,n) meaningless; insignificance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance

significance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทดสอบนัยสำคัญ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: significance testing FR:
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; definition ; denotation FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความมีนัยสำคัญ[n. exp.] (khwām mī na) EN: significance ; materiality FR:
ความมีนัยสำคัญทางคลินิก[n. exp.] (khwām mī na) EN: clinical significance FR:
ความสำคัญ[n.] (khwām samkh) EN: importance ; significance ; priority FR: importance [f] ; signification [f]
นัย[n.] (nai = naiya) EN: meaning ; sense ; significance FR: signification [f] ; sens [m] ; acception [f]
นัยสำคัญ[n. exp.] (nai samkhan) EN: meaning ; significance FR:
นัยสำคัญ[n.] (naiyasamkha) EN: significance FR: signification [f]
ระดับนัยสำคัญ[n. exp.] (radap nai s) EN: significance level FR:
สำคัญยิ่ง[adj.] (samkhan yin) EN: extremely important ; vital ; critical ; crucial ; of great significance FR: vital ; capital ; crucial ; essentiel ; hautement significatif
ไม่มีนัยสำคัญ[n. exp.] (mai mī nai ) EN: nonsignificance FR:

significance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eminent; außerordentlich; hervorragend {adj} | von eminenter Bedeutungeminent | of the utmost significance
Irrtumswahrscheinlichkeit {f} [math.]significance level
Signifikanztest {m}significance test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า significance
Back to top