ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stiff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stiff*, -stiff-

stiff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stiff (sl.) ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)
stiff hair (n.) ขนแข็งของสัตว์
stiff-necked (adj.) ดื้อรั้น
stiffen (vi.) แข็งทื่อ
stiffen (vt.) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up (phrv.) ทำให้แข็งทื่อ
stiffness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, gracelessness
stiffness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. harshness, roughness, crudeness
stiffness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, steadfastness
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
stiffy (sl.) การตั้งชันของอวัยวะเพศชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ,แข็งแกร่ง,ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden,solidify,firm
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดกกระเดก (v.) be stiff in manner See also: be ill-mannered, be harsh in manner
ขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out Syn. เมื่อยขบ
เมื่อยขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out
ทื่อ (v.) stiff See also: harsh, rigid Syn. แข็งทื่อ
แข็ง (adj.) stiff See also: hard, solid, firm, unyielding
มือแข็ง (adj.) stiff in manner See also: immodest, disrespectful, stubborn Ops. มืออ่อน
มือแข็ง (v.) stiffen See also: be disrespectful, lack of respect/salute Ops. มืออ่อน
ความอ่อนล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า
ความเมื่อย (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า
ความเมื่อยล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความอ่อนล้า
ขบเมื่อย (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. เมื่อยล้า, ปวดเมื่อย
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
เมื่อย (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. ขบเมื่อย, เมื่อยล้า, ปวดเมื่อย
เมื่อยล้า (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. ขบเมื่อย, ปวดเมื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Rock her a bit. I'm all stiff from rocking.ร็อคเธอสักหน่อย ฉันแข็งจากโยก
He's got no teeth. He's all stiff from rheumatism.ไม่มีฟัน ตัวแข็งเพราะโรคไขข้อ
Looked like a stiff breeze would blow him over.เหมือนสายลมแข็งจะระเบิดเขาไป
Later, when we all talked we realized that Reverend Jones had climbed Ffynnon Garw 5 or 6 times that day enough to make a young, fit man stiff and definitely too much for a man of 82.ต่อมา เมื่อเราได้คุยกัน เรารู้ว่าบาทหลวงโจนส์ ได้ปีนฟินาฮ่อนการู
He might pull the stiff one-eye on me. I need you to chaperone.เขาอาจลวนลามผม ผมอยากให้คุณกันท่า
Crimson cape... at the sight of Reginald's stiff and-ถ้าคลุมสีแดงของเธอ เมื่อเธอเห็น... ของเรจินัลด์อันแข็งแรงและ...
You'd think so since the stiff was 60... but she was rich on her own.คุณก็คิดงั้นเหรอ เพราะตาสามีนั่น 60 แล้ว แต่เธอรวยของเธอเองอยู่แล้ว
I mean, there's some stiff competition, and they only pick one of us so I'll just have to blow them away with my speech.แบบว่า มีการแข่งขันด้วยหน่ะครับ คัดเอาแค่คนเดียวด้วย หมายถึงว่าผมต้องทำให้เขาชอบสุนทรพจน์ของผมให้ได้
I'm not gonna stiff a friend.เออจริงด้วย ขอโทษนะ เดี๋ยวเขียนใหม่ให้อีกใบนึง
He's never been the last of the red hot lovers... but, recently, it's got to the point where he's jealous of stiff wind.คือพ่อเค้าก็ไม่ได้ถึงกับ แหยไม่เป็นเรื่องหรอกนะ แต่รู้สึกเดี๋ยวนี้ ดูพ่อเค้า เริ่มหึงอะไรไม่เข้าเรื่องแล้ว

stiff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵 / 殭] stiff (corpse)
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, 百无聊赖 / 百無聊賴] bored to death; bored stiff; overcome with boredom
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
刚度[gāng dù, ㄍㄤ ㄉㄨˋ, 刚度 / 剛度] stiffness
[áo, ㄠˊ, 獒] mastiff
獒犬[áo quǎn, ㄠˊ ㄑㄩㄢˇ, 獒犬] mastiff (big dog)
直僵[zhí jiāng, ㄓˊ ㄐㄧㄤ, 直僵 / 直殭] rigid; stiff
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff
僵硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ˋ, 僵硬] stark; stiff
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar
板滞[bǎn zhì, ㄅㄢˇ ㄓˋ, 板滞 / 板滯] stiff; dull
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ˋ, 死硬] stiff; rigid; obstinate
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ˋ, 变硬 / 變硬] stiffen
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 挺] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery

stiff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
干し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff
斜頸;斜頚[しゃけい, shakei] (n,adj-no) torticollis; wryneck; stiff neck
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ごわごわ[, gowagowa] (adj-na,adv,vs) (on-mim) stiff; starchy
ごわつく;ゴワつく[, gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
チベタンマスチフ[, chibetanmasuchifu] (n) Tibetan mastiff (dog breed)
マスチフ[, masuchifu] (n) mastiff (dog breed)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden
固練りコンクリート[かたねりコンクリート, kataneri konkuri-to] (n) stiff-consistency concrete
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P)
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P)
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
硬質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) hardness; stiffness; (P)
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen

stiff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff ; rigid FR: rigide
ขัดยอก[v.] (khatyøk) EN: feel creaky ; feel stiff FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อย[adj.] (meūay) EN: stiff ; tight ; sore FR:
เมื่อยขบ[v.] (meūaykhop) EN: feel stiff and sore FR:
เมื่อยขบ[adj.] (meūaykhop) EN: stiff FR:
มือแข็ง[adj.] (meūkhaeng) EN: having stiff manners ; uncourteous FR: discourtois
ปอดแหก[adj.] (pøt haēk) EN: scared to death ; scared stiff ; chicken-hearted FR: mort de peur
ปวดเมื่อย[v. exp.] (pūat meūay) EN: be stiff ; have aches and pains FR:
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
แข็งขึ้น[v. exp.] (khaeng kheu) EN: harden ; stiffen ; get harder FR: durcir
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
เข้าข้อ[n.] (khaokhø) EN: joint stiffness FR:
ขืนตัว[v. exp.] (kheūn tūa) EN: stiffen oneself FR:
ข้อติด[n. exp.] (khø tit) EN: ankylosis ; stiffness FR:
ความเมื่อยล้า[n.] (khwām meūay) EN: stiffness ; fatigue FR: fatigue [f]
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense ; rigid ; tensed ; stiffened FR: rigide ; crispé ; tendu
มือแข็ง[v.] (meūkhaeng) EN: stiffen FR:
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre

stiff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold
Kontaktverstärker {m}contact stiffener
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness
Genickstarre {f}stiff neck
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements
steif {adv}stiffly
Torsionssteifigkeit {f}torsional stiffness
Wanksteifigkeit {f}suspension roll; suspension roll stiffness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stiff
Back to top