ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secretly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secretly*, -secretly-

secretly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secretly (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. confidentially, conspiratorially, privately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We want to get Switcher's mannequin out of the store and bring her here, secretly of course.เราต้องการให้นายนำหุ่นของสวิทช์เชอร์... ...ออกมาจากห้าง และนำมันมาที่นี่... ...อย่างลับ ๆ
All boys secretly want to dress up like girls, but only a few like Tom have got the guts to admit it.เด็กชายทุกคน ลึกๆแล้ว อยากแต่งเป็นผู้หญิง แต่น้อยคนที่จะยอมรับ แบบทอม
But secretly you'd love to know what it's like, wouldn't you?แต่ลึกๆแล้ว เธอก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ใช่ไหมล่ะ?
Meeting secretly with sinister types much?มาประชุมลับๆ ล่อๆ อะไรกันจ๊ะ
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
Dear Max, I am sorry to say that I have secretly found out that Mr. Blume is having an affair with Miss Cross.ถึงแม็กซ์ เสียใจที่ต้องบอกว่า ฉันบังเอิญรู้ว่าคุณบลูมมีความสัมพันธ์ กับคุณครอส
I've been secretly raising Mido since she was threeชั้นแอบเลี้ยงดูมิโดอย่างลับๆ ตั้งแต่เธอ 3 ขวบ
You went to the school again to secretly learn?ไปโรงเรียนมาอีกแล้วเหรอ
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด.
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe
Wanna secretly go out with me?แต่นั่น ก็เพราะว่า เขาจริงจังกับเธอไม่ใช่เหรอ?
I've been secretly videotaping them doing all this crazy shit.ผมมีวีดีโอลับนะ อย่าทำอะไรบ้าๆหล่ะ

secretly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 秘传 / 祕傳] secretly transmitted; esoteric lore
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 潜移默化 / 潛移默化] imperceptible influence; to influence secretly
暗自[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, 暗自] inwardly; to oneself; secretly
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, 暗害] kill secretly; stab in the back
暗地[àn dì, ㄢˋ ㄉㄧˋ, 暗地] secretly
暗地里[àn de lǐ, ㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ, 暗地里 / 暗地裡] secretly; inwardly; on the sly
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, 暗暗] secretly; inwardly
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly

secretly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P)
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue)
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P)
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo

secretly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
ซ่องสุม[v.] (sǿngsum) EN: gang up ; meet secretly FR:
ส้องสุม[v. exp.] (søng sum) EN: gather clandestinely ; amass secretly FR:
สองต่อสอง[adv.] (søngtøsøng) EN: one-on-one ; privately ; in private ; secretly ; face to face FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secretly
Back to top