ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

songster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *songster*, -songster-

songster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
songster (n.) นักร้อง Syn. singer, vocalist
songster (n.) นกที่ร้องเพลงเพราะ Syn. warbler
English-Thai: HOPE Dictionary
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
English-Thai: Nontri Dictionary
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า songster
Back to top