ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spirited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spirited*, -spirited-

spirited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spirited (adj.) ซึ่งมุ่งมั่น See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา Syn. lively, active
spiritedness (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง Syn. animation
English-Thai: Nontri Dictionary
spirited(adj) กล้าหาญ,มีกำลังใจ,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้งเหี่ยว (adj.) dispirited See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เปิกบาน, สดชื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ever heard of the term, spirited away?นี่ เคยได้ยินคำว่า "วิญญาณล่องลอย" มั้ย?
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี...
You're a spirited little minx, you know that?คุณมันมารยาสารพัด รู้ตัวรึเปล่า
Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say.ลูกพวกคุณสินะ เด็กอัจฉริยะสุดๆ ต้องพูดเลย
Marley is a spirited dog who loves interaction.มาร์ลีย์เป็นหมาร่าเริง -ที่รักการมีปฏิสัมพันธ์
Oh, spirited little Tyto. How touching.โอ้ เจ้าไทโทน้อยช่างกล้า น่าประทับใจจริง
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน
We'll do makeovers, initiate phony phone calls, and have spirited pillow fights in our frilly nighties!เราจะแปลงโฉมกัน โทรไปแกล้งชาวบ้าน และใส่ชุดนอนลูกไม้เอาหมอนฟาดกัน
She's very spirited isn't she?มันฉลาดมากเลยใช่มั้ยครับ?
Our first speaker is not only the class salutatorian... but is also... one of the most spirited young men...นักเรียนคนแรกของเรา ไม่ได้เป็นแค่นักเรียนในห้องเท่านั้น แต่ยังเป็นคนนึง... ในบรรดาหนุ่มน้อย
You're a very spirited human.เธอเป็นมนุษย์ที่ร่าเริงมาก
This spirited human has a special place in my heart too, so I will have to respectfully decline.มนุษย์ร่าเริงคนนี้ก็มีที่พิเศษ ในใจฉันเหมือนกัน คงต้องขอปฏิเสธนะ

spirited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 骏 / 駿] spirited horse
[tí, ㄊㄧˊ, 騠] spirited horse
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 委靡] dispirited; depressed
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 萎靡] dispirited; depressed
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, 萎靡不振] dispirited and listless (成语 saw); downcast
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, 颓唐 / 頹唐] dispirited; depressed
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, 颓废 / 頹廢] dispirited; depressed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, 昂扬 / 昂揚] elated; high-spirited
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, 意气风发 / 意氣風發] high-spirited and vigorous
昂昂[áng áng, ㄤˊ ㄤˊ, 昂昂] high-spirited; brave-looking
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢势 / 歡勢] lively; full of vigor; vibrant; spirited
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢实 / 歡實] lively; full of vigor; vibrant; spirited

spirited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward
神隠し[かみかくし;かみがくし, kamikakushi ; kamigakushi] (n) mysterious disappearance; being spirited away
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
不羈奔放[ふきほんぽう, fukihonpou] (n) free-spirited and uninhibited
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome
奔放不羈[ほんぽうふき, honpoufuki] (n) free-spirited and uninhibited
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp,adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do)
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent
気鋭[きえい, kiei] (adj-no,adj-na,n) spirited; energetic; (P)
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P)
男勝り[おとこまさり, otokomasari] (adj-na,n,adj-no) (of a woman) strong-minded; spirited; mannish
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action
豪快奔放[ごうかいほんぽう, goukaihonpou] (n,adj-na) big-hearted and free-spirited; daring and uninhibited
軒昂[けんこう, kenkou] (adj-t,adv-to) high-spirited; being in high spirits
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with

spirited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คะนอง[adj.] (khanøng) EN: spirited ; high-spirited ; mettlesome ; boisterous ; impetuous ; wild FR:
คึกคะนอง[adj.] (kheuk khanø) EN: lively ; spirited ; high-spirited ; in high spirit ; boisterous FR:
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: lively ; spirited ; animated FR: allègre ; enjoué
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
แห้งเหี่ยว[adj.] (haēng hīo) EN: dispirited FR:
ฮึกหาญ[adj.] (heuk-hān) EN: fiery ; raring to go ; high-spirited ; brave FR:
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
ใจจืดใจดำ[adj.] (jaijeūt jai) EN: mean-spirited FR:
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
ใจต่ำ[adj.] (jaitam) EN: mean ; mean-spirited ; vile FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
คะนอง[v.] (khanøng) EN: be high-spirited FR:
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: dispirited ; weary ; tired FR:
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
หมดกะจิตกะใจ[adj.] (mot ka jit ) EN: dispirited ; disheartened FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic FR: mélancolique ; cafardeux
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok-ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted FR:
ระอา[adj.] (ra-ā) EN: dispirited ; disheartened FR:
ระทดระทวย[adj.] (rathotrathū) EN: dispirited ; in sorrow FR:
สลดหดหู่[adj.] (salot hothū) EN: depressed ; dispirited ; downhearted FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ท้อถอย[adj.] (thøthøi) EN: discouraged ; dispirited FR: découragé ; abattu ; déprimé
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:

spirited ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schneidig {adj} | schneidiger | am schneidigstenspirited | more spirited | most spirited
temperamentvoll {adj} | temperamentvoller | am temperamentvollstenfull of spirits; spirited | fuller of spirits | fullest of spirits
Mutlosigkeit {f}dispiritedness
mutlos {adv}dispiritedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spirited
Back to top