ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprint*, -sprint-

sprint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprint (n.) การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น Syn. dash, rush
sprint (vi.) วิ่งเต็มฝีเท้า See also: วิ่งด้วยความเร็วสูง Syn. dash, race
English-Thai: HOPE Dictionary
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษหนังสือพิมพ์ (n.) newsprint See also: papers, newspaper sheet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sakura, why'd you sprint in here all ofa sudden?ซากุระ ทำไมจู่ๆนึกจะวิ่งก็วิ่งเนี่ย?
Barry had challenged matt to a scooter race in which they would sprint down one aisle and up the next.แบรี่ท้าแม็ทแข่งสกู๊ตเตอร์ ซึ่ีงพวกเขาจะแข่ง ไปตามช่องทีละช่อง
You don't want to test me. Sprint over here in 3 seconds. Hop to!นายไม่ต้องมาลองดีกับชั้น ชั้นให้เวลา3วินาที รีบออกมา
We do it your way. Full-on sprint to the portal.เราจะทำตามวิธีลูก รีบไปที่ประตูทางออก
When I see them sprint out to the car, so excited to see daddy, part of me thinks, great.เมื่อฉันเห็นพวกเขารีบออกจากรถ, ตื่นเต้นเมื่อได้เจอพ่อ, บางส่วนในตัวฉันคิด, เยี่ยมเลย.
I've had to start carrying, like, athletic shoes in my purse, 'cause I have to sprint from one sexual encounter to another.ฉันเคยคิดที่จะเริ่มวางตัว / นิค รองเท้านักกีฬาในเงินของชั้นที่สามารถหามาได้ ทำให้ผมวิ่งจาก ความสำพันธ์ทางเพศหนึ่งไปพบอีกสำพันธ์หนึ่ง
On my count, you toss me the cage, we sprint for the neutralizer tank in the trunk.พอฉันนับเสร็จคุณโยนกรงนกมาให้ฉัน เราวิ่งไปที่ถังนิวเทรไลเซอร์ที่อยู่ท้ายรถ
Okay, can we, like, walk or jog or sprint back to town?โอเค งั้นเราเดิน จ๊อกกิ้ง หรือวิ่งกลับเข้าเมืองกันดีมั้ย
And ending with "tike sprint mulls."และจบที่ชื่อไทค์ สปริ้นท์ มอลล์
Get set to sprint back to the truck!เตรียมตัววิ่งกลับไปที่รถบรรทุก!
Sprint you home!มา... วิ่งแข่งกัน...
He had some theory about using track sprinters to push the bobsled.เขามีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นักวิ่งระยะสั้น เป็นตัวผลักบ๊อบสเลด

sprint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短跑[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, 短跑] sprint (race)
非州[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, 非州] Africa (common misprint for 非洲)
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, 报纸 / 報紙] newspaper; newsprint
白报纸[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, 白报纸 / 白報紙] newsprint

sprint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプリントカー[, supurintoka-] (n) sprint car
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race
タンデムスプリント[, tandemusupurinto] (n) (abbr) tandem bicycle sprint
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P)
スプリンター[, supurinta-] (n) sprinter; (P)
スプリント[, supurinto] (n) (1) sprint; (2) splint; (P)
ミスプ[, misupu] (n) (abbr) misprint
ミスプリ[, misupuri] (n) (abbr) misprint
ミスプリント[, misupurinto] (n) misprint; (P)
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P)
誤字[ごじ, goji] (n) misprint; mispelling; typo; erratum; (P)

sprint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing ra) EN: FR: sprint [m]
วิ่งระยะสั้น [v. exp.] (wing raya s) EN: sprint FR: sprinter (anglic.)
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: newsprint FR: papier journal [m]
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
นักวิ่ง[n.] (nakwing) EN: runner FR: coureur à pied [m] ; sprinteur [m] = sprinter [m]
นักวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (nakwing ray) EN: sprinter FR: sprinteur [m] ; sprinteuse [f] ; sprinter [m] (anglic.)

sprint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper
Sprint {m} [sport]sprint
Sprinter {m}; Sprinterin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprint
Back to top