ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superintendent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superintendent*, -superintendent-

superintendent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superintendent (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ Syn. manager, controller, supervisor
superintendent (n.) คนเฝ้าอาคาร See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร Syn. janitor, porter
superintendent (n.) เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
superintendent (adj.) อยู่ในความควบคุมดูแล
English-Thai: HOPE Dictionary
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
English-Thai: Nontri Dictionary
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวกรรมิก (n.) superintendent See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector
ผู้กำกับการ (n.) superintendent See also: chief of police
ผู้กำกับการตำรวจ (n.) superintendent Syn. ผู้การ
ศึกษาธิการ (n.) superintendent See also: education officer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only Superintendent Wong and I know of your identityมีผมกับสารวัตรวองเท่านั้น ที่รู้ฐานะของคุณ
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง
Mark North put in a call to Detective Chief Superintendent Teller.มาร์ค นอร์ทได้โทรศัพท์ ท่านผู้กำกับเทลเลอร์
You can explain it all tomorrow to the principal and the superintendent, when you've got your meeting with the principal and the superintendent tomorrow, at the meeting.พรุ่งนี้ค่อยอธิบายให้ ครูใหญ่กับผอ.เขตฟัง เพราะเธอจะได้เจอกับพวกเขาพรุ่งนี้ ในที่ประชุม
My decision that I made myself to leave was super difficult, but when the superintendent personally asks you to work at one of the worst schools in the state, well, you say, "Yes."เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลย... แต่เมื่อ ผอ.เขตขอให้ฉันไปสอน โรงเรียนที่ห่วยที่สุดในรัฐ ฉันต้องตอบตกลง
Ron Massey has been superintendent for 30 years.รอน แมสซี่ย์เป็นผู้ดูแล มา 30 ปีแล้ว
If it weren't for Barfi... I'd have retired as the Superintendent of Police.ถ้าไม่ใช่เพราะบาร์ฟี่ ผมคงได้เกษียญในตำแหน่งผู้กำกับฯไปแล้ว
Well, superintendent Harris, I have to say,ท่าผู้กำกับเฮนรี่คะ ฉันคงต้องพูดว่า
And I had to plead her case to the school superintendent or the sheriff.และฉันต้องไปแก้ต่างคดีของเธอ กับผอ.โรงเรียนไม่ก็นายอำเภอ
Well, I hope so. I did send a letter to the superintendent here.หวังว่าอย่างนั้น ผมส่งจดหมายให้ผอ.ของที่นี่
Dr. Benjamin Salt, rightful Superintendent of Stonehearst asylum.หมอเบนจามิน ซอลท์... ผู้อำนวยการที่ถูกต้อง ของโรงพยาบาลประสาทสโตนเฮิร์สต์
Believes himself to be the rightful superintendent of Stonehearst.เชื่อว่าตัวเอง... เป็นผู้อำนวยการที่ถูกต้องของสโตนเฮิร์สต์

superintendent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, 提学御史 / 提學御史] superintendent of education (formal title)
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, 监督人 / 監督人] superintendent

superintendent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P)
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P)
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P)

superintendent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
นวกรรมิก[n.] (nawakanmik) EN: superintendent FR:
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of a police precinct FR:
ผู้กำกับการโยธา[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of works FR:
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikā) EN: superintendent ; education officer FR:

superintendent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Kriminalkommissar {m}detective superintendent
Superintendent {m}superintendent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superintendent
Back to top