ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

syllabary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *syllabary*, -syllabary-

syllabary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
syllabary (n.) ตารางแสดงพยางค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It isn't a rune, and it isn't anywhere in Spellman's syllabary.และมันเป็นภาษาโบราณ ไม่มีทางมีจะสะกดได้ด้วยตัวอักษรทั่้วๆไป

syllabary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
ヌ行[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary
ハ行[ハぎょう, ha gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "hu or fu"; "ha" column or row of the kana syllabary
バ行[バぎょう, ba gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "bu"; "ba" column or row of the kana syllabary
仮名(P);仮字;假名(oK)[かな, kana] (n) (uk) (See 真名・1) kana; Japanese syllabary (e.g. hiragana, katakana); (P)
仮名遣い(P);仮名使い;かな遣い;かな使い[かなづかい, kanadukai] (n) kana orthography; syllabary spelling; (P)
伊呂波順;いろは順;色は順;イロハ順[いろはじゅん(伊呂波順;いろは順;色は順);イロハじゅん(イロハ順), irohajun ( i ro nami jun ; iroha jun ; shoku ha jun ); iroha jun ( iroha jun )] (n) (See 五十音順) Traditional ordering of Japanese syllabary based on a Buddhist poem
片仮名[かたかな(P);カタカナ(P), katakana (P); katakana (P)] (n) (uk) (See 平仮名) katakana; angular Japanese syllabary used primarily for loanwords; (P)
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P)
変体仮名[へんたいがな, hentaigana] (n) anomalous cursive syllabary; non-standard kana
音字[おんじ, onji] (n) syllabary; phonetic symbol

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า syllabary
Back to top