ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

science

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *science*, -science-

science ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
science (n.) วิทยาศาสตร์ See also: ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง Syn. discipline, body of knowledge, branch of knowledge
science (n.) การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ See also: ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ Syn. art, skill, technique
science fiction (n.) นวนิยายวิทยาศาสตร์ Syn. scifi
science lab (n.) ห้องปฏิบัติการ See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย Syn. lab, research lab
science of humans (n.) มานุษยวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ Syn. study of humans
science of mind (n.) จิตวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของจิตว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไร
English-Thai: HOPE Dictionary
science(ไซ'เอินซฺ) n. วิทยาศาสตร์
science fictionn. นวนิยายวิทยาศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
science(n) วิทยาศาสตร์,ศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
science fictionบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scienceวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Science fictionนวนิยายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.S.N. (abbr.) พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
sci-fi (n.) นวนิยายวิทยาศาสตร์ (คำไม่เป็นทางการของ science fiction)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (n.) Department of Science Service
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (n.) Ministry of Science Technology and Environment
ญาณศาสตร์ (n.) the science of fortune-telling See also: a treatise on prophecy, prognostication and prediction
ภ.ม. (n.) Master of Science in Pharmacy See also: M.Sc. in Pharm.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Science in Engineering
ส.บ. (n.) Bachelor of Science (Public Health) See also: B.P.H.
สวทช. (n.) National Science and Technology Development Agency Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Science (Public Health) See also: B.P.H. Syn. ส.บ.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (n.) National Science and Technology Development Agency
เภสัชศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Science in Pharmacy See also: M.Sc. in Pharm. Syn. ภ.ม.
วิชาวิทยาศาสตร์ (n.) science
วิทยาศาสตร์ (n.) science
วิทยาศาสตร์ (n.) science Syn. วิชาวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ (n.) science
ศาสตร์ (n.) science
ภรตศาสตร์ (n.) science of dancing and singing
ครุศาสตร์ (n.) Science of Education See also: pedagogy
อายุรศาสตร์ (n.) science of medicine See also: medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
In the name of science I demand that ring.ในนามของวิทยาศาสตร์ ฉันเรียกร้อง แหวนนั้น มันคือของคุณ มันคือของคุณ
That's what comes of teaching science by TV.การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย โทรทัศน์ คุณจะขอบคุณฉันในท้ายที่สุด
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่
Nothing can be heard. Science says so.ไม่มีอะไรจะได้ยิน วิทยาศาสตร์พูดเช่นนั้น
Guys, gotta help me with my science home work;(คราวนี้จะเป็นใครกัน) (มีฮันคยองคนเดียวที่ออกกระดาษ)
Guys, If I fail this science project, I won't get out of the 6th gradeพี่อีทึก นี่คือพี่อีทึก โอ้.. อีทึกอปป้า (พี่อีทึก)
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ?
Well, now that my science project is done I can watch you hula-hoop. Forget it!(ประดับไว้เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน)
And he desires to learn martial science too.และเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์การต่อสู้เกินไป
You use science to make vines grow better.คุณใช้วิทยาศาสตร์เพื่อให้เถาเติบโตที่ดีขึ้น

science ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, 李约瑟] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
理学硕士学位[lǐ xué shuò shì xué wèi, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 理学硕士学位 / 理學碩士學位] Master of Science (MSc degree)
科学技术现代化[kē xué jì shù xiàn dài huà, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 科学技术现代化 / 科學技術現代化] modernization of science and technology, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
自然科学基金会[zì rán kē xué jī jīn huì, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 自然科学基金会 / 自然科學基金會] natural science fund
量子沫[liàng zǐ mò, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄇㄛˋ, 量子沫] quantum foam (in string theory, and science fiction)
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 科学技术 / 科學技術] science and technology
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 科学技术是第一生产力 / 科學技術是第一生產力] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
科学编辑[kē xué biān jí, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 科学编辑 / 科學編輯] science editor (of a publication)
科幻[kē huàn, ㄎㄜ ㄏㄨㄢˋ, 科幻] science fiction
科幻小说[kē huàn xiǎo shuō, ㄎㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 科幻小说 / 科幻小說] science fiction novel
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 科技] science and technology
科教[kē jiào, ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ, 科教] science education; popular science
地震学[dì zhèn xué, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 地震学 / 地震學] seismology; science of earthquakes
社科[shè kē, ㄕㄜˋ ㄎㄜ, 社科] social science (abbr.)
科技惊悚[kē jì jīng sǒng, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 科技惊悚 / 科技驚悚] techno-thriller (novel); science fiction thriller
科技惊悚小说[kē jì jīng sǒng xiǎo shuō, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 科技惊悚小说 / 科技驚悚小說] techno-thriller novel; science fiction thriller
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 北京科技大学 / 北京科技大學] University of Science and Technology Beijing
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 科学院 / 科學院] academy of sciences
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, 昧心] against one's conscience
农学[nóng xué, ㄋㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 农学 / 農學] agricultural science
应用科学[yìng yòng kē xué, ˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 应用科学 / 應用科學] applied science
航空学[háng kōng xué, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, 航空学 / 航空學] aviation science
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, 绑扎 / 綁紮] binding (computer science)
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, 缓冲器 / 緩衝器] buffer (computer science)
历法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 历法 / 曆法] calendar science; calendar system
容量[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 容量] capacity; volume; quantitative (science)
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 计算机科学 / 計算機科學] computer science
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
良心[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, 良心] conscience
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
丧天害理[sàng tiān hài lǐ, ㄙㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 丧天害理 / 喪天害理] devoid of conscience (成语 saw)
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
地球科学[dì qiú kē xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 地球科学 / 地球科學] earth science
前瞻性[qián zhān xìng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ ㄒㄧㄥˋ, 前瞻性] farsightedness; perspicacity; prescience
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 理财学 / 理財學] financial management science
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 先见 / 先見] foresight; prescience

science ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SF[エスエフ, esuefu] (n) SF; science fiction
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science
エソロジー[, esoroji-] (n) ethology; science of animal behaviour; science of animal behavior
クリスチャンサイエンス[, kurisuchansaiensu] (n) Christian Science
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories
コンピューターサイエンス[, konpyu-ta-saiensu] (n) {comp} (See 計算機科学) computer science
コンピュータサイエンス[, konpyu-tasaiensu] (n) {comp} computer science
サイエンスフィクション;サイエンス・フィクション[, saiensufikushon ; saiensu . fikushon] (n) (See SF) science fiction
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat
偽学[ぎがく, gigaku] (n) false science; science out of line with the world of thought
医学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science
商学士[しょうがくし, shougakushi] (n) Bachelor of Commercial Science
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] (n) library science
宇宙化学;宇宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science
実験科学[じっけんかがく, jikkenkagaku] (n) empirical science
家政学[かせいがく, kaseigaku] (n) home economics; domestic science
応用科学[おうようかがく, ouyoukagaku] (n) applied science
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education)
情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] (n) {comp} information science; computer science
惑星科学[わくせいかがく, wakuseikagaku] (n) planetary science
政治学[せいじがく, seijigaku] (n) political science
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
現代科学[げんだいかがく, gendaikagaku] (n) present-day science; modern science
理学修士[りがくしゅうし, rigakushuushi] (n) Master of Science
科学史家[かがくしか, kagakushika] (n) historian of science; science historian
科学技術[かがくぎじゅつ, kagakugijutsu] (n,adj-no) (1) science and technology; (2) scientific technique
科学技術倫理[かがくぎじゅつりんり, kagakugijutsurinri] (n) ethics of science and technology
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency
空想科学小説[くうそうかがくしょうせつ, kuusoukagakushousetsu] (n) science fiction; sci-fi; fantasy fiction
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science
経験科学[けいけんかがく, keikenkagaku] (n) empirical science
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] (n) behavioral science; behavioural science
複合科学[ふくごうかがく, fukugoukagaku] (n) multidisciplinary science
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] (n) {comp} computer science
記述的科学[きじゅつてきかがく, kijutsutekikagaku] (n) (See 説明的科学) descriptive science
認知科学[にんちかがく, ninchikagaku] (n) cognitive science
説明的科学[せつめいてきかがく, setsumeitekikagaku] (n) (See 記述的科学) explanatory science
Japanese-English: COMDICT Dictionary
史料館学[しりょうかんがく, shiryoukangaku] archive science
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] library science
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science
情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] computer science, information science
文書館学[もんじょかんがく, monjokangaku] archive science
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science
コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
理学[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
科学[かがく, kagaku] Thai: วิทยาศาสตร์ English: science
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

science ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witt) EN: domain of science ; field of science FR: domaine de la science [m]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing ; ayurveda ; ayurvedic medicine FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
บรรณารักษศาสตร์[n.] (bannāraksas) EN: library science FR: bibliothéconomie [f]
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่[n. exp.] (bidā haeng ) EN: FR: le père de la science moderne
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science FR: sciences administratives [fpl]
ชีวะทางทะเล[n. exp.] (chīwa thāng) EN: marine science FR:
ดุริยางคศาสตร์[n.] (duriyāngkha) EN: science of playing musical instruments FR:
การแพทย์พื้นฐาน[n. exp.] (kān phaēt p) EN: basic medical science ; preclinical sciences FR:
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: science show FR: exposition scientifique [f]
การวิจัยทางสังคมศาสตร์[n. exp.] (kān wijai t) EN: social science research FR:
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
คหกรรมศาสตร์[n.] (khahakammas) EN: domestic science ; home economics FR:
คณะรัฐศาสตร์[n. prop.] (Khana Ratth) EN: Faculty of Political Science FR: faculté des sciences politiques [f]
คณะวิทยาศาสตร์[n. prop.] (Khana Witth) EN: Faculty of Science FR: Faculté des Sciences [f]
คณิตศาสตร์ประกันภัย[n. exp.] (khanittasāt) EN: actuarial science ; actuarial mathematics FR: science actuarielle [f]
ข่าววิทย์[n. exp.] (khāo wit) EN: science news FR: nouvelles scientifiques [fpl]
ครุศาสตร์[n.] (kharusāt) EN: pedagogy ; science of education ; educational theory ; education FR: pédagogie [f]
คนธรรพศาสตร์[n.] (khonthappha) EN: musical science FR:
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khrū søn wi) EN: science teacher FR: professeur de sciences [m]
กลศาสตร์[n.] (konlasāt) EN: mechanics ; mechanical science FR: mécanique [f]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science and Technology FR: ministère des Sciences et des Technologies [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science Technology and Environment FR:
กรมวิทยาศาสตร์บริการ[org.] (Krom Wittha) EN: Department of Science Service FR:
โลกวิทยาศาสตร์[n. exp.] (lōk witthay) EN: FR: monde de la science [m]
โลกวิทยาศาสตร์[TM] (Lōk Witthay) EN: Science World FR: Science World [m]
มหาสมุทรศาสตร์[n.] (mahāsamutsā) EN: oceanography ; oceanology ; marine science FR: océanologie [f]
นักวิทย์[n.] (nak wit) EN: scientist FR: scientifique [m, f] ; homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์[n.] (nak witthay) EN: scientist FR: scientifique [m, f] ; homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (nak witthay) EN: FR: scientifique illustre [m] ; célèbre homme de science [m]
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (nak witthay) EN: FR: scientifique illustre [m] ; célèbre homme de science [m]
หนังสือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nangseū wit) EN: science book FR: livre de science [m] ; livre scientifique [m]
นวนิยายวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nawaniyāi w) EN: science fiction FR:
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
นิติวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nitiwitthay) EN: forensic science FR: science médico-légale [f]
นิตยสารวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nittayasān ) EN: science magazine FR: revue scientifique [f] ; magazine scientifique [f]
นิยายวิทยาศาสตร์[n. exp.] (niyāi witth) EN: science fiction ; sci-fi FR: science-fiction [f]
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติิ (อพวช.) [org.] (Ongkān Phip) EN: National Science Museum (NSM) FR: Musée national des Sciences [m]
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์[n. exp.] (parinyā ēk ) EN: Ph.D. in Political Science FR: doctorat en sciences politiques [m] ; doctorat en science politique [m] ; doctorat ès sciences politiques [m]
ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Social Science (B.Soc.Sc., B.Soc.Sci.) FR:

science ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhaltensforschung {f}behavioral science [Am.]; behavioural science [Br.]
Bakkalaureus {m} der NaturwissenschaftenBS : Bachelor of Science [Am.]
Kommunikationswissenschaft {f}communication science
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics
Haushaltungsschule {f}domestic science school
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science
Wissenschaftsgeschichte {f}history of science
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science
Heilkunde {f}medical science
Wissenschaftstheorie {f}philosophy of science
Staatswissenschaft {f}political science
Raumforschung {f}space science
Tierheilkunde {f}veterinary science
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
reuevoll {adj}conscience-stricken
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences
Kriminaltechnik {f}forensic science; forensics
Gewissensfreiheit {f}freedom of conscience
Fachinformationszentrum {n}science information center
Geschichtswissenschaft {f}science of history
Wissenschaftsrat {m}science council
Wissensgebiet {n}science field
Zukunftsroman {m}science fiction novel
Fachhochschule {f}University for applied sciences; University of applied sciences

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า science
Back to top