ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satisfactorily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satisfactorily*, -satisfactorily-

satisfactorily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satisfactorily (adv.) อย่างน่าพอใจ
satisfactorily (adv.) อย่างพอใจ See also: อย่างน่าพอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่ำใจ (adv.) satisfactorily See also: delightfully, joyfully, contentedly Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ
สาสมใจ (adv.) satisfactorily Syn. สาใจ, สาแก่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With regard to recent and repeated correspondence, this is to advise that the matter has been very satisfactorily taken in hand, period.ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่ผ่านมาและทำซ้ำกับ นี้คือการให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ได้รับการ ดำเนินการที่น่าพอใจมากในมือในช่วงเวลา
Dad said if he satisfactorily completes his task, he will let you two date.พ่อบอกว่า ถ้าพ่อชอบผลงานของเขา พ่อก็จะอนุญาติให้เขาคบกับเธอได้
If it was custom-made with light materials one could not walk satisfactorily.ถ้ามันทำด้วยวัสดุที่เบา คนที่ใส่จะต้องเดินไม่สะดวกแน่ๆ ตามคำให้การของคุณเลขา

satisfactorily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
碌すっぽ;陸すっぽ;碌ずっぽ(ateji);碌すっぽう(ateji)[ろくすっぽ(碌すっぽ;陸すっぽ);ろくずっぽ(碌ずっぽ);ろくすっぽう(碌すっぽう), rokusuppo ( roku suppo ; riku suppo ); rokuzuppo ( roku zuppo ); rokusuppou ( roku ] (adv) (uk) (before neg. verb) (not) enough; (in)sufficiently; (un)satisfactorily

satisfactorily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างจุใจ[adv.] (yāng jujai) EN: satisfactorily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satisfactorily
Back to top