ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skip*, -skip-

skip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skip (vi.) กระโดด Syn. jump, gambol, leap, hop
skip (vt.) กระโดด Syn. jump, gambol, leap, hop
skip (vi.) ข้ามไป See also: ละไป
skip (vt.) ข้ามไป See also: ละไป
skip (vt.) ขาด See also: ไม่เข้าร่วม
skip it (phrv.) ลืมเสีย See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
Skip it! (idm.) ลืมมันไปซะ
skip off (phrv.) หลบหนี See also: ไม่เข้าร่วม Syn. skip out
skip out (phrv.) หลบหนี See also: ไม่เข้าร่วม Syn. skip off
skip over (phrv.) กระโดดข้าม
skip over (phrv.) ข้าม (บางเรื่อง) ไป See also: ผ่านไปอย่างเร็ว
skip through (phrv.) อ่านผ่านไป See also: อ่านข้ามไป Syn. skim over, skim through
skipper (n.) ผู้นำทีม Syn. leader, commander
English-Thai: HOPE Dictionary
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skipข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skip ถังขยะ ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดด (v.) skip See also: pass over, leave out, omit Syn. ข้าม, โดดข้าม
ข้าม (v.) skip See also: leave out, pass over, overlook Syn. ผ่าน
ข้าม (v.) skip See also: jump over Syn. ผ่าน, ข้ามๆ
ข้ามๆ (v.) skip See also: jump over Syn. ผ่าน
โดดข้าม (v.) skip See also: pass over, leave out, omit Syn. ข้าม
หนีเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. โดดร่ม, โดดเรียน
หนีโรงเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน
โดดเรียน (v.) skip class See also: wag Syn. หนีเรียน, โดดร่ม
การกระโดดเชือก (n.) skipping See also: jumping rope
กะริง (n.) snare for trapping the skipping animals Syn. กะหริ่ง
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals
มอญตีดั้ง (n.) kind of fire work which skips on the water
เขย่งเก็งกอย (v.) hop-skip-and-jump See also: tiptoe Syn. เขย่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
You skipped the opening ceremony, didn't you?เธอโดด(ไม่เข้าร่วม)พิธีเปิดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll skip this round.{\cHFFFFFF}I'll skip this round.
He didn't skip the midwife.เขาไม่ได้ข้ามผดุงครรภ์
We'll skip the shave and go to the operation.เราจะข้ามการโกนขนไปก่อน
One jump ahead of the slowpokes One skip ahead of my doomกระโดดหนึ่งครั้งหนีคนเฉื่อย อีกหนึ่งครั้งหนีเคราะห์ร้าย
We could skip to the ending.เราจะได้ข้ามไปตอนจบไง
The operation doesn't skip a beat. We all make out.งานนี้ไม่มีใครเสีย มีแต่ได้
Continue to eat like this and you might as well skip it.เริ่มกินแบบนี้ได้แล้ว... คุณจะได้หายดี / แล้วเซฟได้อีก 30 แกรนด์
Does the name Skip Carn mean anything?ชื่อ สกิ๊ป คาร์น มีความหมายอะไรกับคุณไหม?
Have you got a line on a Skip K. Carn?คุณมีสายของคนที่ชื่อ สกิ๊ป เค คาร์น รึเปล่า?
All I know about Skip Carn is he's a low-level hustler.ทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับสกิ๊ป คาร์น คือเขาเป็นนักธุรกิจชั่นต่ำ
I guess Skip Carn would know a thing or two about paying tribute to you.และผมเดาว่านายสกิ๊ป คาร์นเนี่ยคงรู้อะไรบางอย่าง... ...เกี่ยวกับการจ่ายมอบเครื่องบรรณาการให้คุณ
But now there is no more Skip Carn.แต่ตอนนี้มันไม่มีคนชื่อ สกิ๊ป คาร์น อีกแล้ว

skip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, 三级跳 / 三級跳] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 三级跳远 / 三級跳遠] triple jump (athletics); hop, skip and jump
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 船长 / 船長] captain (of a boat); skipper
弹涂鱼[tán tú yú, ㄊㄢˊ ㄊㄨˊ ㄩˊ, 弹涂鱼 / 彈塗魚] mudskipper (amphibious fish)

skip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P)
スキップフロア[, sukippufuroa] (n) skip floor
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip
ほっぽかす[, hoppokasu] (v5s) (obsc) (col) to leave; to skip out
読み過ごす;読み過す[よみすごす, yomisugosu] (v5s) to skip over; to miss reading
読み飛ばす;読飛ばす[よみとばす, yomitobasu] (v5s) to skip over (while reading); to skim
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
飛び回る;飛回る;跳び回る;跳回る[とびまわる, tobimawaru] (v5r,vi) to fly about; to skip about; to bustle about
飲み倒す;飲倒す[のみたおす, nomitaosu] (v5s,vt) to skip out on one's bar bill
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback)
スキッパー[, sukippa-] (n) skipper; (P)
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen
ぴょんぴょん[, pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P)
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
夜逃げ[よにげ, yonige] (n,vs) night flight (without paying); skipping out by night; moonlight flit
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] (n) {comp} paper skip; paper throw; paper slew
艇長[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain
跳び上がる(P);飛び上がる(P);跳上がる;飛上がる[とびあがる, tobiagaru] (v5r,vi) to spring; to jump up; to fly up; to skip; (P)
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture)
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly
飛び石;飛石[とびいし, tobiishi] (n) (1) stepping stones; (2) (obsc) (See 水切り・3) stone skipping; ducks and drakes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew

skip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
กันลอง[v.] (kanløng) EN: jump ; skip ; cross FR:
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
ข้ามชั้น[v. exp.] (khām chan) EN: skip a class ; skip a grade FR:
ขยะชิ้นใหญ่[n. exp.] (khaya chin ) EN: skip waste ; bulky waste FR:
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over ; pass ; jump accross FR: sauter par dessus; franchir ; passer ; dépasser
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over ... (+ nb) pages FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
กระโดดร่ม[v.] (kradōtrom) EN: skip ; play truant ; skive FR:
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics FR:
ไม่เข้าร่วม[v. exp.] (mai khaorua) EN: skip ; skip off ; skip out FR:
หนีโรงเรียน[v. exp.] (nī rōngrīen) EN: skip class FR: sécher les cours ; faire l'école buissonnière ; brosser les cours (fam. - Belg.)
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap FR: danser ; sauter ; sautiller
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: alternate ; skip ; space FR: alterner ; sauter
ด้วงกล้วย[n. exp.] (dūang klūay) EN: Skipper FR:
กะริง[n.] (karing) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkeng) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe FR:
กระหริ่ง[n.] (kraring) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
มอญตีดั้ง[n.] (møntīdang) EN: [kind of fire work which skips on the water] FR:
หนอนม้วนใบก้วย[n. exp.] (nøn mūan ba) EN: Skipper FR:
ปลาโอแถบ[n. exp.] (plā ō thaēp) EN: Skipjack Tuna FR:
ปลาตีน[n. exp.] (plā tīn) EN: Mudskipper ; blenny FR:
ปลาวัว [n. exp.] (plā wūa) EN: leatherjacket fish ; skipjack ; leather jack FR:
สรั่ง[n.] (sarang) EN: boatswain ; serang ; skipper FR:
ไต้ก๋ง[n.] (taikong) EN: captain of a junk ; captain of a fishing boat ; master of Chinese junk ; skipper FR:
ตีน[n.] (tīn) EN: freshwater mudskipper fish FR:
วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว[n. exp.] (Wong Phīseū) EN: Family Hesperiidae ; Skippers FR:

skip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seilspringen {n}rope skipping
Sprung {m}skip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skip
Back to top