ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strand*, -strand-

strand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strand (n.) ชายฝั่ง See also: ชายหาด Syn. beach, coast, shore
strand (vt.) ทำให้เกยตื้น See also: ทำให้เกยหาด Syn. aground, run ashore
strand (vi.) เกยตื้น See also: เกยหาด, เกยฝั่ง Syn. aground, run ashore
strand (vt.) ทำให้อยู่ในสภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ทำให้อยู่ในสภาพลำบาก
strand (vt.) ฟั่นเกลียว
strand (n.) เกลียวเชือก See also: เส้นเชือก Syn. rope, thread, string
strand (n.) ผมเปีย Syn. braid, plait
strand line (n.) แนวฝั่ง Syn. strandline
strand on (phrv.) ปล่อยทิ้งบนเกาะ See also: ปล่อยเกาะ Syn. maroon on
strandline (n.) แนวฝั่ง Syn. strand line
English-Thai: HOPE Dictionary
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject
strandee(สแทรน'ดี) n. ผู้ที่ตกค้างอยู่
strander(สแทรน'เดอะ) n. เครื่องควั่น,เครื่องฟั่น,เครื่องเกลียว stand line,แนวฝั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
strand(n) ชายหาด,ฝั่งน้ำ,เส้นลวด,เกลียวเชือก,เส้นใย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strandเส้น, ใย, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลียว (n.) strand See also: ply
ตกคลัก (v.) be stranded together in mass See also: abound, be crowded in a small space Syn. รวมกัน
ตกปลัก (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก, อัดออกัน
อัดออกัน (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All we need is a speck... piece of fiber, piece of skin, a strand of hair that ties the torso they found to this house.สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดก็คือรอยด่าง... ชิ้นส่วนของเส้นใย ชิ้นส่วนของผิวหนัง เส้นผม
Got a piece of electric blasting cap and a strand of what appears to be leg wire.and the bomb's power source. We probabIy don't need to wait for the Iab to teII us what we aIready know,
Now picture your favorite strand of pearls dangling in the 24-year-old cleavage of said bimbo while she is using your first edition Robert Frost as a coaster...ตอนนี้ลองคิดภาพสร้อยมุกสุดโปรดของคุณ ห้อยอยู่ระหว่าวร่องอกของสาวอายุ 24 ในขณะที่เธอใช้
We can't strand those people here.เราจะไม่ปล่อยให้คนพวกนั่นอยู่ทีนี้
And life and the Short Strand had better bend to it, or we'll all snap like a twig.และชีวิตคนเรามันก็แสนสั้น หรือพวกเราทุกคนเป็นเหมือนกิ่งไม้อันเล็กๆ
How about silver strand beach?ไซมาร์ถูกใช้ซ้ำอีกแล้ว ที่ชายหาดซิลเวอร์สเตรนล่ะ?
Out of the molecules, we get more complex shapes, from a strand of DNA Up to the 7,000 trillion, trillion atoms that form a human body.เราได้รับรูปทรงที่ซับซ้อน มากขึ้นจากเส้นใยของ ดีเอนเอ สูงถึง 7,000 ล้านล้านล้านล้านอะตอม รูปแบบที่ร่างกายมนุษย์
Well, we can't just strand those idjits in deadwood, can we?นี่เรา ทิ้งพวกทึ่มไว้ที่เด๊ดวูดไม่ได้หรอก จริงไหม
Then they'll know I took a safety deposit box at a bank on the Strand a few months ago.แล้วพวกเขาก็จะรู้ว่าผมเอาไปเก็บไว้ในกล่องนิรภัย ที่ธนาคารแถวสแตรนด์ เมื่อไม่กี่เดือนก่อน
Last time you took a strand of my hair.คราวที่แล้วเจ้าเอาปอยผม ของข้าไป
You bring a cashier's check to the South Strand parking structure at noon, and I'll bring your little box of secrets.เอาแคชเชียร์เช็ค ไปที่ลานจอดรถ เซาท์ สแตรนด์ตอนเที่ยง และฉันจะเอากล่อง ความลับของเธอไป
What's that? Appears to be a strand of hair.นั่นอะไร ดูเหมือนปอยผม

strand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一串[yī chuàn, ㄧ ㄔㄨㄢˋ, 一串] strand
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, 沉陷] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc)
受困[shòu kùn, ㄕㄡˋ ㄎㄨㄣˋ, 受困] trapped; stranded

strand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
掻き上げる;かき上げる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to comb upwards; to brush up (a loose strand of hair)
織り糸[おりいと, oriito] (n) strand
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
三連[さんれん, sanren] (n) three-stranded
乗り上げる[のりあげる, noriageru] (v1,vt) to run aground; to be stranded
座州;座洲[ざす, zasu] (n,vs) stranding; running aground
座礁;坐礁[ざしょう, zashou] (n,vs) running aground; being stranded
擱座[かくざ, kakuza] (n,vs) running aground; stalled; stranded
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked
立ち往生(P);立往生[たちおうじょう, tachioujou] (n,vs) bring to a standstill; stalling; stranding; (P)
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers)
遭難[そうなん, sounan] (n,vs) disaster; shipwreck; accident; being stranded; (P)

strand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
เกลียว[n.] (klīo) EN: strand ; ply FR: torsade [f]
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:
เกยตื้น[v. exp.] (koēi teūn) EN: run aground ; strand FR: s'échouer
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ลวด[n.] (lūat) EN: wire ; strand FR: fil de fer [m]
เส้นผม[n. exp.] (senphom) EN: strand of hair ; hair FR: cheveu [m] ; mèche de cheveux [f] ; mèche [f]
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ปล่อยเกาะ[adj.] (plǿikǿ) EN: stranded FR:
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[X] (seung tǿng ) EN: quod erat demonstrandum (Q.E.D) FR:
ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์)[abv.] (Sø.Tø.Phø. ) EN: Q.E.D. (quod erat demonstrandum) ; QED FR:
ถูกทิ้งไว้[adj.] (thūk thing ) EN: stranded FR:
ตกปลัก[v.] (tokplak) EN: be stranded together in the dried place ; be confined in small space ; concentrate fish in a drying pond FR:

strand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badestrand {m}; Strand
Strandgänger {m}; Strandbesucher
Strangzahl {f}number of strands; number of falls
Ranke {f}strand
Strand {m} | Strände
Drahtisolation {f}strand isolation
Strandgut {n}stranded goods
Stranden {n}stranding; beaching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strand
Back to top