ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scaffolding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scaffolding*, -scaffolding-

scaffolding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scaffolding (n.) นั่งร้าน See also: โครงยกพื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน,ยกพื้น,โครงยกพื้น,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น,โครงยกพื้น) ,แกน,หลัก, Syn. scaffold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส
And Rita is the scaffolding that holds that world in place.และริต้าก็เป็นโครง ที่ยึดโลกนั้นไว้ด้วยกัน
One time after school, my friend climbed up the scaffolding it was so high he couldn't climb downครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียน เพื่อนของฉันปีนไปบนนั่งร้าน มันก็สูงมากเขาไม่สามารถปีนลงมาได้
We'll set up the scaffolding here.เราจะตั้งนั่งร้านตรงนี้
IT IS THE SCAFFOLDING THAT ALLOWS GALAXIES TO FORM.ด้วยการจำลองของ จักรวาลทั้งหมด เราสามารถดูที่นี่
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน
Take the window-washing scaffoldingลงทางนั่งร้านเช็ดหน้าต่าง
A heavy bookcase,scaffolding,a ladder.ชั้นหนังสือหนักๆ นั่งร้าน บันได
LIVES INSIDE THIS DARK-MATTER SCAFFOLDING. Freeman:ที่นี่เราเห็นในแผนที่ เดียวกันของสสารมืด
They cut all the trees to use to build the scaffolding.แล้วำพวกเขาก็จะชยายตึกเพิ่ม พวกเขาก็จะตัดต้นไม้แถวๆบ้านพวกเราหละ
And I'd also like to thank Cassius from my dad's tire shop for kindly constructing my audition scaffolding.และขอขอบคุณ แคสเซียส ที่ทำงานที่อู่พ่อผม สำหรับการสร้างรั่งร้านนี้ เพื่อการออดิชั่น
You know, specifically, the sociocultural theory of scaffolding.ที่สำคัญ ทฤษฎีสังคมวัฒนธรรม ของโครงยกพื้น

scaffolding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, 脚手架 / 腳手架] scaffolding
棚架[péng jià, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 棚架] trellis; scaffolding

scaffolding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse

scaffolding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding
Gerüststange {f}scaffolding pole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scaffolding
Back to top