ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slang

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slang*, -slang-

slang ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slang (n.) ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง Syn. cant, argot
slang (vi.) ใช้ภาษาหยาบคาย
slang (vt.) ใช้ภาษาหยาบคายกับ See also: พูดด้วยคำหยาบคาย
slanging match (idm.) การโต้เถียงที่รุนแรง
slangy (adj.) ซึ่งเป็นภาษาพูด Syn. conversational, vernacular
slangy (adj.) ไม่เป็นทางการ Syn. informal, casual, ordinary, natural, common Ops. formal
English-Thai: HOPE Dictionary
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant
English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสแลง (n.) slang
สแลง (n.) slang Syn. คำสแลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ...
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... .
How can you poop so much. *When you do a 'ppeok', in Korean slang it's called poopingทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะ โง่อภิมหาโง่บรมเลย *เมื่อคุณทำอะไร'โง่' ในเกาหลีจะมีคำแสลงว่า'ชิ'
It's slang also for "fighter aircraft," so there's that.จอมโจรคือคนอัจฉริยะ ก็นั้นแหละ
No, no, no... no, it's a slang term for fighter-- for...ก็แค่ฉายาของนักสู้...
Milady.{another joke on her slang use} there is an effective method of avoiding calling someone the wrong name and that is to uniformly call all the women one is dating "you.ไม่โม้ครับ แต่มันก็มีวิธีเลี่ยงการเรียกชื่อผิดได้โดยการเรียกทุกคนว่า "เธอ" นะครับ
Maybe it's some kind of slang, like hip-hop.บางทีมันอาจจะเป็นคำสแลง อย่างเช่นภาษาฮิป ฮอปของวัยรุ่นก็ได้
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้
If that was slang, I'm unfamiliar with it.ถ้านั่นเป็นคำสแลง ฉันไม่คุ้นกับมัน
(*slang term for the youngest/newest)\ [เป็นคำใช้เรียกคนที่อายุน้อยสุดหรือรุ่นน้องที่เด็กที่สุด]
The CEO and largest shareholder of GML Korea has 3 stars. (slang for 3 time convicted criminal)กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด ของ GML เกาหลี คือร้อยโทที่ถูกย้ายมา

slang ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
[lǐ, ㄌㄧˇ, 俚] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语)
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, 傻屄] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism)
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, 人妖] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang
[zī, ㄗ, 鰦] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang)
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, 小儿科 / 小兒科] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish
鸡巴[jī bā, ㄐㄧ ㄅㄚ, 鸡巴 / 雞巴] penis (slang)
拜托[bài tuō, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, 拜托 / 拜託] request sb to do sth; please! (Taiwan slang)
[kù, ㄎㄨˋ, 酷] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, 赖皮 / 賴皮] shameless; (slang) rascal
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, 俚语 / 俚語] slang
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 切口] slang; argot; private language used as secret code
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, 歇菜] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead!
[gàn, ㄍㄢˋ, 干 / 幹] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang)
[jiū, ㄐㄧㄡ, 鸠 / 鳩] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese)

slang ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da"
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P)
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang)
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day
チョムカ[, chomuka] (n) very sickening (teen slang)
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P)
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term)
ぬこ[, nuko] (n) (col) (See 猫) cat (net slang)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus)
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai")
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s)
モダンガール[, modanga-ru] (n) modern girl (slang circa the 1920s)
モダンボーイ[, modanbo-i] (n) (arch) (See モダンガール) modern boy (slang circa the 1920s)
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s)
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang)
レッツラゴー[, rettsurago-] (int) (sl) (1970s slang, pun on the manga レッツラゴン) (See レッツゴー) let's go
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang)
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P)
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb
通り言葉[とおりことば, toorikotoba] (n) common saying; slang; argot

slang ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำคะนอง[n. exp.] (kham khanøn) EN: slang FR:
คำสแลง[n. exp.] (kham salaēn) EN: slang ; crude vocabulary FR:
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
สแลง[n.] (salaēng) EN: slang ; crude vocabulary FR: vulgaire ; grossier
ตะพายแล่ง[v.] (taphāilaeng) EN: wear slang over the shoulder ; FR:

slang ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang]
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang]
Eier {pl}bollocks [slang]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang]
Dollar {m}buck [slang]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang]
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang]
Zaster {m}; Pinkepinke (Geld)dough [Am.] [slang]
Fettsack {m}fatso [slang]
Fick {m} [slang]bang
sauteuer; schweineteuer {adj}fucking expensive [slang]
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Zähne {pl}grinder [slang]
gehackt; geknackt {adj} [comp.]hacked; h4x0red [slang]
Raubüberfall {m}heist [Am.] [slang]
Heroin {n}smack [slang]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind
geschafft; kaputt; fertig; müde {adj}knackered [Br.] [slang]
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang]
Schallplatte {f}platter [Am.] [slang]
Schwuchtel {f}queen [slang]
Möse {f}snatch [Am.] [slang]
Wutanfall {m}snit fit [Am.] [slang]
Rotzfahne {f} [ugs.]snot rag [slang]
Sperma {n}cum; jizz [slang]
Trip {m} | Drogentriptrip [slang] | drug trip
Scheiß...; verflucht; verdammt; unheimlich {adj}fucking; fricking; frigging; f---ing [slang]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slang
Back to top