ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seamer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seamer*, -seamer-

seamer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seamer (n.) ผู้เย็บตะเข็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the seamers blew a clutch.น่าจะซ่อมสักสองชั่วโมง ถึงจะกลับมาทำงานต่อได้

seamer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seamer
Back to top