ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sign*, -sign-

sign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sign (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย, ป้าย Syn. emblem, token, type
sign (n.) ลาง See also: นิมิต Syn. omen
sign (n.) ภาษาใบ้ See also: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ
sign (n.) ร่องรอย See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
sign (vi.) ลงนาม See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา Syn. endorse, validate Ops. cancel, invalidate
sign (vt.) ลงนาม See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา Syn. endorse, validate Ops. cancel, invalidate
sign (vt.) ทำเครื่องหมาย See also: ทำสัญลักษณ์ Syn. signify, signal
sign (vt.) ติดต่อกันด้วยสัญญาณ See also: ส่งสาร
sign (vi.) ทำเครื่องหมาย See also: ทำสัญลักษณ์
sign (vi.) แสดงอากัปกิริยา
sign away (phrv.) เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง Syn. sigh over
sign for (phrv.) ยอมเซ็นชื่อเพื่อ
sign in (phrv.) เซ็นชื่อเข้า See also: ลงชื่อเข้า Ops. sign out
sign language (n.) ภาษาสัญลักษณ์ See also: ภาษาท่าทาง, ภาษาใบ้ Syn. pantomime
sign of the zodiac (n.) ราศี See also: จักรราศี Syn. constellation
sign off (phrv.) ลาออก
sign off (phrv.) ลงชื่อในจดหมาย See also: เซ็นชื่อปิดท้ายในจดหมาย
sign off (phrv.) หยุดกระจายเสียง See also: เลิกกระจายเสียง
sign off (phrv.) หยุดพูด (คำไม่เป็นทางการ) See also: หยุดคุย
sign on (phrv.) เซ็นชื่อเริ่มงาน Syn. join up, sign on, sign up
sign on (phrv.) เซ็นให้ถูกที่
sign out (phrv.) ลงชื่อออก Ops. sign in
sign over (phrv.) เซ็นชื่อโอนให้ See also: ลงชื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ Syn. sign away
sign up (phrv.) เซ็นชื่อเข้า See also: ลงชื่อเข้าร่วม Syn. join up, sign on
signal (n.) สัญญาณ See also: เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้ Syn. earmark, notice
signal (n.) ลาง See also: นิมิต Syn. omen
signal (adj.) ซึ่งเป็นสัญญาณ See also: ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
signal (adj.) เด่น See also: น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม
signal (vi.) ส่งสัญญาณ See also: ให้สัญญาณ Syn. beckon, indicate
signal (vt.) ให้สัญญาณ See also: ทำเครื่องหมาย Syn. beckon, indicate
signal caller (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general
signal to (phrv.) โบกมือให้สัญญาณ Syn. motion to
signaling (n.) การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร See also: การให้สัญญาณธง
signaling (n.) อุปกรณ์สัญญาณ See also: เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ธงสัญญาณ Syn. signal, railway signal
signalize (vt.) ให้สัญญาณ Syn. applaud, acclaim, lionize
signalize (vt.) แสดง
signally (adv.) ทางสัญญาณ
signalment (n.) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
signatory (n.) ผู้ลงนามในสัญญา
signatory (adj.) ซึ่งลงนามในสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
sign bitบิตเครื่องหมายหมายถึง บิตที่แสดงเครื่องหมาย เช่น + , - โดยปกติ จะอยู่หน้าบิตอื่น
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signal coden. รหัสสัญญาณ
signal corpsn. หน่วยสื่อสาร
signal firen. สัญญาณดอกไม้เพลิง
signal flagn. ธงสัญญาณ
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signaller(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ,ทหารสื่อสาร,อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
signalman(ซิก'เนิลเมิน) n. เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ,เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณ pl. signalmen
signatory(ซิก'นะทอรี) adj. เกี่ยวกับการลงนาม,เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา. n. ผู้ลงนาม,ผู้เซ็นสัญญา
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น,ลายมือชื่อ,การเซ็นชื่อ,การลงนาม,สัณญาณ,สัญลักษณ์, Syn. name,autograph
signer(ไซ'เนอะ) n. ผู้ลงนาม, ผู้ลงลายชื่อ,ผู้เซ็นสัญญา
signet(ซิก'นิท) n. ตราประทับเล็ก ๆ ,ตราเล็ก ๆ ,สัญจกร,เครื่องประทับตรา vt. ประทับตรา
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา
significance(ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความสำคัญ,ความหมาย,ผลที่ตามมา,ลักษณะที่สำคัญ,การมีความหมาย, Syn. importance ###A. trifling
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful,important
signify(ซิก'นิไฟ) vt. แสดงออก,มีความหมาย,ชี้บ่ง,บอกใบ้,บุ้ย,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกให้รู้ล่วงหน้า vt. มีความสำคัญ., See also: signifiable adj.
signior(ซีน'ยอร์) n. = signor (ดู) = Mr.,=Sir,นาย,gentleman
signora(ซีนยอ'ระ) n. =Madam,=Mrs.,คุณผู้หญิง (แต่งงานแล้ว) pl. signoras,signore
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน,ร่องรอย,เครื่องชี้บอก
English-Thai: Nontri Dictionary
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
signal(adj) เด่นชัด,สำคัญ,น่าสังเกต,เป็นสัญญาณ
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
signature(n) ลายมือชื่อ,ลายเซ็น,การลงนาม,การเซ็นชื่อ
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
signet(n) พระราชลัญจกร,ตราประทับ
significance(n) ความหมาย,ความสำคัญ
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
signification(n) นัย,ความหมาย,ความสำคัญ,การบ่งชี้,การแจ้งให้ทราบ
signify(vt) บอกใบ้,แสดงความหมาย,บ่งชี้,บอกให้รู้ล่วงหน้า,เป็นลาง
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sign๑. อาการแสดง [มีความหมายเหมือนกับ sign, physical]๒. สัญญาณ๓. เครื่องแสดง, สิ่งแสดง, ลาง, นิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sign bitบิตเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
signalสัญญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatory๑. ประเทศภาคีสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
signerสำเนาสลิป มีความหมายเหมือนกับ off slip และ signing slip [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sign languageภาษาสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
พนมมือ (v.) press the hands together at the chest or forehead in sign of respect See also: put (the palms of the hands together) in salute Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
ฟันหนู (n.) two strokes placed on the vowel sign ( )
เมษ (n.) the zodiacal sign of Aries Syn. ราศีเมษ
ธวัช (n.) sign See also: mark, ensign Syn. เครื่องหมาย
ลงชื่อ (v.) sign See also: autograph, put down one´s name Syn. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เซ็น, เขียนชื่อ, ลงลายมือชื่อ
ลงนาม (v.) sign See also: autograph, put down one´s name Syn. ลงชื่อ, เซ็นชื่อ
ลงลายมือชื่อ (v.) sign Syn. ลงชื่อ, ลงนาม, เซ็น
วี่แวว (n.) sign See also: indication, token Syn. สัญญาณ, ลาง
เขียนชื่อ (v.) sign See also: autograph, put down one´s name Syn. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เซ็น, ลงลายมือชื่อ
เค้า (n.) sign See also: indication, token Syn. วี่แวว, สัญญาณ, ลาง
เซ็น (v.) sign Syn. ลงชื่อ, ลงนาม, ลงลายมือชื่อ
เซ็นชื่อ (v.) sign Syn. ลงนาม, ลงชื่อ
ป้ายประกาศ (n.) sign board See also: notice board
ภาษาสัญลักษณ์ (n.) sign language
ภาษาใบ้ (n.) sign language
บอกสัญญาณ (v.) signal See also: give a signal Syn. ส่งสัญญาณ
ส่งสัญญาณ (v.) signal
สัญญาณ (n.) signal See also: alarm Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
They didn't sign the permission formพวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
It shows no sign of letting upมันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
I need you to sign off on this letterฉันอยากให้คุณช่วยลงชื่อบนจดหมายฉบับนี้
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล
Will you sign this?ท่านจะทำอย่างนี้จริงๆหรอ
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี...
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน
I want him to sign the treaty.ผมต้องการให้เขาเซ็นในสนธิสัญญา
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year.
If you will just sign this, governor. Right here.ช่วยเซ็นนี้ให้ด้วยครบ ตรงนี้
There's not a sign of life down thereข้างล่างนั่นไม่มีสัญญาณของชีวิตอยู่เลย
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง

sign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
题名[tí míng, ㄊㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, 题名 / 題名] autograph; to sign one's name
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 天蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 巨蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac)
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, 人烟稀少 / 人煙稀少] no sign of human habitation (成语 saw); desolate
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, 匾] a tablet; a board with an inscription; a sign hung above a door
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 报名 / 報名] enter one's name; apply; sign up
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 丧棒 / 喪棒] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)
双子座[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, 双子座 / 雙子座] Gemini (constellation and sign of the zodiac)
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, 嘘声 / 噓聲] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
狮子座[Shī zi zuò, ㄕ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ, 狮子座 / 獅子座] Leo (constellation and sign of the zodiac)
天枰座[Tiān píng zuò, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 天枰座] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座
天秤座[Tiān chèng zuò, ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 天秤座] Libra (constellation and sign of the zodiac)
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征兆 / 徵兆] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, 人保] personal guarantee; to sign as guarantor
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, 加号 / 加號] plus sign +
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, 眉目] progress; prospect of solution; sign of positive outcome
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, 人马座 / 人馬座] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac)
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ, 射手座] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座
天蝎座[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, 天蝎座 / 天蠍座] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 震] shake; shock; sign in trigram
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 人烟 / 人煙] sign of human habitation
手语[shǒu yǔ, ㄕㄡˇ ㄩˇ, 手语 / 手語] sign language
[qiān, ㄑㄧㄢ, 签 / 簽] sign one's name
金牛座[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, 金牛座] Taurus (constellation and sign of the zodiac)
室女座[Shì nǚ zuò, ㄕˋ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 室女座] Virgo (constellation and sign of the zodiac)
处女座[Chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女座 / 處女座] Virgo (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 室女座
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 幌] advertising sign
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, 警号 / 警號] alarm; alert; warning signal
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, 警铃 / 警鈴] alarm bell; call signal
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs

sign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメスラン[, amesuran] (n) Ameslan; American sign language
アメリカサインランゲージ[, amerikasainrange-ji] (n) American Sign Language; ASL
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P)
オンラインサインアップ[, onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
コールサイン[, ko-rusain] (n) call sign
サインアウト[, sain'auto] (n) {comp} sign out
サインアップ[, sain'appu] (n) sign up
サインオフ[, sain'ofu] (n,vs) {comp} sign off
サインオン[, sain'on] (n,vs) {comp} sign on
サインランゲージ[, sainrange-ji] (n) sign language
サインレンゲージ[, sainrenge-ji] (n) sign language
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] (n) {comp} percent sign
[うし, ushi] (n) second sign of Chinese zodiac (The Ox, 1am-3am, north-northeast, December)
[い, i] (n) twelfth sign of the Chinese zodiac (The Boar, 9pm-11pm, north-northwest, October)
代署[だいしょ, daisho] (n,vs) sign for another
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity
十字を切る[じゅうじをきる, juujiwokiru] (exp,v5r) to make the sign of the cross; to bless oneself; to cross oneself
[うま, uma] (n) seventh sign of Chinese zodiac (The Horse, 11am-1pm, south, May); (P)
[け, ke] (n) divination sign
[う;ぼう, u ; bou] (n) fourth sign of Chinese zodiac (The Hare, 5am-7am, east, February)
売約済み[ばいやくすみ, baiyakusumi] (n) Sold (typically a sign on something that has already been sold)
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign
[とら, tora] (n) third sign of Chinese zodiac (The Tiger, 3am-5am, east-northeast, January); (P)
局名[きょくめい, kyokumei] (n) call sign (e.g. of radio station); station name
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) 6th in rank; sixth sign of the Chinese calendar
広告塔[こうこくとう, koukokutou] (n) billboard; advertising sign
[かのえ;こう, kanoe ; kou] (n) 7th in rank; seventh sign of the Chinese calendar
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
慶兆[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen
[いぬ, inu] (n) eleventh sign of Chinese zodiac (The Dog, 7pm-9pm, west-northwest, September)
手話[しゅわ, shuwa] (n) sign language; (P)
手話法[しゅわほう, shuwahou] (n) sign language
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet
指話法[しわほう, shiwahou] (n) finger language; signing; sign language
日本手話[にほんしゅわ;にっぽんしゅわ, nihonshuwa ; nipponshuwa] (n) Japanese Sign Language; JSL
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs)
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs)
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($)
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] percent sign
拡張記号[かくちょうきごう, kakuchoukigou] extension sign
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus)
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] operational sign
符号ビット[ふごうびっと, fugoubitto] sign bit
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
シグナル[しぐなる, shigunaru] signal
シグナルハンドラ[しぐなるはんどら, shigunaruhandora] signal handler
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design
システム設計[システムせっけい, shisutemu sekkei] system design
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ปล่อยให้เขาไป English: to assign

sign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ้ยใบ้[v.] (buibai) EN: give a high sign with the lips FR: faire signe des lèvres
เฉลว[n.] (chalēo) EN: hex sign FR:
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign FR: croix [f]
กันย์[n. prop.] (Kan ) EN: Thai Zodiac sign for Virgo FR:
การทดสอบโดยเครื่องหมาย[n. exp.] (kān thotsøp) EN: sign test FR:
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
เข้าชื่อ[n.] (khaocheū) EN: petition ; sign a petition ; submit a joint letter FR: signer une pétition ; pétitionner
เครื่องชี้[n. exp.] (khreūang ch) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
เครื่องหมายรวมยอด[n. exp.] (khreūangmāi) EN: summation sign FR:
เครื่องหมายสัญนิยม[n. exp.] (khreūangmāi) EN: conventional sign FR:
ก้มกราบ[v. exp.] (kom krāp) EN: bow down as a sign of respect FR:
กรกฎ = กรกฏ[n.] (kørakot) EN: Cancer ; Thai Zodiac sign for Cancer ; the fourth sign of the zodiac FR: signe du Cancer [m]
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
กุมภ์[n. prop.] (Kum ) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac ; Aquarius FR:
กุมภ-[pref.] (kumpha-) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac FR:
ลัคน์[X] (lak) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลัคนา[n.] (lakkhanā) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลงชื่อ[v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name FR: signer ; apposer sa signature ; parapher ; parafer ; indiquer son nom
ลงชื่อเข้าใช้[v. exp.] (longcheū kh) EN: sign in FR: s'identifier
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name FR: signer ; apposer sa signature
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
หมาย[v.] (māi) EN: mark ; check off ; note ; make a sign FR: marquer ; indiquer au moyen d'un signe ; repérer
ไม่มีวี่แวว[X] (mai mī wīwa) EN: no sign (of) ; no trace ; no indication ; not a clue FR: pas un indice ; pas une preuve
เมษ[n. prop.] (Mēt ) EN: [Thai Zodiac sign for Aries, the first sign of the zodiac] FR:
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
นิคหิต[n.] (nikkhahit) EN: anusvara sign ; nikahit ; niggahita ; the sign อํ FR: le signe อํ
นิมิต = นิมิตต์[n.] (nimit) EN: sign ; omen ; indication ; mental image ; mental reflex FR:
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; écriteau [m] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายชื่อถนน[n. exp.] (pāi cheū th) EN: street sign FR: plaque indicatrice du nom de rue [f]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-right-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-left-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายคนข้ามถนน[n. exp.] (pāi khon kh) EN: crossing sign FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
ป้ายเตือน[n. exp.] (pāi teūoen) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]

sign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzeichen {n}algebraic sign
Behauptungszeichen {n}assertion sign
Attributzeichen {n}attribute sign
Zeichnungsvollmacht {f}authority to sign
zeichnungsberechtigt {adj}authorized to sign
Anrufsignal {n}call sign
Cent-Zeichen {n}cent sign (¢)
Bauschild {n}construction sign
Gliederungszeichen {n}classification sign; structuring sign
Kartenzeichen {n}conventional sign
Copyright-Zeichen {n}copyright sign (©)
Währungssymbol {n}currency sign
Divisionszeichen {n}division sign
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($)
Diktogrammleuchte {f}exit lighting; exit sign
Bautafel {f}construction sign building-blackboard
Minuszeichen {n}minus sign
Wunderzeichen {n}miraculous sign
Multiplikationszeichen {n}multiplication sign
Negationszeichen {n}not sign
Lichtreklame {f}neon sign
Prozentzeichen {n}percent sign; percentage sign
Pfund-Zeichen {n}pound sign (£)
Verbotsschild {n}prohibition sign
Bezugszeichen {n}reference sign
Vorzeichenregel {f}rule of sign
Summenzeichen {n}sigma sign
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life
Warnschild {n}warning label; warning sign
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal
Funktionsbezeichnung {f}action designator
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
Ansichtssendung {f}consignment on approval
Abtretungsformular {n}assignment form
Auftragserteilung {f}assignment of a mission
Auslosungsanzeige {f}assignment notice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sign
Back to top