ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sophisticated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sophisticated*, -sophisticated-

sophisticated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sophisticated (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์มาก See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก Syn. refined, well-bred
English-Thai: HOPE Dictionary
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
So she's a sophisticated woman.แปลว่า เธอเป็นสาวทันสมัย
Maybe he's too sophisticated for you.บางทีเขาอาจจะดูแปลกๆในสายตาคุณ
We're looking for an answer more sophisticated than:ฉันว่าเรากำลังหาคำตอบที่ดูซับซ้อนกว่า
He's smart, he's sophisticated and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นทันสมัย มีงานการที่มั่นคง
Of course, Armand is much more sophisticated than I am.แน่นอนอาร์มันด์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าฉัน
Despite the age of these, they are technically sophisticated because--แม้ว่าจะเก่า แต่ใช้เทคนิคชั้นสูงเพราะ...
The system is basically the same system producing more sophisticated products today.ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นระบบเดียวกันนี้แหละ
It's much more sophisticated and it's much more pervasive.ยุคนี้ซับซ้อนกว่าและครอบงำมากกว่า
He was handsome, smart, funny, sophisticated and charming.เขาหล่อ ฉลาด สนุกสนาน เก่งเรื่องทางโลก / แล้วก็มีเสน่ห์
A building this sophisticated requires an energy source.สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่างนี้ ต้องการแหล่งพลังงาน

sophisticated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
[tǔ, ㄊㄨˇ, 土] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, 浑圆 / 渾圓] perfectly round; tactful; sophisticated
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, 涉世未深] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 淳朴 / 淳樸] simple and honest; unsophisticated
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 纯朴 / 純樸] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated

sophisticated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple
田舎臭い[いなかくさい, inakakusai] (adj-i) cornball; rustic; unsophisticated; provincial; hick
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated

sophisticated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
ไม่ประสา[adj.] (mai prasā) EN: childish ; innocent ; simple ; unsophisticated ; naive FR: simple
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated FR:

sophisticated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehoben {adj} | gehobener | am gehobenstensophisticated | more sophisticated | most sophisticated
Schlichtheit {f}unsophisticatedness
naiv {adv}naively; unsophisticatedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sophisticated
Back to top