ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sty*, -sty-

sty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sty (n.) คอกหมู See also: เล้าหมู Syn. den, hovel, pigpen
sty (vt.) ใส่เล้าหมู See also: ใส่หมูในคอก
style (n.) รูปแบบ See also: ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ Syn. manner, method, way
style (n.) สำนวน See also: ท่วงทำนอง, โวหาร Syn. form, technique
style (n.) ความเก๋ไก๋ See also: ความงดงาม, รสนิยม Syn. elegance, flair, smartness, taste
style (n.) ความนิยม See also: สมัยนิยม, แฟชั่น Syn. fashion, vogue
style (vt.) ทำให้เป็นรูปแบบ See also: ออกแบบ Syn. arrange, design, fashion, shape
style (vt.) ขนานนาม (คำเป็นทางการ) See also: ตั้งชื่อ Syn. call, entitle, name
style of cooking (n.) รูปแบบการปรุงอาหาร
style of cooking (n.) ฝีมือการทำอาหาร Syn. cookery
stylebook (n.) หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ Syn. publishing guide
styling gel (n.) น้ำมันใส่ผม See also: ขี้ผึ้งใส่ผม Syn. hair oil, hair dressing
stylish (adj.) นำสมัย See also: เข้าสมัย Syn. chic, smart, fashionable
stylishness (n.) ความทันสมัย
stylist (n.) นักออกแบบ See also: ดีไซเนอร์ Syn. designer, couturier
stylistic (n.) ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ Syn. stylistical
stylistical (n.) ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบ
stylistics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับสำนวนหรือรูปแบบภาษา
stylize (vt.) ทำให้ทันสมัย See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ Syn. accord, conform, formalize
stylograph (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylus
stylus (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylograph, burin
stymie (vt.) ขัดขวาง See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymy
stymie (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles, problem situation
stymie (n.) ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่ขวางทางอยู่ระหว่างหลุมกับลูกกอลฟ์ของฝ่ายตรงข้าม
stymy (vt.) ขัดขวาง See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymie
stymy (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles, problem situation
stymy (n.) ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่ขวางทางอยู่ระหว่างหลุมกับลูกกอลฟ์ของฝ่ายตรงข้าม
styptic (adj.) ซึ่งทำให้หดตัว Syn. styptical
styptic pencil (n.) สารช่วยห้ามเลือด
styptical (adj.) ซึ่งทำให้หดตัว
Styx (n.) แม่น้ำในนรก
English-Thai: HOPE Dictionary
sty(สไท) n. โรคกุ้งยิง, Syn. stye) ,คอกหมู,ที่สกปรก vi.,vt. (ใส่ให้) อยู่ในที่สกปรก,อยู่ในเล้าหมู
stye(สไท) n. โรคกุ้งยิง
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย,เข้ารูปแบบปัจจุบัน,เก๋,สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic,fashionable
stylist(สไท'ลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบ,นักออกแบบ,นักกีฬามีชื่อเสียง มีวิธีการเล่นที่ถูกต้องและได้ผล,นักตกแต่ง,นักสำนวน
stylo(สไท'โล) n. = stylograph (ดู)
stylograph(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylographic pen(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
stylus printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงผลออกมาเป็นจุดห่าง ๆ ประเภทเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ผลที่ออกมาจะไม่คมชัด โดยเฉพาะส่วนโค้ง จะดูไม่ค่อยสวย
stymie(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม,สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
stymy(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม,สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
English-Thai: Nontri Dictionary
sty(n) ตากุ้งยิง,เล้าหมู,ที่สกปรก
style(n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้
styptic(adj) ซึ่งห้ามเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sty; hordeolum; stye๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stye; hordeolum; sty๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
styleก้านเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
styloidผลึกรูปแท่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stylus printer; dot-matrix printer; dot printer; matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
styptic๑. -สมาน (แผล)๒. ยาห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Styleวัจนลีลา [TU Subject Heading]
stylusสไตลัส, ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุ้งยิง (n.) sty See also: stye
ท่าทาง (n.) style See also: posture, gesture, action Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า
ลีลา (n.) style Syn. ท่วงทำนอง
ลีลา (n.) style Syn. ท่วงทำนอง
สไตล์ (n.) style
สไตล์ (n.) style Syn. แบบ
แนว (n.) style See also: trend, fashion, craze, fad, vogue Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ
ปางห้ามญาติ (n.) style of Buddha image
ปางห้ามสมุทร (n.) style of Buddha image
ห้ามญาติ (n.) style of Buddha image Syn. ปางห้ามญาติ
ห้ามสมุทร (n.) style of Buddha image Syn. ปางห้ามสมุทร
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน
กำยาน (n.) Styrax benzoides Syn. ต้นกำยาน
ต้นกำยาน (n.) Styrax benzoides
slug (n.) ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้ Syn. snail
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
กระผลีกระผลาม (v.) be hasty See also: be in a hurry, go headlong Syn. ผลีผลาม, รีบร้อน, ลุกลน, ผลุนผลัน Ops. รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
It's kind of hot, but it's very tastyมันค่อนข้างร้อน แต่ก็อร่อยมาก
I cooked us something tastyฉันทำอาหารอร่อยบางอย่างสำหรับเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย!
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป
I... didn't mean to get nasty.ฉัน ... ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับที่น่ารังเกียจ
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก
There's no point in getting nasty.There's no point in getting nasty.
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
May God have Your Majesty in His wise keeping.{\cHFFFFFF}พระเจ้าอาจมีมหาบพิตร ในการรักษาความฉลาดของ
Your Majesty, may I present my staff.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณผมอาจมีพนักงานของฉัน

sty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 国际大赦 / 國際大赦] Amnesty International; same as 大赦國際
国际特赦[guó jì tè shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, 国际特赦 / 國際特赦] Amnesty International
国际特赦组织[guó jì tè shè zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际特赦组织 / 國際特赦組織] Amnesty International
大赦[dà shè, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 大赦] amnesty; general pardon
大赦国际[dà shè guó jì, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 大赦国际 / 大赦國際] Amnesty International
特赦[tè shè, ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, 特赦] amnesty
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 圂] grain-fed animals; pigsty
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, 蒲甘王朝] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287
烧腊[shāo là, ㄕㄠ ㄌㄚˋ, 烧腊 / 燒臘] barbecue (Cantonese style)
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
大汉[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 大汉 / 大漢] big person; the great Han dynasty
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, 字体 / 字體] calligraphic style; typeface; font
[xǔ, ㄒㄩˇ, 冔] cap of Yin dynasty
旗袍[qí páo, ㄑㄧˊ ㄆㄠˊ, 旗袍] Chinese-style dress; cheongsam
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, 隶书 / 隸書] Clerical script (Chinese writing style)
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
盘头[pán tóu, ㄆㄢˊ ㄊㄡˊ, 盘头 / 盤頭] coiled hair; bun (hairstyle); to interrogate
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)
[cōng, ㄘㄨㄥ, 匆] hurried; hasty
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, 匆忙] hasty; hurried
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, 薄脆] crispy thin (cooking style)
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, 大都] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 比亚 / 比亞] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
鲜美[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, 鲜美 / 鮮美] delicious, tasty
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose

sty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
めばち;めばちこ[, mebachi ; mebachiko] (n) (めばちこ is Osaka dialect) sty (on the eyelid); stye
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
アイビー;アイビ[, aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style)
アイビースタイル[, aibi-sutairu] (n) ivy style
アップスタイル[, appusutairu] (n) up style; up sweep
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アムネスティ[, amunesutei] (n) amnesty
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style)
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style)
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
アンフィプロステュロス[, anfipurosuteyurosu] (adj-no) amphiprostyle
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE)
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
エゴノキ科[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle)
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
カスケーディングスタイルシート[, kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat
カルビ[, karubi] (n) {food} Korean-style beef ribs (kor
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus
スタイル[すたいる, sutairu] style
ドット字形[どっとじけい, dottojikei] dot-style
ナスティグラム[なすていぐらむ, nasuteiguramu] nastygram
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic
バースト的[バーストてき, ba-suto teki] bursty
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style
ハッチ様式[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style
割付け体裁[わりつけていさい, waritsuketeisai] layout style
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
字形[じけい, jikei] character style or form
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
注記様式[ちゅうきようしき, chuukiyoushiki] annotation style
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和風[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style

sty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
กุ้งยิง[n.] (kungying) EN: sty ; stye FR: orgelet [m]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle) FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
ตาอักเสบ[n.] (tā aksēp) EN: sty ; stye FR: orgelet [m]
ตากุ้งยิง[n. exp.] (tā kungying) EN: sty FR:
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล[org.] (Aemnēstī In) EN: Amnesty International FR: Amnesty International
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style FR: design [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบอิตาลี[X] (baēp Itālī) EN: FR: de style italien
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthu) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk FR:
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
แบบไทย[X] (baēp Thai) EN: Thai-style FR: à la manière thaïe ; à la thaïe ; à la thailandaise
แบบไทยๆ[X] (baēp Thai-T) EN: Thai-style FR: à la manière thaïe ; à la thaïe ; à la thailandaise
บ้าเลือด[adj.] (bāleūat) EN: bloodthirsty FR:
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style FR:
บ้านสไตล์โมเดิร์น[n. exp.] (bān satai m) EN: FR: maison de style moderne [f]
บ้านสกปรก[n. exp.] (bān sokkapr) EN: pigsty FR: porcherie [f]
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
บรมบพิตร[pr.] (børommabøph) EN: Your Majesty FR:
ช้าง[n.] (chāng) EN: Rhynchostylis gigantea FR: Rhynchostylis gigantea
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids FR:
ช่างทำผม[n. exp.] (chang tham ) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist FR: coiffeur [m]
ชุลี[n.] (chulī) EN: Thai style salutation FR:
ด้าม[n.] (dām) EN: [classif.: pens] FR: [classif. : stylos]
ดินสอกด[n. exp.] (dinsø kot) EN: clutch-type pencil FR: stylo à pression [m]
เดิ้น[adj.] (doēn) EN: stylish and modern ; go-go FR:
เอื้องดินปากพาย[n. exp.] (eūang din p) EN: Cheirostylis griffithii FR: Cheirostylis griffithii
เอื้องนางตายภูวัว[n. exp.] (eūang nāng ) EN: Peristylus phuwuaensis FR: Peristylus phuwuaensis
เอื้องแส้ม้าเขาหลวง[n. exp.] (eūang saēmā) EN: Ceratostylis thailandica FR: Ceratostylis thailandica
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy FR:
โฟม[n.] (fōm) EN: foam ; expanded polystyrene (EPS) FR: polystyrène expansé [m] ; mousse polystyrène [f]

sty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Angioplastie {f} [med.]angioplasty
Tierstil {m}animal style
Architrav {m}architrave; epistyle
Barockstil {m}baroque style
Brasilkauz {m} [ornith.]Rusty Barred Owl
knusprig; rösch; kross; krustig {adj} (Brot) | knuspriger; röscher; krustiger | am knusprigsten; am röschesten; am krustigstencrusty | crustier | crustiest
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Durst {m} | brennender Durst | Durst haben | seinen Durst löschenthirst | raging thirst | to be thirsty | to quench one's thirst
durstig {adj} | durstiger | am durstigstenthirsty | thirstier | thirstiest
elegant {adv}stylishly
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest
Generalamnestie {f}general amnesty
Gotik {f}Gothic style; Gothic period
Griffel {m}stylus
Griffel {m}styluses
stürmisch {adj} | stürmischer | am stürmischstengusty | gustier | gustiest
Frisur {f}hair style; hairstyle
hastig {adj} | hastiger | am hastigstenhasty | hastier | hastiest
Hodgsonschäpper {m} [ornith.]Rusty-breasted Blue Flycatcher
Horrorvideo {n}video nasty
Schneidersitz {m} | im Schneidersitz sitzenIndian style sitting | to sit cross-legged
knackig {adj} (Person)juicy; tasty
kräftig; kraftvoll; herzhaft {adj} | kräftiger | am kräftigstenlusty | lustier | lustiest
nebelhaft; neblig {adj} | nebelhafter | am nebelhaftestenmisty | mistier | mistiest
muffig; miefig; stockig {adj} | muffiger; miefiger; stockiger | am muffigsten; am miefigsten; am stockigstenmusty | mustier | mustiest
eklig {adj} | ekliger | am ekligstennasty | nastier | nastiest
garstig {adj} | garstiger | am garstigstennasty | nastier | nastiest
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstenpasty | pastier | pastiest
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail
Königshaus {n}royal house; royal dynasty
rustikal {adj}country-style; rustic; rustic-style
rostig {adj} | rostiger | am rostigstenrusty | rustier | rustiest
Rosttinamu {m} [ornith.]Rusty Tinamou
Rostlerche {f} [ornith.]Rusty Bush Lark
Rostrückenammer {f} [ornith.]Rusty Sparrow
Roststärling {m} [ornith.]Rusty Blackbird
Baustil {m}architectural style
Lebensstil {m}lifestyle
Styling {n}styling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sty
Back to top