ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sinew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sinew*, -sinew-

sinew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sinew (n.) เส้นเอ็น Syn. ligament, thew
sinew (n.) พละกำลัง See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง Syn. force, strength, power
sinew (vt.) ออกแรงช่วย See also: เพิ่มกำลัง
sinewy (adj.) ซึ่งมีพละกำลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง
We're not going to be able to defend Ealdor with sword and sinew alone. We're going to need a plan.อยู่ๆเราไปสู้ด้วยการตีรันฟังแทงไม่ได้ \ เราต้องวางแผน
You are the sinew and the muscle of the corps.คุณ เป็นทั้งเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของหน่วย
"With skin and flesh you clothed me, with bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน"
"With skin and flesh you clothed me. With bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน"
Taste my blood, my sinew, my bones.รสชาติเลือด กล้ามเนื้อ กระดูก
It's a pretty messy process what with all that blood squirting and muscles and sinews tearing...มันเป็นกระบวนการยุ่งเหยิงและสกปรกมาก ทำให้เลือดพุ่งออกมา แล้วกล้ามเนื้อและเอ็นไหลออกมา...

sinew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腱子[jiàn zi, ㄐㄧㄢˋ ㄗ˙, 腱子] sinew

sinew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P)
土手煮[どてに, doteni] (n) beef sinew stewed in miso and mirin
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally
筋肉[きんにく, kinniku] (n,adj-no) muscle; sinew; (P)
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure

sinew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
สายตัว[n.] (sāitūa) EN: tendon ; sinew FR:
เส้นเอ็น[n. exp.] (sen en) EN: sinew ; tendon FR:
ผอมเกร็ง[adj.] (phømkreng) EN: wiry ; sinewy ; thin but strong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sinew
Back to top