ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substance*, -substance-

substance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substance (n.) สสาร See also: สาร, วัตถุที่จับต้องได้ Syn. body, material, stuff
substance (n.) เนื้อหาสาระ See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร Syn. essence, gist, meaning
substance (n.) ทรัพย์สิน See also: เงินทอง Syn. assets, property, wealth
substance (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้ Syn. actuality, reality
English-Thai: HOPE Dictionary
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
English-Thai: Nontri Dictionary
substance(n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
substanceสาร [มีความหมายเหมือนกับ medium ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substance abuseพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
ธาตุ (n.) substance See also: nature, essence, reality
สาระ (n.) substance See also: content Syn. เนื้อหา, สาระสำคัญ
สาระ (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ
เนื้อความ (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, จุดสำคัญ
เนื้อหา (n.) substance See also: content Syn. สาระ, สาระสำคัญ
เนื้อหา (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. สาระ, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ
เนื้อหาสาระ (n.) substance See also: content Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ
แก่นสาร (n.) substance See also: permanency, essence, essential, theme Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ยาควบคุมพิเศษ (n.) controlled substance See also: controlled drug
ยาเสพติด (n.) addictive substance See also: narcotic, habit-forming substance Syn. สิ่งเสพติด
รงควัตถุ (n.) any colouring substance See also: different colours, pigment
วุ้น (n.) jelly-like substance
สารอินทรีย์ (n.) organic substance Ops. สารอนินทรีย์
สารเสพติด (n.) addictive substance See also: narcotic, habit-forming substance Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด
เนื้อหาหลัก (n.) main substance See also: main content Syn. ใจความหลัก
ใจความหลัก (n.) main substance See also: main content
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's when the substance to be tested...It 's เมื่อสาร มีการทดสอบ ...
Do you have a substance abuse problem?ร่างกายคุณมีปัญหาอะไรรึเปล่า
When I met you, there was a white substance on your shoe.แล้วมันเกี่ยวกับผมยังไงไม่ทราบ
Yesterday, I saw the same substance outside the hut and it hit me that the Great White Bat has white guano.นึกว่า... ...จะไม่ถามซะแล้ว
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์
Probably some unknown substance or energy from the crater responded to those people's love for the dead.บางทีพลังจากอุกาบาตที่เราหาคำตอบไม่ได้ มารวมกับคำอธิฐานของคนที่เสียคนรักไป
By the way, that's flammable substance smeared on your body.และอย่าลืมว่า/Nมีสารไวไฟละเลงอยู่ทั่วตัวของคุณ
There's a blue substance smeared on here.มีสารสีฟ้าเปื้อนอยู่ที่นี่
So, I ran your mystery substance from under the car.ฉันตรวจสอบสารปริศนาที่อยู่ใต้รถให้แล้วนะ
We haven't been able to identify the substance that's affecting him.เรายังไม่สามารถบอกได้ว่า สารเคมีที่เขาสัมผัสเป็นอะไร
The substance which i couldn't identify In mr.เป็นสารที่ฉันยังไม่สามารถระบุได้
It's the same substance found where Kathy Meyers was abducted.Do you think that Reggie could have been right all along? Paulson's an ophthalmologist.

substance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, 要目] important substance (of a document); key section
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, 单质 / 單質] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond)
致癌物质[zhì ái wù zhì, ㄓˋ ㄞˊ ˋ ㄓˋ, 致癌物质 / 致癌物質] carcinogen; cancer causing substance
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, 内容 / 內容] content; substance; details
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
实体[shí tǐ, ㄕˊ ㄊㄧˇ, 实体 / 實體] entity; substance
炸药[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, 炸药 / 炸藥] explosive (substance)
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 坨] lump; spherical substance
物质[wù zhì, ˋ ㄓˋ, 物质 / 物質] matter; substance; material; materialistic
有机物[yǒu jī wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ˋ, 有机物 / 有機物] organic substance; organic matter
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 多元论 / 多元論] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances
实质[shí zhì, ㄕˊ ㄓˋ, 实质 / 實質] substance; essence

substance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
フェリ磁性体[フェリじせいたい, feri jiseitai] (n) ferrimagnetic substance
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser
[け, ke] (n) {Buddh} lacking substance and existing in name only; something without substance
劇物[げきぶつ, gekibutsu] (n) (covered by 劇物取締法) hazardous substance
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi)
揮発物質[きはつぶっしつ, kihatsubusshitsu] (n) volatile substance
朝三暮四[ちょうさんぼし, chousanboshi] (n) being preoccupied with immediate (superficial) differences without realizing that there are no differences in substance
矯味剤[きょうみざい, kyoumizai] (n) taste masking agent; flavoring substance
結晶質[けっしょうしつ, kesshoushitsu] (n,adj-no) crystalline material; crystalline substance
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
蛍光体[けいこうたい, keikoutai] (n) (See 蛍光物質) fluorescent substance
鯨蝋;鯨ろう[げいろう;くじらろう, geirou ; kujirarou] (n) spermaceti (waxy substance found in the head cavities of sperm whales)
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
化学物質[かがくぶっしつ, kagakubusshitsu] (n) chemical substances; chemicals
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
実質[じっしつ, jisshitsu] (n,adj-no) substance; essence; (P)
常磁性体[じょうじせいたい, joujiseitai] (n) paramagnetic substance; paramagnet
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P)
無機物[むきぶつ, mukibutsu] (n) inorganic substance; (P)
異物[いぶつ, ibutsu] (n,pref) foreign substance; foreign body; xeno; (P)
肺実質[はいじっしつ, haijisshitsu] (n) lung substance; lung parenchyma
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] (n) (See 蛍光体) fluorescent substance; phosphor
融剤[ゆうざい, yuuzai] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower its melting point); fusing agent
調子がいい;調子が良い[ちょうしがいい, choushigaii] (exp,adj-i) (1) (derog) glib; slick (sounds good but no substance); all talk; (2) in good form; in great shape; having things progress well
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P)
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth
銀流し[ぎんながし, ginnagashi] (n) (1) silvering; silvered item; (2) person who is all style and no substance; poser
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words
Japanese-English: COMDICT Dictionary
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance

substance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินทรียสาร[n.] (insīyasān) EN: organic substance FR: substance organique [f]
ใจความหลัก[n. exp.] (jaikhwām la) EN: main substance FR:
แก่น[n.] (kaen) EN: essence ; substance ; quintessence FR: essence [f] ; substance [f]
แก่นสาร[n.] (kaensān) EN: essence ; substance ; gist FR: substance [f]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
กร๊วก[n.] (krūak) EN: something without substance or essence ; junk FR:
ไม่เป็นแก่นสาร[adj.] (mai pen kae) EN: insubstantial ; without substance FR: insubstantiel (vx)
เนื้อ[n.] (neūa) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อหาสาระ[n. exp.] (neūahā sāra) EN: content ; substance FR:
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
เนื้อสีขาว[n. exp.] (neūa sī khā) EN: white matter FR: substance blanche [f]
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
ไร้แก่นสาร[adj.] (rai kaensān) EN: meaningless ; without substance ; inane FR:
รงควัตถุ[n.] (rongkhawatt) EN: pigment ; colouring substance FR: pigment [m] ; matière colorante [f]
สำเนาความ[n. exp.] (samnao khwā) EN: context ; gist ; substance FR:
สาร[n.] (sān) EN: substance ; matter ; material ; agent FR: matière [f] ; substance [f] ; produit [m] ; agent [m]
สารอนินทรีย์[n. exp.] (sān aninsī) EN: inorganic substance FR:
สารอัดไม่ได้[n. exp.] (sān at mai ) EN: incompressible substance FR:
สารบริสุทธิ์[n. exp.] (sān børisut) EN: pure substance FR: substance pure [f]
สารชีวเคมี[n. exp.] (sān chīwakh) EN: biochemical substance FR:
สารอินทรีย์[n. exp.] (sān insī) EN: organic matter ; organic substance FR: matière organique [f]
สารกัมมันตภาพรังสี[n. exp.] (sān kammant) EN: radioactive substance FR: substance radioactive [f]
สารกัมมันตรังสี[n. exp.] (sān kammant) EN: radioactive substance FR: substance radioactive [f]
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารก่อมะเร็ง[n. exp.] (sān kø mare) EN: carcinogen FR: substance cancérogène [f]
สารเนื้อเดียว[n. exp.] (sān neūa dī) EN: FR: substance simple [f]
สารเนื้อผสม[n. exp.] (sān neūa ph) EN: compound FR: substance composée [f] ; corps composé [m]
สารพิษ[n. exp.] (sān phit) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison FR: substance nocive [f] ; substance toxique [f] ; produit toxique [m] ; poison [m]
สารต้านแบคทีเรีย[n. exp.] (sān tān baē) EN: FR: substance antibactérienne [f]
สาระ[n.] (sāra) EN: matter ; substance ; essence ; essentials ; content ; theme FR: matière [f] ; contenu [m]
สารัตถะ[n.] (sārattha) EN: essence ; substance FR: essence [f] ; substance [f]
สารัตถ-[pref.] (sārattha-) EN: essence ; substance FR: essence [f]
สสาร[n.] (sasān) EN: matter ; substance FR: matière [f] ; substance [f]
สิ่งเจือปน[n. exp.] (sing jeūapo) EN: something adulterated ; diluted substance ; mixed substance FR: impuretés [fpl]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; item ; matter ; belongings ; stuff FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สมบัติของสาร[n. exp.] (sombat khøn) EN: properties of substance FR: propriétés de la matière [fpl]
ส้นมือส้นตีน[adj.] (sonmeūsontī) EN: nonsensical ; without substance FR: dénué de sens
ส้นตีนส้นมือ[adj.] (sontīnsonme) EN: nonsensical ; without substance FR: dénué de sens
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; simple substance [f] FR: élément (chimique) [m] ; substance simple [f]

substance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spurenstoff {m}trace substance
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substance
Back to top