ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steel*, -steel-

steel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steel (n.) เหล็ก
steel against (phrv.) ทำให้เผชิญกับ
steel for (phrv.) เตรียมพร้อมสำหรับ See also: เตรียมเผชิญ Syn. immerse in, soak in, submerge in
steel rod (n.) เหล็กเส้น
steel wire (n.) ลวดเหล็ก
steel wool (n.) เหล็กฝอย
steelwork (n.) โรงงานเหล็ก
steely (adj.) เหมือนเหล็กกล้า
steelyard (n.) ตาชั่งจีน
English-Thai: HOPE Dictionary
steel(สทีล) n.,adj. เหล็กกล้า vt. ใส่เหล็กกล้า,ทำให้คล้ายเหล็กกล้า
steel milln. โรงงานเหล็กกล้า, Syn. steelworks
steel wiren. ลวดเหล็ก
steel wooln. ใยเหล็กสำหรับขัดมันวาว,เหล็กฝอยสำหรับขัด steelwork (สทีล'เวิร์ค) n. ส่วนที่เป็นเหล็กกล้า,โครงเหล็กกล้า
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
steely(สที'ลี) adj. ประกอบด้วยเหล็กกล้า,ทำด้วยเหล็กกล้า,คล้ายเหล็กกล้า,มีลักษณะของเหล็กกล้า., See also: steeliness n.
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
steel(adj) ทำด้วยเหล็กกล้า
steely(adj) แข็ง,บึกบึน,เหมือนเหล็กกล้า
steelyard(n) ตาชั่งจีน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steelเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงฉาก (n.) carpenter´s steel square See also: angle brace
เหล็กกล้า (n.) steel
เหล็กพืด (n.) steel bands See also: iron hoops Syn. เหล็กเหนียว
ตะกั่วตัด (adj.) steel blue See also: light blue Syn. สีเทาอมฟ้า, สีนกพิราบ, สีน้ำเงินอ่อน
สีนกพิราบ (adj.) steel blue See also: light blue Syn. สีเทาอมฟ้า, สีน้ำเงินอ่อน
สีน้ำเงินอ่อน (adj.) steel blue See also: light blue Syn. สีเทาอมฟ้า, สีนกพิราบ
สีเทาอมฟ้า (adj.) steel blue See also: light blue Syn. สีนกพิราบ, สีน้ำเงินอ่อน
เหล็กเส้น (n.) steel rod See also: iron wire, steel bar
คันชั่ง (n.) steelyard See also: beam, scale Syn. ตาชั่ง
กระแหล่ง (n.) flat-steeled bells
เหล็กกล้าละมุน (n.) mild steel
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม (n.) stainless steel Syn. เหล็กกล้าไร้สนิม
เหล็กกล้าไร้สนิม (n.) stainless steel Syn. เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
เหล็กดัด (n.) curved steel
เหล็กเหนียว (n.) mild steel Syn. เหล็กกล้าละมุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess you wanna get your steel guitars and everything set up on stage.ผมเดาว่าคุณคงตั้งอุปกรณ์ของคุณบนเวที
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย
All had burnt down, except a pair of steel scissors.ทั้งหมดได้เผาไหม้ลง, ยกเว้นคู่ของกรรไกรเหล็ก
Through the sleeve she used to push steel scissors.ผ่านแขนเธอใช้ในการดันกรรไกรเหล็ก
Your old pal Steel wants to see ya.สตีลเพื่อนเก่าอยากเจอมึง
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ?
In the belly of that steel beast.ในท้องของของเจ้าอสูรเหล็กนั่น
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
A box - Is it steel - Are there locksกล่อง / มันเป็นเหล็ก/ มันปิดอยู่
You do that, and I'll put all eight inches of this steel in your ear.คุณทำเช่นนั้นและฉันจะใส่ทั้งหมดแปดนิ้วเหล็กนี้ในหูของคุณ
Nathan Hockley. That's right. Pittsburgh steel tycoon.เนธาน ฮ็อคลี่ย์ ถูกต้อง เจ้าพ่อเหล็กพิทส์เบิร์ก

steel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 卡内基 / 卡內基] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, 转炉 / 轉爐] converter (rotary furnace in steel making)
钢丝绳[gāng sī shéng, ㄍㄤ ㄙ ㄕㄥˊ, 钢丝绳 / 鋼絲繩] hawser; steel rope
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, 钢丝锯 / 鋼絲鋸] jigsaw (saw with steel wire blade)
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, 炼钢 / 煉鋼] steel making
炼钢厂[liàn gāng chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, 炼钢厂 / 煉鋼廠] steel mill
[chěng, ㄔㄥˇ, 秤] steel yard; scales
轧机[zhá jī, ㄓㄚˊ ㄐㄧ, 轧机 / 軋機] steel rolling mill
钢叉[gāng chā, ㄍㄤ ㄔㄚ, 钢叉 / 鋼叉] steel fork
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, 钢丝 / 鋼絲] steel wire; tightrope
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
上海宝钢集团公司[Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 上海宝钢集团公司 / 上海寶鋼集團公司] Baosteel
[lòu, ㄌㄡˋ, 镂 / 鏤] engrave; hard steel
碑亭[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, 碑亭] pavilion housing a steele
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, 淬火] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching
轧制[zhá zhì, ㄓㄚˊ ㄓˋ, 轧制 / 軋製] rolling steel
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, 不锈钢 / 不鏽鋼] stainless steel
白钢[bái gāng, ㄅㄞˊ ㄍㄤ, 白钢 / 白鋼] steel
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 砣] steelyard weight
[chèng, ㄔㄥˋ, 秤] steelyard
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
[chèng, ㄔㄥˋ, 称 / 稱] steelyard; variant form of 秤
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, 秤锤 / 稱錘] steelyard weights

steel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet
クロムバナジウム鋼[クロムバナジウムこう, kuromubanajiumu kou] (n) chrome-vanadium steel
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel
クロム鋼[クロムこう, kuromu kou] (n) chrome steel; chromium steel
ケイ素鋼;珪素鋼[ケイそこう(ケイ素鋼);けいそこう(珪素鋼), kei sokou ( kei moto kou ); keisokou ( kei moto kou )] (n) silicon steel
スチールウール[, suchi-ruu-ru] (n) steel wool
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot
スチールサッシ[, suchi-rusasshi] (n) steel sash
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture
ステンレススチール[, sutenresusuchi-ru] (n) stainless steel
ステンレス鋼[ステンレスこう, sutenresu kou] (n) stainless steel
ニッケルクロム鋼[ニッケルクロムこう, nikkerukuromu kou] (n) nickel-chromium steel
ハイス[, haisu] (n) (abbr) high-speed steel
ハイスピードスチール[, haisupi-dosuchi-ru] (n) high-speed steel
バナジウム鋼[バナジウムこう, banajiumu kou] (n) vanadium steel
マンガン鋼[マンガンこう, mangan kou] (n) manganese steel
不銹鋼[ふしゅうこう, fushuukou] (n) stainless steel
不錆鋼[ふせいこう, fuseikou] (n) stainless steel
協力鋼[きょうりょくこう, kyouryokukou] (n) high-tension steel
気を張る;気をはる[きをはる, kiwoharu] (exp,v5r) to steel oneself to; to brace oneself
波形鋼板[はけいこうばん, hakeikouban] (n) corrugated steel (plate); corrugated iron
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks)
玉鋼[たまはがね, tamahagane] (n) steel made from iron sand or black sand (used in sword blades)
製鋼所[せいこうじょ;せいこうしょ, seikoujo ; seikousho] (n) steelworks; steel mill; steelmaking plant
鉄船[てっせん, tessen] (n) steel ship; ironclad
鋳鋼[ちゅうこう, chuukou] (n) cast steel
鋼板(P);甲鈑[こうはん(P);こうばん(P), kouhan (P); kouban (P)] (n) steel sheet; steel plate; steel plates; (P)
鋼枠[こうわく, kouwaku] (n) steel formwork; steel sets
鋼索[こうさく, kousaku] (n) cable; steel wire rope
鋼線[こうせん, kousen] (n) steel wire
錬鋼[れんこう, renkou] (n) wrought steel
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp,v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap
高清浄度ステンレス鋼[こうせいじょうどステンレスこう, kouseijoudo sutenresu kou] (n) (obsc) high-purity stainless steel
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy)
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P)
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel)
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel)

steel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī f) EN: ladder; steel sadder FR: échelle métallique [f]
ช่างดัดเหล็ก[n. exp.] (chang dat l) EN: bar bender ; steel bender FR:
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet FR:
กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า[n. exp.] (kam withīkā) EN: steel manufacturing process FR: procédé de fabrication de l'acier [m]
เหล็ก[n.] (lek) EN: iron ; steel ; metal FR: fer [m] ; acier [m]
เหล็กฉาก[n.] (lekchāk) EN: angle steel FR: équerre de charpentier [f]
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces FR:
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ[n. exp.] (lek khrōngs) EN: structural steel FR:
เหล็กกล้า[n.] (lekklā) EN: steel FR: acier [m]
เหล็กกล้าคุณภาพสูง[n. exp.] (lekklā khun) EN: high-grade steel FR:
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม[n. exp.] (lekklā mai ) EN: stainless steel FR: acier inoxydable [m]
เหล็กกล้าไร้สนิม[n. exp.] (lekklā rai ) EN: stainless steel FR: acier inoxydable [m]
เหล็กกล้ารีดเย็น[n. exp.] (lekklā rīt ) EN: cold-rolled steel FR:
เหล็กเนื้อดี[n. exp.] (lek neūa dī) EN: high-qualité steel FR: acier de haute qualité [m]
เหล็กเหนียว[n. exp.] (lek nīo) EN: mild steel FR:
เหล็กแผ่น[n. exp.] (lek phaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron FR:
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lek phaen k) EN: coated sheet steel FR:
เหล็กแผ่นรีดร้อน[n. exp.] (lekphaen rī) EN: hot rolled steel FR:
เหล็กแผ่นรีดเย็น[n. exp.] (lekphaen rī) EN: cold rolled steel FR:
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops FR:
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot FR:
เหล็กท่อน[n. exp.] (lek thǿn) EN: steel bar FR:
โรงงานเหล็ก[n. exp.] (rōng-ngān l) EN: steelworks ; ironworks ; steel foundry FR: usine métallurgique [f]
โรงรีดเหล็ก[n. exp.] (rōng rīt le) EN: steel rolling mill FR:
สเตนเลส ; สแตนเลส[n.] (satēnlēt ; ) EN: stainless steel FR:
สตีล[n.] (satīn) EN: steel FR:
สีน้ำเงินอ่อน[adj.] (sī nāmngoen) EN: steel blue FR:
สีนกพิราบ[adj.] (sī nok phir) EN: steel blue FR:
สีเทาอมฟ้า[adj.] (sī thao om ) EN: steel blue FR:
ตะกั่วตัด[adj.] (takūatat) EN: steel blue ; light blue FR:
อุตสาหกรรมเหล็ก[n. exp.] (utsāhakam l) EN: steel industry FR: industrie de l'acier [f]
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
กระดูกแข็ง[adj. (loc.)] (kradūkkhaen) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless FR:
กระดูกเหล็ก[v.] (kradūklek) EN: be tough ; be steel-willed ; be hard-boned ; be dauntless FR:
ตาเต็ง[n.] (tāteng) EN: steelyard ; lever scales FR:
เต็ง[n.] (teng) EN: steelyard FR:

steel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderstahl {m}alloy steel
Automatenstahl {m}free cutting steel
Gussstahl {m}cast steel
Stahlguss {m}cast steel; steel casting
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Tiegelgussstahl {m}crucible steel
Rohstahl {m}crude steel
Hartstahl {m}high carbon steel
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel
Edelstahlband {n}high-grade steel strip
Lochblech {n}perforate plate; perforated steel plate
Schmiedeeisen {n}low carbon steel
Stahlkord {m}metallic cord; steel cord
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Flussstahl {m}plain carbon steel
Pressstahlfelge {f}pressed steel rim
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh
Niro-Lager {n} [techn.]stainless steel bearing
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping
Baustahlprofil {n}structural steel section
Rohrrahmen {m}tubular steel
Rundstahl {m}round steel; rounds
Blechmantel {m}steel jacket
Flachstahl {m}steel bar
Stahlblock {m}steel ingot
Stahldraht {m}steel wire; piano wire
Stahlflasche {f}steel bottle
Stahlseil {n}steel cable
Stahlträger {m}steel girder
Bandstahl {m}strip steel; hoop
Stahlkonstruktion {f}structural steelwork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steel
Back to top