ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surrogate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surrogate*, -surrogate-

surrogate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surrogate (adj.) เป็นตัวแทน See also: ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทน Syn. substituted, representative
surrogate (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน, ผู้ทำหน้าที่แทน Syn. substitute, representative, stand-in, deputy, proxy
surrogate (n.) ผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทน
surrogate (n.) ตุลาการท้องถิ่น (ในบางรัฐ) Syn. judge
surrogate (vt.) ให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทนที่, แทน Syn. substitute, represent
English-Thai: Nontri Dictionary
surrogate(n) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surrogate, fatherผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrogate motherhoodความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And do you now hide from your surrogate family as well?คุณและตอนนี้ซ่อนตัวจากครอบครัวตัวแทนของคุณด้วยหรือไม่
We need to find a surrogate we can control.เราต้องหาคนอุ้มบุญแทน คนที่เราคุมได้
The gear is your surrogate father.และยาก็เป็นตัวแทนของพ่อนาย
I don't wanna be your surrogate Janice.ฉันไม่ต้องการเป็นตัวแทนของเจนิซ
And became the surrogate For the absent mother.- การ์เซีย - ค่ะท่าน
You know, your surrogate daddy's still awake.นายรู้ไหม พ่อที่เป็นตัวแทนของนาย ยังตื่น ---
"of his surrogate mother, and, unfortunately,"ของแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดเขาได้ แต่โชคไม่ดีที่..."
Just remember, Leonard, where your biological family has failed you, you always have me, your surrogate family.อย่าลืม ลีโอนาร์ด ขณะที่ครอบครัวแท้ๆ ทำนายผิดหวัง นายยังมีฉันเสมอ ครอบครัวสำรองของนาย
You're my surrogate family?นายเป็นครอบครัวสำรองของฉันเหรอ
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน
The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal.ผู้คนจะรู้ไม่ได้ว่าเซอร์โรเกททำให้ตายได้
It's a piece of every surrogate they sell.มันคือส่วนหนึ่งของเซอโรเกทที่พวกเขาขาย

surrogate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代孕[dài yùn, ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ, 代孕] surrogate pregnancy
借腹生子[jiè fù shēng zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ ㄕㄥ ㄗˇ, 借腹生子] surrogate pregnancy
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate

surrogate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phū lēn sam) EN: substitute ; surrogate ; substitution player FR: remplaçant [m]
อุ้มบุญ[v. exp.] (um bun) EN: bear a surrogate child FR:

surrogate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzfamilie {f}surrogate familiy
Leihmutter {f}surrogate mother
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surrogate
Back to top