ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swap*, -swap-

swap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swap (vi.) แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แลกเปลี่ยนสินค้า, ค้าขาย Syn. exchange, trade, barter
swap (vt.) แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แลกเปลี่ยนสินค้า, ค้าขาย Syn. exchange, trade, barter
swap (n.) การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า Syn. exchange, trade, barter
swap (n.) สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ค้าขายกัน Syn. something exchanged
swap (n.) สัญญาแลกเปลี่ยน See also: สัญญาซื้อขาย Syn. contract
swap around (phrv.) เปลี่ยนที่
swap for (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ Syn. swob for, exchange for, trade for
swap over (phrv.) เปลี่ยนที่ Syn. swap around
swap round (phrv.) เปลี่ยนที่ Syn. swap around
swap with (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ See also: เปลี่ยนกับ Syn. swop with
English-Thai: HOPE Dictionary
swap(สวอพ) vt. แลกเปลี่ยน,แลกของ,ค้าขาย vi. แลกเปลี่ยน. n. การแลกเปลี่ยน., Syn. swop,barter,trade
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swapสับค่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swap transactionสวอป [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
If someone's willing to swap his life for a kill, nothing can stop him. Great.ถ้ามีใครจะเสี่ยงตายก็คงหยุดไม่ไต้
I thought I might be able to swap it for some pie or maybe Munchies?คิดว่าจะเอาพายมาแลกน่ะ หรือจะเอาขนมมันชี่คะ?
So they do go topside... to swap out air.พวกมันขึ้นสู่พื้นผิวข้างบน เพื่อเปลี่ยนถ่ายอากาศ เข้าตากรรมการล่ะ
We swap stones on jewelry. I don't know anything about a boy.เราแค่เปลี่ยนเครื่องประดับเท่านั้น ฉันไม่รู้เรื่องเด็ก
OK. Pal. Swap bibs with him.เอาเอี๊ยมจากเขา สุดฝีมือเลยล่ะ
Let's just share memories, swap stories, talk about the damn weather, anything but torturing myself with the idea of hope.มาแลกเปลี่ยนความทรงจำ ผลัดกันเล่าเรื่อง คุยเรื่องอากาศบ้าบอ มาแลกเปลี่ยนความทรงจำ ผลัดกันเล่าเรื่อง คุยเรื่องอากาศบ้าบอ อะไรก็ได้นอกจากทรมานฉันด้วยความหวัง
We should swap too. You like younger girls, right?เราควรจะแลกคู่กันด้วยนะ คุณชอบเด็กสาวๆ ใช่ไหม?
Let's all swap here. Okay?พวกเราแลกคู่กันทั้งหมดเลย ดีไหม?
The bracelet's from... a swap meet.แต่สร้อยมาจาก การแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
The more elegant solution would be to flash the BIOS and swap out the cooked CPU.วิธีแก้ปัญหาที่ดี คือการแฟรชไบออส และสลับCPUกัน
You can swap not sleeping in a penthouse for not sleeping in a mansion.คุณจะได้เปลี่ยนจากอดนอนในเพนท์เฮ้าส์.. ...ไปอดนอนในคฤหาสแทน

swap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 交换 / 交換] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative

swap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワップエリア[, suwappueria] (n) {comp} swap area
スワップファイル[, suwappufairu] (n) {comp} swap file
スワップミート[, suwappumi-to] (n) swap meet
スワップ協定[スワップきょうてい, suwappu kyoutei] (n) swap agreement
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] (n) {comp} swap space; swap area
スワッピング[, suwappingu] (n) swapping
スワップ[, suwappu] (n,vs) swap; (P)
スワップアウト[, suwappuauto] (n) {comp} swapped out
スワップイン[, suwappuin] (n) {comp} swapped in
ハプニングバー[, hapuninguba-] (n) partner-swapping sex club (wasei
ハプバー[, hapuba-] (n) (abbr) (See ハプニングバー) partner-swapping sex club
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
交換機能[こうかんきのう, koukankinou] (n) exchange function; swapping capability
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スワップ[すわっぷ, suwappu] swap (vs)
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
スワッピング[すわっぴんぐ, suwappingu] swapping
ホットスワッパブル[ほっとすわっぱぶる, hottosuwappaburu] hot swappable
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over

swap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแปลงหนี้[n. exp.] (kān plaēng ) EN: swap FR: swap [m] (anglic.) ; crédit croisé [m] ; échange financier [m]
คอตตอนบัด = คอตตอน-บัด = คอตตอน บัด[n.] (khøttønbat) EN: cotton bud ; cotton swap FR: coton-tige [m]
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap ; trade FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
งูเห่า[X] (ngū hao) EN: renegade politician ; swap allegiances FR: renégat [m] ; retourneur de veste [m] ; opportuniste [m]
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; swap ; exchange ; change FR: alterner ; inverser
ยื่นหมูยื่นแมว[v.] (yeūnmūyeūnm) EN: swap ; exchange for FR:

swap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslagerungsdatei {f} [comp.]swap file; page file
Überlagerungsdauer {f}swap time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swap
Back to top