ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrutiny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrutiny*, -scrutiny-

scrutiny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrutiny (n.) การใคร่ครวญอย่างละเอียด See also: การตรวจสอบอย่างละเอียด
English-Thai: HOPE Dictionary
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing
English-Thai: Nontri Dictionary
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my only regret in this instance is that one of them, Miss Ventura, was subjected to the scrutiny and innuendo of the media as a result of that friendship with me.And my only rearet in this instance is that one of them, Miss Ventura... ... was subjected to the scrutiny and innuendo of the media... ...as a result of that friendship with me.
And we'll receive less scrutiny from the elders.ไม่ต้องถูกควบคุมมากนัก
Well, he knows that we're under enhanced scrutiny by the bureau.คือเขารู้ว่าเราถูกทางเอฟบีไอ จับตาดูอยู่
Could be exposing yourself to all kinds of scrutiny if it goes south.ที่จะเปิดเผยตัวเอง ให้กับการตรวจสอบในทุกรูปแบบ ถ้ามันไปทางใต้
Where all there is is scrutiny and judgment?ที่ที่มีแต่ คนคอยจับตาดูเธออยู่เนี่ยนะ
These fakes would have to stand up to carbon dating and expert scrutiny shit.ปลอมเหล่านี้จะต้องมีการ ยืนขึ้นเพื่อคาร์บอนเดท และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอึ
Much studied by the French, it has of late come under the scrutiny of our Austrian colleagues.ฝรั่งเศสศึกษากันมาก คนออสเตรียเพิ่งวิเคราะห์ช่วงหลัง
Scrutiny won't be an issue.การพิจารณาไม่น่าเป็นประเด็น
He hasn't been under as much scrutiny.เขาไม่ได้อยู่ภายใต้การพิจารณา
Nobody's above scrutiny,myself included.ไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบ ผมเองก็เหมือนกัน
I've tried to do my best, but what matters now is if strauss replaces me, this whole unit will come under scrutiny.ผมพยายามทำดีที่สุดแล้ว แต่ประเด็นในตอนนี้คือ ถ้าสเตราส์มาแทนตำแหน่งผม หน่วยนี้ทั้งหมด จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
Any scrutiny, the Russians are gonna know.ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนตรวจสอบ พวกรัสเซียมันจะต้องรู้แน่

scrutiny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny

scrutiny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n,vs) careful inspection; scrutiny
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P)
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P)
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
矯めつ眇めつ[ためつすがめつ, tametsusugametsu] (exp,vs,adv) scrutiny; scanning; taking a good look
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrutiny
Back to top