ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separate*, -separate-

separate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate (vt.) แยก See also: จับแยก, แบ่งแยก Syn. divide, part Ops. combine, unite
separate (vt.) บอกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, วินิจฉัย Syn. distribute, classify
separate (vi.) แยกทาง See also: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว Syn. isolate, insulate, sequester Ops. reconcile
separate (adj.) ซึ่งแยกออกจากกัน
separate (adj.) ซึ่งแบ่งออก See also: ซึ่งแตกต่างกัน
separate (adj.) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง See also: ซึ่งไม่เชื่อมกัน
separate (adj.) เด่นชัด See also: ชัดเจน
separate (adj.) ซึ่งเป็นอิสระ See also: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล
separate (n.) สิ่งที่แยกออก
separate (n.) เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน
separate from (phrv.) แยกจาก See also: ห่างจาก Syn. divide from
separate into (phrv.) แยกเป็น (ส่วนๆ) Syn. cut in, cut into, divide into
separate off (phrv.) แยกจากกัน Syn. divide off, fence off, rall off, wall off
separate out (phrv.) แยกเป็นส่วน See also: แยกเป็นชิ้นๆ Syn. sift out, sort out
separate the grain from the chaff (idm.) แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the men from the boys (idm.) แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
separate the sheep from the goats (idm.) แยกสิ่งดีและสิ่งไม่ดีออกจากกัน
separate up (phrv.) แบ่งเป็นส่วน See also: แยกเป็นส่วน
separated (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, disassociated
separated (adj.) แตกต่างชัดเจน See also: แยกกันชัดเจน Syn. detached Ops. unified, connected
separated (adj.) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน Ops. joint
separated (adj.) ซึ่งแยกจากกัน Ops. joint
separated (adj.) เป็นตอนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน Syn. fractional, partial Ops. whole, united
separated (adj.) ซึ่งแพร่กระจาย Syn. extended
separated (adj.) ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น See also: ที่ไม่ติดกับส่วนที่ใหญ่กว่า Syn. distinct, detached Ops. joined, connected
separately (adv.) อย่างแบ่งแยก See also: อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด Syn. definitely, distinctly, independently
separateness (n.) ความเป็นเอกเทศ See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น Syn. distinctiveness
English-Thai: HOPE Dictionary
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
separate estateสินส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separate Sewer ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สองฝักสองฝ่าย (n.) two separate groups See also: two divided groups Syn. สองฝ่าย Ops. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สองฝ่าย (n.) two separate groups See also: two divided groups Ops. ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด, ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กัน (v.) separate See also: isolate Syn. แยก
กั้น (v.) separate See also: bar, block Syn. กัน
กั้นกาง (v.) separate See also: be in order to make a partition Syn. ขวางทาง
คั่น (v.) separate See also: divide, interpose, partition, intervene Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก
เลิก (v.) separate See also: break up
แทรก (v.) separate See also: divide, interpose, partition, intervene Syn. กั้น, แบ่ง, สอด
แบ่ง (v.) separate See also: divide, interpose, partition, intervene Syn. กั้น, สอด, แทรก
แบ่งชนิด (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท
แบ่งประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งชนิด
แบ่งย่อย (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. แยก, แบ่งแยก, แยกย่อย
แยกกัน (v.) separate See also: part, split Ops. รวมกัน
แยกประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
แยกส่วน (v.) separate See also: divide, detach, isolate, sever, split
แยกจาก (v.) separate from See also: differentiate from Syn. จากกัน
ห่าง (v.) separate oneself from
ห่างเหิน (v.) separate oneself from See also: be divorced
ต่างหาก (adv.) separately See also: independently, on one´s own, on the contrary, far from it Ops. รวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You all really lead separate livesพวกเธอทุกคนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่จริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี
We seem to have two separate wars going on.We seem to have two separate wars going on.
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.
Time to separate the men from the boys.ถึงเวลาที่จะแยกคนจากชาย
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
We've got to separate the sick from the healthy to make room.ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่
Come here. Look, separate the sick from the healthy.แยกคนป่วยกับคนแข็งแรง
You had separate bedrooms?นายแยกห้องนอนกันเหรอ
No. We didn't always have separate bedrooms.ไม่ เราไม่ได้แยกห้องนอนตลอดหรอก
That we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us,ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน
Rach, do you...? Are you gonna separate those?ราเชล เธอจะไม่แยกผ้าเหรอ

separate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger
单字[dān zì, ㄉㄢ ㄗˋ, 单字 / 單字] individual character; separate character
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, 分家] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, 分治] separate government; partition
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, 分餐] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria
分级[fēn jí, ㄈㄣ ㄐㄧˊ, 分级 / 分級] to sort; to separate into different kinds
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 閒] interstice; separate
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 间 / 間] interstice; separate
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 别 / 別] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, 另] other; another; separate; separately
[pī, ㄆㄧ, 披] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, 分头 / 分頭] separately; severally
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, 相隔] separated by (distance or time etc)
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 睽] separated; stare
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, 脱离 / 脫離] separate; break away
单用[dān yòng, ㄉㄢ ㄩㄥˋ, 单用 / 單用] use separately

separate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
セパレート;セパレイト[, separe-to ; separeito] (adj-f) separate
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing
セパレートコース[, separe-toko-su] (n) separate course
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
他励[たれい, tarei] (n,adj-no) separate excitation
分け離す[わけはなす, wakehanasu] (v5s) to separate from; to detach
分冊[ぶんさつ, bunsatsu] (n,vs) separate volume; fascicle; fascicule; (P)
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
別棟[べつむね(P);べっとう, betsumune (P); bettou] (n) separate building; outbuilding; outhouse; (P)
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
別送[べっそう, bessou] (n,vs,adj-no) separate mail; separate shipment
家庭内別居[かていないべっきょ, kateinaibekkyo] (n) living apart in the same house; separate lives under the same roof
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
小上がり;小上り[こあがり, koagari] (n) raised tatami-floored seating area (usu. in a Japanese restaurant); small separate dining room
引き分ける;引分ける;引きわける[ひきわける, hikiwakeru] (v1,vt) to pull apart; to separate
泣き別れ;泣別れ[なきわかれ, nakiwakare] (exp) part in tears; come to grief; have to take a different tack; go separate ways
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P)
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately
モンツキベラ[, montsukibera] (n) Diana's hogfish (Bodianus diana); Bodianus dictynna (separate species from B. diana since 2006)
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv,n) one by one; separately; (P)
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] (adv,adj-no) one-by-one; separately; in detail; (P)
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
個々(P);個個;箇々;箇箇[ここ, koko] (n,adj-no) individual; one by one; separate; (P)
個々に;個個に[ここに, kokoni] (adv) individually; separately
個々別々;個々別別;個個別別[ここべつべつ, kokobetsubetsu] (n) each one separately
個別[こべつ, kobetsu] (n,adj-no) particular case; discrete; individual; separate; (P)
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分け売り[わけうり, wakeuri] (n,vs) selling separately
分乗[ぶんじょう, bunjou] (n,vs) riding separately; (P)
分売[ぶんばい, bunbai] (n,vs) selling separately
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
別個(P);別箇[べっこ, bekko] (adj-na,adj-no) another; different; separate; discrete; (P)
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P)
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate

separate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
ฉนวน[v.] (chanūan) EN: separate FR:
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
ห่างเหิน[v.] (hānghoēn) EN: become estranged ; separate oneself from FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier
กั้น[v.] (kan) EN: separate ; partition FR: séparer ; partitionner
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: separate ; be in order to make a partition FR:
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene FR: intercaler ; insérer ; séparer
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate ; cull FR: choisir ; sélectionner
ขาดกัน[v. exp.] (khāt kan) EN: be separated ; separate FR:
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
คลาดจากกัน[v. exp.] (khlāt jāk k) EN: go separate ways FR:
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart FR: disperser
กระทาย[v.] (krathāi) EN: separate out the waste FR:
เลิกกัน[v. exp.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship FR: se séparer ; rompre ; divorcer
นานาสังวาส[X] (nānā sangwā) EN: of a separate sect ; group having its own ideas FR:
ออกเรือน[v.] (økreūoen) EN: set up housekeeping ; set up a separate household FR: fonder un foyer
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
พราก[v.] (phrāk) EN: separate ; part ; bereave ; wean ; take away FR: se séparer ; quitter ; éloigner
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade FR: dissocier ; séparer
ประจัญ[v.] (prajan) EN: separate ; wall FR: cloisonner
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
สกัด[v.] (sakat) EN: separate ; extract FR: extraire ; séparer
แตก[v.] (taēk) EN: be separated ; separate FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
แตกกัน[v. exp.] (taēk kan) EN: split ; break up ; separate ; divide FR:
แตกกลุ่ม[v. exp.] (taēk klum) EN: go one's own way ; go separate ways ; be broken off from a group ; divide up FR:
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space FR: écarter ; ouvrir
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกจาก[v. exp.] (yaēk jāk) EN: separate from ; differentiate from FR: se séparer de
แยกกัน[v. exp.] (yaēk kan) EN: separate ; part ; split FR:
แยกออกจากกัน[v. exp.] (yaēk øk jāk) EN: separate ; split FR:
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays

separate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Fremderregung {f}separate excitation
Sonderabdruck {m}separate print
Sonderfrieden {m}separate peace
Sonderreglung {f}separate treatment
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separate
Back to top