ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

storybook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *storybook*, -storybook-

storybook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
storybook (n.) หนังสือนิทาน Syn. fairy tale
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ
Trying to give me a storybook ending.พยายามจะทำให้เรื่องราวมันจบด้วยดี
Lucy never introduced you during your storybook romantic courtship?ลูซี่ไม่เคยเคยแนะนำเธอ ตอนที่คบกันเหรอ?
I don't know. Not much of a storybook ending.ไม่รู้สิ ดูไม่เหมือนตอนจบของหนังสือนิทานเลย
This is the purse I brought to prom, and, of course, that is the shoe that Louis brought back to me from Paris in the beginning of our storybook romance.กระเป๋าใบนี้ที่ฉันถือไปงานพรอม และแน่นอน นั่นคือรองเท้าที่หลุย์ นำกลับมาให้ฉันจากปารีส
(Man) There is a town in Maine where every storybook character you've ever known is trapped between two worlds...ณ เมืองแห่งหนึ่งในเมนน์ ที่ซึ่งเหล่าตัวละคร ที่คุณเคยรู้รัก ติดกับอยู่ระหว่างโลกสองใบ
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้ายเนรเทศ ตัวละครทุกตัว ที่คนเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย ได้ส่งตัวละครในหนังสือนิทานทุกตัว ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง แม่มดชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จักมาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีผู้ชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละครในนิทาน ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Henry, do you have your storybook with you?เฮนรี่ เธอได้เอาหนังสือนิทานมาด้วยรึเปล่า?
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา

storybook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄表紙[きびょうし, kibyoushi] (n) illustrated storybook with yellow covers (Edo period)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า storybook
Back to top