ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

size

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *size*, -size-

size ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
size (n.) ขนาด See also: ขนาดใหญ่ Syn. area, dimension, extent
size (vt.) จัดกลุ่มตามขนาด See also: วัดตามขนาด
size up (phrv.) เดาหรือกะขนาดของ
sizeable (adj.) มีขนาดใหญ่มาก
sized (adj.) ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
English-Thai: HOPE Dictionary
size(ไซซ) n.ขนาด vt. แบ่งแยกตามขนาด,ประเมินตามขนาด size up ประเมิน ประมาณ วินิจฉัยได้มาตรฐาน ได้ขนาด, Syn. magnitude,immensity,rank
sizeable(ไซ'ซะเบิล) adj. =sizable., See also: sizeableness n. sizeably adv.
sized(ไซซดฺ) adj. ได้ขนาด
English-Thai: Nontri Dictionary
size(n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต
sizeable(adj) ใหญ่พอดู,ใหญ่มาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
size; leg lengthความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sizeขนาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อมุม (v.) reduce the size of an angle or corner
ขนาด (n.) size See also: magnitude, dimension, proportion, measure, calibre Syn. สัดส่วน
เรือนไฟ (n.) size of fire in a lamp or lantern
กุ้งเคย (n.) small sized shrimp See also: marine shrimp Syn. เคยกุ้ง
ขนาดเล็ก (adj.) small-sized See also: small-scale Ops. ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่ (adj.) large-sized See also: large-scale Ops. ขนาดเล็ก
ตอกย้ำ (v.) emphasize See also: stress Syn. เน้น, ย้ำ
ตัวจริง (n.) life-size See also: life-like Ops. ตัวปลอม
ทรายแก้ว (n.) kind of sand-sized white and clear quartz See also: small quartz used for making glass
ทั้งคน (pron.) adverb used to emphasize the word which comes in front See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word
ธุรกิจขนาดกลาง (n.) mid-sized business
มุ่งเน้น (v.) emphasize See also: aim at, focus on Syn. เน้น Ops. มองข้าม
สังเคราะห์ (v.) synthesize
สังเคราะห์แสง (v.) photosynthesize
สันทัด (adj.) medium-sized See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned Ops. อ้วน, ใหญ่
หกคว่ำ (v.) capsize See also: overturn, turn over Syn. พลิกคว่ำ Ops. พลิกหงาย
อับปาง (v.) capsize See also: sink Syn. ล่ม, จม
เคย (n.) small sized shrimp See also: marine shrimp Syn. กุ้งเคย, เคยกุ้ง
เคยกุ้ง (n.) small sized shrimp See also: marine shrimp Syn. กุ้งเคย
เท่าตัว (adj.) life-size
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the size of your shoes?รองเท้าของคุณขนาดเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท...
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
I mean, the block's got a crack in it the size of the San Andreas.ผมหมายถึงบล็อกก็มีรอยแตกในนั้นขนาดของ San Andreas
If your foot isn't a size 1 0B, don't remain in line!งั้นก้อช่างมัน แล้วบอกชั้นมาว่า โจยังด๊อกอยู่ที่ไหน
We're only looking for size 1 0B heroes!คุณจะหาท่านประธานของผมทำไม
You see the size of that gun he fired at us? It was bigger than him.คุณจะเห็นขนาดของปืนเขายิงที่เราว่าหรือไม่ มันเป็นขนาดใหญ่กว่าเขา
The truth is, Norton wanted to size Andy up.ความจริงก็คือนอร์ตันต้องการที่จะขนาดแอนดี้ขึ้น

size ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一号电池[yī hào diàn chí, ㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 一号电池 / 一號電池] D size battery
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
三号电池[sān hào diàn chí, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 三号电池 / 三號電池] C size battery (PRC); AA battery (Taiwan)
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, 覆没 / 覆沒] annihilated; capsized
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, 综合 / 綜合] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize
巡回法庭[xún huí fǎ tíng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 巡回法庭] court of assizes; circuit court
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, 空想] daydream; fantasy; to fantasize
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, 大小] dimension; magnitude; size; measurement
个子[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, 个子 / 個子] height; stature; build; size
[gè, ㄍㄜˋ, 个 / 個] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
大大小小[dà dà xiǎo xiǎo, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 大大小小] large and small, of all sizes
中型[zhōng xíng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, 中型] medium sized
太长[tài cháng, ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, 太长 / 太長] oversize
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, 帧太长 / 幀太長] oversize frame; giant
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 注重] pay attention to; emphasize
个儿[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, 个儿 / 個兒] size; height; stature
个头儿[gè tóu r, ㄍㄜˋ ㄊㄡˊ ㄖ˙, 个头儿 / 個頭兒] size; height; stature
块头[kuài tóu, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄡˊ, 块头 / 塊頭] size; body size
尺寸[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, 尺寸] size; dimension; measurement
尺码[chǐ mǎ, ㄔˇ ㄇㄚˇ, 尺码 / 尺碼] size; fitting (of apparel)
纤度[xiān dù, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˋ, 纤度 / 纖度] size
合成器[hé chéng qì, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ, 合成器] synthesizer

size ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージサイズ[, ime-jisaizu] (n) {comp} image size
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size
エムサイズ[, emusaizu] (n) M size; medium size
クラスタサイズ[, kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size
バッチサイズ[, bacchisaizu] (n) batch size
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
ファイルサイズ[, fairusaizu] (n) {comp} file size
プロッタ増分量[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor
ミディアムサイズ[, mideiamusaizu] (n) medium size
ラージサイズ[, ra-jisaizu] (adj-no) large size (e.g. large portion, etc.)
レターサイズ[, reta-saizu] (n) {comp} letter size
八尋[やひろ, yahiro] (n,adj-no) (arch) great length; great size
切り揃える;切りそろえる[きりそろえる, kirisoroeru] (v1,vt) to cut and even up; to cut several pieces to the same size
単四形;単4形[たんよんがた, tanyongata] (n) AAA 700 size (battery)
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
敷地面積[しきちめんせき, shikichimenseki] (n) lot area; site area; plottage; lot size
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P)
貴風[きふう, kifuu] (n) class size of bonsai trees (25-35cm)
鏡餅[かがみもち, kagamimochi] (n) mirror-shaped mochi, usu. a pair stacked in order of size with a daidai on top, used as a New Year offering, then cut and eaten on January 11.
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer
イサイズドットコム[, isaizudottokomu] (n) {comp} ISIZE.COM
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
エンファサイズ[, enfasaizu] (n) emphasize; emphasise
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities
キングサイズ[, kingusaizu] (n) king-size
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P)
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup
ジャンボサイズ[, janbosaizu] (n) jumbo-size
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games)
パームサイズ[, pa-musaizu] (n) {comp} palm-sized
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4
ベビー箪笥[ベビーだんす, bebi-dansu] (n) small-sized wardrobe
ポケットサイズ[, pokettosaizu] (n) pocket-size; (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size
サイズ[さいず, saizu] size
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size
バーストサイズ[ばーすとさいず, ba-sutosaizu] burst size
ファイルサイズ[ふぁいるさいず, fairusaizu] file size
フォント寸法[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size
フルサイズ[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.)
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] screen size
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
音声合成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

size ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์[n.] (boē) EN: size FR: taille [f]
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size FR: petite taille [f]
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size FR: grande taille [f]
ได้ขนาดพอดี[v. exp.] (dāi khanāt ) EN: be the right size FR:
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
ดูลาดเลา[v. exp.] (dū lātlao) EN: size up the situation FR:
ฟรีไซซ์[n. exp.] (frī sai) EN: free size FR:
การลดขนาด[n. exp.] (kān lot kha) EN: size reduction ; comminution FR: comminution [f]
กวีนิพนธ์รูปธรรม[n. exp.] (kawīniphon ) EN: concrete poetry ; size poetry FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksø) EN: font size FR: taille de la police (de caractères) [f]
ขนาดโดยเฉลี่ย[n. exp.] (khanāt dōi ) EN: average size FR: taille moyenne [f]
ขนาดแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (khanāt faēm) EN: file size FR: taille du fichier [f] ; volume du fichier [m]
ขนาดจิ๋ว[n. exp.] (khanāt jiu) EN: midget size FR:
ขนาดกลาง[n. exp.] (khanāt klān) EN: medium size FR: taille moyenne [f]
ขนาดกลาง[adj.] (khanāt klān) EN: medium-size ; medium-sized ; mid size FR: de taille moyenne ; moyen
ขนาดกระดาษ[n. exp.] (khanāt krad) EN: paper size FR: format de papier [m]
ขนาดเล็ก[n. exp.] (khanāt lek) EN: small size FR: petite taille [f]
ขนาดเล็ก[adj.] (khanāt lek) EN: small-size ; small-sized ; small in size ; small format ; miniature FR: de petite taille ; mineur ; de faible amplitude ; miniature ; faible
ขนาดเท่ากัน[n. exp.] (khanāt thao) EN: the same size FR:
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thao) EN: be of the same size FR: avoir les mêmes dimensions
ขนาดโตเต็ม[n. exp.] (khanāt tō t) EN: adult size FR: taille adulte [f]
ขนาดใหญ่[n. exp.] (khanāt yai) EN: large size FR: grande taille [f]
ขนาดใหญ่มาก[n. exp.] (khanāt yai ) EN: very large size FR: très grande taille [f]
ขนาดยักษ์[n. exp.] (khanāt yak) EN: jumbo size FR: très grande taille [f]
ขนาดย่อม[n. exp.] (khanāt yǿm) EN: small size FR:
ความใหญ่เล็ก[n.] (khwām yai-l) EN: scale ; magnitude ; level ; degree ; size FR:
กินรูป[X] (kinrūp) EN: looking smaller than reality ; mistaking a small size for a large size FR:
กระแบะ[n. (loc.)] (krabae) EN: small size FR:
กระแบะมือ[n. (loc.)] (krabaemeū) EN: small size FR:
หน่วยบริโภค[n. exp.] (nūay børiph) EN: serving size FR:
พิจารณาเพื่อตัดสินใจ[v. exp.] (phijāranā p) EN: size up FR: évaluer
ผิดขนาด[X] (phit khanāt) EN: wrong size FR:
รองเท้าสีดำเบอร์ 5[n. exp.] (røngthāo sī) EN: size 5 in black shoes FR:
รูปขนาดเท่าตัว[n. exp.] (rūp khanāt ) EN: actual size FR:
ไซซ์ ; ไซส์[n.] (sai) EN: size FR: taille [f] ; format [m]
ไซซ์ ; ไซส์[n. exp.] (sai røngthā) EN: size FR: pointure [f]
ไซส์เสื้อ [n. exp.] (sai seūa) EN: size FR: taille [f]
ไซส์ใหญ่[n.] (sai yai) EN: big size FR: taille [f]
เท่ากันพอดี[adv.] (thao kan ph) EN: exactly the same size FR:

size ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size
Losgröße {f}batch size
Bildschirmgröße {f}screen size
Crimpkontakt {m} [techn.] | metrischer Crimpkontaktcrimp contact | metric size crimp contact
Familiengröße {f}family size
Kenngröße {f}feature size
Dateigröße {f}file size
Format {n}format; size
Baugröße {f}frame size; size
Freimaß {n}free size
Korngrößenverteilung {f}grain size distribution; particle size distribution
Kornverteilungsband {m}grain size fraction curve
Hochformat {n}high size
Bildformat {n}image format; picture size
Großformat {n}large size
Millimeterfelge {f}metric size rim
Molekülgröße {f}molecular size
Niederquerschnittsgröße {f}narrow section size
ausgelaufene Größe {f}obsolete size
Größenverteilung {f}particle size distribution
Übergröße {f}plus size
Taschenformat {n}pocket size
Projektgröße {f}project size
Blattgröße {f}sheet size
Gehäusegröße {f}shell size
Sollmaß {n}specified size
Bezeichnung {f} der Reifengrößetyre size designation
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Filegröße {f} [comp.]filesize
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies
Puffergröße {f}buffersize
Größenklasse {f}size group
Größenfaktor {m} (Reifen)size factor (tyre)
Passstück {n} [techn.]special sized pipe
Sprachgenerator {m}speech synthesizer
Synthesizer {m}synthesizer
Sprachgenerator {m}voice synthesizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า size
Back to top