ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simply*, -simply-

simply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simply (adv.) อย่างง่ายๆ See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา Syn. plainly, naturally Ops. unnaturally
simply (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง Syn. clearly, sincerely, unpretentiously Ops. ostentatiously
simply (adv.) เพียงแค่นั้น See also: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น Syn. just, merely, only
simply (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างแน่นอน Syn. really, totally, completely
English-Thai: HOPE Dictionary
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า
English-Thai: Nontri Dictionary
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้
They say he simply adored her.ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง--
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย
I simply can't believe it.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife.
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
The tetanus here is simply terrible.{\cHFFFFFF}บาดทะยักนี่เป็นสาหัสเพียง
There are simply no holes in my education.ไม่มีเพียงหลุมในการศึกษาของฉัน

simply ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
决不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, 决不 / 決不] not at all; simply (can) not
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, 简单地 / 簡單地] briefly; simply
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 只是] merely; simply; only; but
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, 简直 / 簡直] simply; at all
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell

simply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of

simply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว[n. exp.] (børiwēn che) EN: simply connected region FR:
ฟังก์ชันเป็นคาบเชิงเดียว[n. exp.] (fangchan pe) EN: simply periodic function FR:
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply FR: simplement ; facilement
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
เซตอันดับเชิงเดียว[n. exp.] (set andap c) EN: simply ordered set FR:
เท่านั้น[adv.] (thaonan) EN: only ; merely ; simply ; just ; alone FR: seulement ; uniquement ; simplement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simply
Back to top