ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spinster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spinster*, -spinster-

spinster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spinster (n.) สาวแก่ See also: สาวทึนทึก, หญิงที่ไม่เคยแต่งงาน Syn. old maid
spinster (n.) หญิงปั่นฝ้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
spinster(สพิน'สเทอะ) n. หญิงโสด,หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน,หญิงทึนทึก,สาวแก่,หญิงปั่นด้าย, See also: spinsterhood n. spinsteish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spinsterหญิงโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทื้อ (adj.) spinster See also: unmarried, single, old maid Syn. ทึนทึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are just three kindly old spinster ladies!พวกเราเป็นแค่คนแก่ โสด ผู้มีความกรุณา!
There's a spinster in the making and no mistake.ต้องขึ้นคานแน่ ฉันคิดไม่ผิดหรอก
Yeah, if you're into spinster poetry.ใช่ ถ้าคุณเป็นนักแต่งกลอนนะ
Like a spinster librarian with my hair pulled back.ท่าทางยังกับบรรณารักษ์แก่ๆ ที่รวบผมตึงแล้วมวยขึ้น
I have a spinster daughter who stays home all day, and a grandson who's fooling around with a girl he probably just met.ลูกสาวฉัน แก่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีแฟน อยู่แต่ในบ้าน หลานชายฉัน... ออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิง...
I'd be a spinster who lived with Carrie.ถ้าฉันกลายเป็นสาวโสดทึนทึกที่อาศัยอยู่กับแครี่
Nobody cares about a spinster schoolteacher.ไม่มีใครสนใจใยดี ครูสาวโสดหรอก
Don't take me easy cause I'm a spinster!อย่านึกว่าฉันง่ายนะ ฉันก็เป็นแค่สาวแก่!
You two spinsters should be taking notes!แม่คานทองอย่างพวกเธอน่าจะเอาอย่างนะ
The spinster. Yeah, I'm Spin-Sane.เป็นเพราะแดซองทำให้เขายึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง
You're a... spinster, schoolteacher, I take it?คุณ... เป็นสาวโสด เป็นครู ฉันเข้าใจถูกไหม ค่ะ ดิฉันสอนเด็กชั้นป 3อยู่ค่ะ
Powerful, kick-ass lawyer and doctor spinsters. - I like it. - But you like George even more.เปี่ยมไปด้วยพลัง นักกฏหมายมือหนึ่งกับคุณหมอทึนทึก ฉันชอบนะ แต่ยังไงเธอก็ชอบจอร์จมากกว่าอยู่ดี

spinster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老处女[lǎo chǔ nǚ, ㄌㄠˇ ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 老处女 / 老處女] unmarried old woman; spinster

spinster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独身者[どくしんしゃ;どくしんもの, dokushinsha ; dokushinmono] (n) unmarried person; bachelor; spinster
老嬢[ろうじょう, roujou] (n) elderly spinster
行かず後家[いかずごけ, ikazugoke] (n) old maid; spinster
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid

spinster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คานทอง[n. exp.] (khān thøng) EN: well-to-do spinster FR:
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: become an old maid ; be a spinster ; have no suitors FR:
คนโสด[n. exp.] (khon sōt) EN: single person ; unmarried person ; bachelor ; spinster FR: célibataire [m, f]
สาวทึนทึก[n. exp.] (sāo theunth) EN: spinster ; old maid FR: vieille fille [f]
สาวใหญ่[n. exp.] (sāo yai) EN: spinster ; unmaried woman FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood FR: virginité [f]
ทึนทึก[adj.] (theuntheuk) EN: spinsterish ; almost old ; overripe FR: blet ; trop mûr

spinster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junggesellin {f}bachelor girl; spinster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spinster
Back to top