ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

some

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *some*, -some-

some ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
some (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, a bit, any
some (pron.) บางส่วน Syn. any, a few, more or less
some (adj.) ที่มีจำนวนสองหรือสาม
some (adj.) ไม่เจาะจง See also: คร่าวๆ
some (adv.) คร่าวๆ
some (adv.) เล็กน้อย
some (suf.) เต็มไปด้วย
some (suf.) สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ
some new blood (idm.) คนรุ่นใหม่
some other (adj.) ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน See also: ที่เป็นอันอื่น Syn. distinct
somebody (sl.) คนสำคัญ
somebody (pron.) บางคน Syn. someone, anybody
someday (adv.) ในวันหนึ่ง (ในอนาคต) Syn. sometime, sooner or later
somedeal (adv.) ค่อนข้าง
somehow (adv.) ด้วยวิธีใดก็ตาม See also: อย่างไรก็ตาม Syn. however, anyhow, anyway
someone (pron.) บางคน Syn. individual, one, somebody
someone else (pron.) สิ่งอื่น See also: อีกอันที่แตกต่างกัน Syn. an additional one
someplace (adv.) บางแห่ง Syn. somewhence
somersault (n.) การตีลังกา Syn. somerset, sommerset
somersault (n.) การเปลี่ยนความคิด
somersault (vi.) ตีลังกา Syn. somerset, sommerset
somerset (n.) การตีลังกา
something (pron.) บางสิ่ง See also: บางจำนวน Syn. event, portion, anything
something (adv.) อย่างเล็กน้อย
something about (idm.) บางสิ่งแปลกๆในคนหรือสิ่งนั้น See also: บางสิ่งที่น่าสงสัยในคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
something cherished (n.) ของรัก See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก
something disappointing (n.) สิ่งที่น่าผิดหวัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ไม่ยุติธรรม, สิ่งที่น่าเสียใจ
something else (idm.) สิ่งอื่นๆ See also: สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้
something exchanged (n.) สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ค้าขายกัน
something exchanged (n.) สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ค้าขายกัน
something of the sort (idm.) สิ่งที่คล้ายๆกับที่เพิ่งกล่าวไป
something or other (idm.) อะไรสักอย่างหนึ่ง
something to that effect (idm.) สิ่งที่มีความหมายคล้ายๆกัน
something unexpected (n.) สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ See also: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ
sometime (adv.) บางเวลา Syn. one day, in the future, someday
sometime (adj.) ที่เคยอยู่ในอดีต Syn. at times, now and then
sometimes (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส
someway (adv.) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง Syn. someways
someways (adv.) ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
somewhat (adv.) ค่อนข้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
some(ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง, Syn. certain
some way(ซัม'เวย์) adv. บางวิธี,บางวิธีการ,บางประการ, Syn. somehow
somebody(ซัม'บอดดี) pron.,n. บางคน
somedayadv. บางวัน
somedealadv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ
somehow(ซัม'เฮา) adv. ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง,ด้วยเหตุผลบางประการ
someone(ซัม'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้
someplace(ซัม'เพลส) adv. บางที,บางแห่ง
somersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) vi.,n. (การ) ตีลังกา,หกคะเมน,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง., Syn. somerset,summersault,summerset
somerset(ซัม'เมอะซิท,-เซท) n.,vi. =somersault
something(ซัม'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ
sometime(ซัม'ไทมฺ) adv. บางครั้ง adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,อดีต, Syn. occasionally
sometimes(ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท'
someway(ซัม'เวย์) adv. บางวิธี,บางวิธีการ,บางประการ, Syn. somehow
somewhatadv. ค่อนข้าง,บ้าง,บางส่วน. n. บางส่วน,บางตอน,บางขนาด
somewhen(ซัม'-) adv. =sometime (ดู)
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
somewheres(-ซ) adv. =somewhere (ดู)
somewhither(ซัม'วิธเธอะ) adv. บางแห่ง,บางที่,บางสถานที่,บางทิศทาง (somewhere)
somewise(ซัม'ไวซ) adv. =somehow (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
some(adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ
somebody(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง
someone(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง
somersault(n) การตีลังกา,การหกคะเมน,การพลิกกลับ
something(pro) บางสิ่ง,บางอย่าง
sometime(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
somewhat(adv) บางส่วน,ค่อนข้างจะ,บ้าง
somewhere(adv) บางแห่ง,บางที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอเวลา (v.) spare some time See also: request time
ซื้อรำคาญ (v.) spend some money to turn somebody away
ซื้อเวลา (v.) buy some time See also: delay some time, extend some time Syn. ยืดเวลา
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ถอดไพ่ (v.) arrange cards in sets by using some criteria
ทายา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate Syn. ป้ายยา
บัวบังใบ (n.) breast barely visible on some part
บาน (clas.) a numerical noun for some flat thing
ปริภูมิ (n.) area with some structures
ป้ายยา (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate
สักวัน (adv.) in some day Syn. วันใดวันหนึ่ง
ในบางกรณี (det.) at some point Syn. บางกรณี Ops. ในทุกกรณี, ทุกกรณี
ไข่ขวัญ (n.) peeled egg used in some local ceremonies Syn. ไข่ข้าว
บาง (det.) some See also: certain, various, a few Syn. ลาง Ops. ทุกๆ
ประการหนึ่ง (n.) some See also: a feature
ประการหนึ่ง (n.) some See also: a feature
ประการหนึ่ง (n.) some See also: a feature
มั่ง (adv.) some Syn. บ้าง
บางประการ (n.) some aspects See also: some measures Ops. ทุกประการ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
I gave you some this morningฉันให้คุณบ้างแล้วเช้านี้
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
Would you like to hear some folk music?คุณอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม?
I've got to get some work doneฉันต้องหางานบางอย่างมาทำ
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
Give him some time to do his jobให้เวลาเขาทำงานบ้าง
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
I've got some decisions to makeฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
I have some bad news about your carฉันมีข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณ
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Could you buy me some books?คุณช่วยซื้อหนังสือให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
Could you get me some vodka?ขอวอดก้าฉันสักหน่อยได้ไหม?
Would you like some helpคุณอยากให้ช่วยบ้างไหม?
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
Let me tell you some details about…ขอฉันบอกรายละเอียดบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับ
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
Could you make me some tea?คุณช่วยชงชาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคะ?
Could you provide some details?คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม?
Want me to lend you some cash?อยากยืมเงินฉันบ้างไหม?
Oh I'd love to but I have to do some workโอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
Why don't some of you do something?ทำไมแกไม่แบ่งให้คนอื่นบ้าง ซักนิดไม่ได้เหรอ
You've sure got some nerve.คุณน่าจะมีความกล้าซักนิด
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง
No, we'll take some off.ไม่หรอก เราแค่ลบบางส่วนออก
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้
Here's some water!นี่คือ น้ำ! ที่นี่น้ำบางส่วนเป็น!
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง?
Soon as I take on some ballast.ทันทีที่ฉันใช้เวลาในบัลลาสต์ บางส่วน
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา
But do sit down and have some coffee.เชิญนั่งดื่มกาเเฟกันก่อนสิคะ

some ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
屯戍[tún shù, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˋ, 屯戍] garrison; soldier stationed in some place
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, 碍难 / 礙難] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing
大有文章[dà yǒu wén zhāng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 大有文章] some deeper meaning in this; more to it than meets the eye; there's sth behind all this
银点[yín diǎn, ˊ ㄉㄧㄢˇ, 银点 / 銀點] the silver point; the melting point of silver 962°C used as a calibration point in some temperature scales
非金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 非金属 / 非金屬] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
非金属元素[fēi jīn shǔ yuán sù, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 非金属元素 / 非金屬元素] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications)
[cháng, ㄔㄤˊ, 场 / 場] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun)
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
塑造成[sù zào chéng, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, 塑造成] to shape into; to mould (into some form); to fashion into
[shā, ㄕㄚ, 魦] shark family, including some rays and skates
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, 某人] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname)
有所[yǒu suǒ, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, 有所] somewhat; to some extent
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, 专司 / 專司] specialist (responsible some task)
多多少少[duō duō shǎo shǎo, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄕㄠˇ, 多多少少] to some extent; more or less
忙不过来[máng bù guò lái, ㄇㄤˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, 忙不过来 / 忙不過來] too busy to attend (to some business)
帮腔[bāng qiāng, ㄅㄤ ㄑㄧㄤ, 帮腔 / 幫腔] vocal accompaniment in some traditional Chinese operas
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, 不以规矩,不能成方圆 / 不以規矩,不能成方圓] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, 恼人 / 惱人] annoying; irksome; to irritate
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, 约合 / 約合] approximately; about (some numerical value)
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 音像] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn

some ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P)
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P)
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P)
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P)
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
そこはかとなく[, sokohakatonaku] (adv) (See そこはかとない,なんとなく) somehow; for some reason
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
だもの[, damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
どうかした;どうかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way
どうにか[, dounika] (adv,vs) in some way or other; one way or another; (P)
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P)
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
メッカ[, mekka] (n) (1) Mecca; (2) centre for some field or activity (center); (P)
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一夕[いっせき, isseki] (n-adv,n-t) one evening; some evenings
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
Japanese-English: COMDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something)
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
染める[そめる, someru] Thai: ย้อมสี English: to dye

some ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
บางประการ[n. exp.] (bāng prakān) EN: some aspects ; some measures FR:
บางประการ[adv.] (bāng prakān) EN: in some respects ; in certain ways FR:
บางส่วน[n. exp.] (bāng suan) EN: some parts (of) ; certain parts FR:
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things FR: certaines choses ; quelque chose
ชิมหน่อย[v. exp.] (chim nǿi) EN: taste some ; taste a little FR: goûter un peu
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp) EN: for some unknown reason FR: pour une raison inconnue
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information FR: donner des informations ; informer
ห่ากิน[v.] (hākin) EN: die from some contagious diseases FR:
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
ไข่ขวัญ[n.] (khaikhwan) EN: ceremonial boiled egg ; peeled egg used in some local ceremonies FR:
คิดปรุงแต่ง[v. exp.] (khit prungt) EN: think under the influence of some passion or motive FR:
คนบางคน[xp] (khon bāng k) EN: some people ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
ขอผมบ้าง[X] (khø phom bā) EN: Can I have some? ; Is there some for me? FR:
กินอาหาร[v. exp.] (kin āhān) EN: eat food ; eat ; have some food ; have something to eat  FR: manger de la nourriture
กระ-[pref.] (kra-) EN: [prefix added to some words making them more intense] FR:
ไม่รู้เป็นไร[v. exp.] (mai rū penr) EN: for a reason unknown to me ; for some reason FR: je ne sais pas pourquoi ; pour je ne sais quelle raison
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง[X] (mai thāng d) EN: somehow ; in one way or another ; in some way FR:
ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง[X] (mai wēlā da) EN: some time or other FR:
มานานแล้ว[X] (mā nān laēo) EN: for some time ; for a long time already FR: depuis déjà longtemps
มั่ง[adv.] (mang) EN: some FR: quelque ; quelque peu
มีความจำเป็นบางอย่าง[v. exp.] (mī khwām ja) EN: be under some pressure (to) ; have certain reasons (for) FR:
ในระดับหนึ่ง[n. exp.] (nai radap n) EN: to some extent ; to a certain extent FR:
เงี่ยนหมาก[v. exp.] (ngīen māk) EN: have a craving for some betel FR:
เพื่อนรุ่นเดียวกัน[n. exp.] (pheūoen run) EN: classmate ; friend at the some age FR:
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ประการใดประการหนึ่ง[X] (prakān dai ) EN: of some sort ; in some way ; either one ; one or the other ; in any respect ; in any way whatsoever ; anything FR:
ประการหนึ่ง[X] (prakān neun) EN: some ; a feature FR:
ระดมความคิด[v. exp.] (radom khwām) EN: brainstorm ; do some brainstorming FR:
รู้สึกปวดบ้าง[v. exp.] (rūseuk pūat) EN: feel some pain FR: ressentir une douleur
สักวัน[X] (sak wan) EN: someday ; some day FR:
สักวันหนึ่ง[X] (sak wan neu) EN: someday ; some day FR: un de ces quatre matins
เสียแต้ม[v. exp.] (sīa taēm) EN: lose some marks FR:
สูบลมเข้าไปในล้อรถ [v. exp.] (sūp lom kha) EN: pump some air into a tyre FR: gongler un pneu
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air

some ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
fantastisch; phantastisch; stark {adj}awesome [Am.] [coll.]
vollbusig {adj}full bosomed
beschwerlich; schwer; lästig {adj} | beschwerlicher | am beschwerlichstenburdensome | more burdensome | most burdensome
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains
Chromosom {n}chromosome
chromosomal {adj}; die Chromosomen betreffend [med.]chromosomal; chromosome-related
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
dunkel; finster {adj} | dunkler | am dunkelsten; am finsterstendark; darksome | darker | darkest
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
ekelhaft {adv}fulsomely
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing
ausgelassen {adj} | ausgelassener | am ausgelassenstenfrolicsome | more frolicsome | most frolicsome
Gesundheit {f}wholesomeness
Grausamkeit {f}gruesomeness
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying
grausig {adv}gruesomely
Edelfrankolin {m} [ornith.]Handsome Francolin
Goldbrusttyrann {m} [ornith.]Handsome Flycatcher
Hartlaubschmuckvogel {m} [ornith.]Handsome Fruiteater
hinderlich; behinderlich; beschwerlich; mühselig {adj}cumbersome
irgendwann {adv} | irgendwann im nächsten Jahr; irgendwann nächstes Jahrsometime | sometime next year
Isomer {n} | Isomere
isomer {adj}isomeric
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take
Liposom {n} [biochem.]liposome
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat
Widerlichkeit {f}noisomeness
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า some
Back to top