ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suburb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suburb*, -suburb-

suburb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suburb (n.) ชานเมือง See also: รอบนอกเมือง Syn. district, suburbia
suburban (adj.) นอกเมือง See also: รอบเมือง, ชานเมือง Syn. provincial, rural Ops. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. commuter, resident
suburbia (n.) เมืองที่ขยายออกไปรอบนอก
suburbia (n.) ชานเมือง See also: รอบนอกเมือง Syn. district
English-Thai: HOPE Dictionary
suburb(ซับ'เบิร์บ) n. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,ส่วนที่อยู่รอบนอก., See also: suburbed adj.
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกเมือง (n.) suburb See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts Syn. ชานเมือง Ops. ในเมือง
เขตชานเมือง (n.) suburban zone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, it´s a suburb of ball proper.มันอยู่ชานเมืองบาหลี
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น
He lives alone, cushy little suburb just outside of Oaklandพ่อหม้าย อยู่ชานเมืองเล็กๆ ด้านนอกของโอกแลนด์
Let me preface this by saying that a 40-year-old murder in a suburb of Los Angeles is an absurdly impossible request.การค้นหาการฆาตกรรมย้อนหลังไป 40 ปี ในชานเมืองของลอส แองเจอลิสนี้ มันช่างเป็นคำขอที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้
In the northern Las Vegas suburb of HiIIcrest bluffs today, a woman leaving a grocery store says a man came up to her and tried to bite her.วันนี้ ที่ชานเมืองด้านเหนือของลาส เวกัส Hillcrest Bluffs เกิดเหตุ ผู้หญิงหนีออกมาจากร้านค้า แล้วกล่าวว่า มีผู้ชายเข้ามาหาเธอ พยายามจะกัดเธอ
Another family, the Acklins, have just disappeared from, uh, Lenexa, which is a suburb of Kansas City.อีกครอบครัวนึง แอคลินส์ พวกเขาเพิ่งหายตัวไป จากเลเน็กซ่า อยู่ชานเมืองแคนซัสซิตี้
He lives in a suburb of Bethesda with his wife.เขาอยู่ที่ชานเมืองเบเทสซ่า กับภรรยา
That's where the city started and the suburb ended.ที่ตรงนั้นเป็นเส้นแบ่งระหว่าง เขตเมืองและเขตชานเมือง
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม

suburb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉鲁[Lā lǔ, ㄌㄚ ㄌㄨˇ, 拉鲁 / 拉魯] Lhalu, Tibetan name and place name; Lhalu Tsewang Dorje (1915-), Tibetan pro-Chinese politician; Lhalu suburb of Lhasa
北京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, 北京近郊] suburb of Beijing
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, 四郊] suburb; outskirts (of town)
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, 城郊] suburbs; outskirts of a city
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, 近郊] suburbs; outskirts
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 近郊区 / 近郊區] suburbs; city outskirts
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 郊] suburb
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 郊区 / 郊區] suburban district; outskirts; suburbs
[fú, ㄈㄨˊ, 郛] suburbs

suburb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
北郊[ほっこう, hokkou] (n) northern suburbs
南郊[なんこう, nankou] (n) southern suburbs
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in
春郊[しゅんこう, shunkou] (n) suburbs in springtime; fields in springtime
東郊[とうこう, toukou] (n) eastern suburbs
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P)
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P)
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs
野外[やがい, yagai] (n,adj-no) fields; outskirts; open air; suburbs; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs

suburb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณชานเมือง[n. exp.] (børiwēn chā) EN: suburb FR:
ชานเมือง[n. exp.] (chān meūang) EN: suburb ; outskirts ; urban fringe FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เทศบาล[n.] (thētsabān [) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government ; city ; suburb FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f] ; administration communale [f] (Belg.) ; ville [f]
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānme) EN: suburban zone ; outskirts FR: zone suburbaine [f]
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suburb
Back to top