ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharpen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharpen*, -sharpen-

sharpen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharpen (vi.) คม See also: ฝนให้คม Syn. edge, grind Ops. flatten
sharpen (vt.) ทำให้คม See also: ฝนให้คม Syn. edge, grind Ops. flatten
sharpen (vt.) ปรับปรุงให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง, แก้ไข Syn. improve
sharpened (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharp-edged Ops. dull, blunt
English-Thai: HOPE Dictionary
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge,hone,strop
English-Thai: Nontri Dictionary
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไบ (v.) sharpen See also: hone, whet Syn. ถู, ลับ, ขัด, ฝน
ฝน (v.) sharpen See also: whet, rub Syn. ขัด, เหลา, ตะไบ, ลับ, ขูด
ลับ (v.) sharpen See also: whet, grind, hone
ส้อม (v.) sharpen Syn. ซ่อม, ปาด, เฉือน
เสี้ยม (v.) sharpen See also: point Syn. เจียน, เหลา, ลับ
เหลา (v.) sharpen See also: hone, whet, edge, grind
กบ (n.) sharpener Syn. กบเหลาดินสอ
กบเหลาดินสอ (n.) sharpener See also: pencil sharpener Syn. กบ
ขว้างกา (n.) a wooden weapon sharpened at both ends
ทู่ (adj.) unsharpened See also: blunt, dull, obtuse, unpointed, round Syn. ทื่อ Ops. แหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go sharpen the propeller.ผมจะไปเหลาไม้.. ใบพัด
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด
So take out your notebooks and sharpen your pencils, kids.ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด.
Bubo, sharpen the battle claws.บูโบ ทำการลับคมกรงเล็บทำศึก
So, moms, skip trick-or-treating this year, and instead, sit your little toddler down and explain that daddy's a hungry zombie, and before he went out to sharpen his pitchfork, he whispered to mommy that you looked delicious.ดังนั้น แม่ๆทั้งหลายลืมเรื่อง หลอกหรือเลี้ยง ปีนี้ แล้วแทนด้วยการจับเจ้าตัวน้อย นั่งและอธิบาย ว่าพ่อของเขาเป็นผีดิิบผู้หิวกระหาย
I said I'd become a pro so I should sharpen the pencils like a professional secretary.ฉันบอกว่าฉันจะเป็นมืออาชีพดังนั้นฉันควรเหลา ดินสอแบบเลขามืออาชีพ
You should sharpen these again.เธอต้องเหลาพวกนี้ใหม่
This month all I did was stupid things, sharpen pencils, and make coffee.ตลอดเดือนนี้ฉันทำแต่เรื่องโง่ๆ เหลาดินสอ,และชงกาแฟ
How much longer do I have to sharpen pencils?อีกนานแค่ไหนที่ฉัน ต้องเหลาดินสอ?

sharpen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 擦亮眼睛] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)
卷笔刀[juǎn bǐ dāo, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄉㄠ, 卷笔刀 / 卷筆刀] pencil sharpener
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, 文具] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc)

sharpen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords
爪をとぐ;爪を研ぐ[つめをとぐ, tsumewotogu] (exp,v5g) to sharpen one's claws
牙をとぐ;牙を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs
シャープナー[, sha-puna-] (n) sharpener
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P)
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors)
研ぎ澄ます;研澄ます[とぎすます, togisumasu] (v5s,vt) to sharpen; to grind; to whet; to hone; to make keen
研ぎ物[とぎもの, togimono] (n) sharpening
研ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors)
研ぎ石[とぎいし, togiishi] (n) knife sharpener; whetstone
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
粗研ぎ;荒研ぎ[あらとぎ, aratogi] (n) (See 粗砥) sharpening with a rough grindstone; rough sharpening
鉛筆削り[えんぴつけずり, enpitsukezuri] (n) pencil sharpener

sharpen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet FR: aiguiser
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife FR: aiguiser un couteau
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
หลาว[v.] (lāo) EN: sharpen FR: tailler ; aiguiser
ลับ[v.] (lap) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind FR: aiguiser ; affûter ; affiler
ลับฝีปาก[v.] (lapfīpāk) EN: sharpen one's tongue FR:
ลับปาก[v.] (lappāk) EN: sharpen one's tongue FR:
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: sharpen FR: effiler
ส้อม[v.] (søm) EN: slice off ; sharpen ; trim ; pare ; prune FR:
ตะไบ[v.] (tabai) EN: file ; rasp ; sharpen ; hone ; whet FR: râper ; limer
เครื่องเหลาดินสอ[n. exp.] (khreūang la) EN: sharpener FR: taille-crayon [m]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends] FR:
กบเหลาดินสอ[n. exp.] (kop lao din) EN: pencil sharpener FR: taille-crayon [m]
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence ; sharpened stakes FR:
ที่เหลาดินสอ[n. exp.] (thī lao din) EN: sharpener FR: taille-crayon [m]
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent
ทู่[adj.] (thū) EN: blunt ; dull ; unsharpened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharpen
Back to top