ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superabundant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superabundant*, -superabundant-

superabundant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superabundant (adj.) มีมากเกินความต้องการ See also: มีมากเกินไป, มีล้นเกิน Syn. excess, superfluous, surplus
English-Thai: HOPE Dictionary
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
English-Thai: Nontri Dictionary
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

superabundant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛产[shèng chǎn, ㄕㄥˋ ㄔㄢˇ, 盛产 / 盛產] superabundant; to teem with; to produce in abundance; to abound in

superabundant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant FR: surabondant ; de trop ; en excès

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superabundant
Back to top