ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subtropical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subtropical*, -subtropical-

subtropical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subtropical (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับเขตร้อน Syn. subtropic
English-Thai: Nontri Dictionary
subtropical(adj) ใกล้เขตร้อน,ค่อนข้างร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subtropical regionภูมิภาคกึ่งโซนร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subtropical calmsแถบลมสงบบริเวณกึ่ง โซนร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not to mention the visitors who arrive on the tongue of your subtropical girlfriend.ของแม่แฟนเขตร้อนของนาย เฮ้ ที่นายกำลังพูดถึง นั่นน้องสาวฉัน
It can only survive in subtropical environments.อยู่ได้ในอากาศแบบร้อนชื้น

subtropical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚热带[yà rè dài, ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, 亚热带 / 亞熱帶] subtropical (zone or climate)

subtropical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜熱帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest
亜熱帯気候[あねったいきこう, anettaikikou] (n) subtropical climate
亜熱帯高気圧[あねったいこうきあつ, anettaikoukiatsu] (n) subtropical anticyclone

subtropical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmalschwingendoradito {m} [ornith.]Subtropical Doradito

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subtropical
Back to top