ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satisfactory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satisfactory*, -satisfactory-

satisfactory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satisfactory (adj.) น่าพอใจ See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful Ops. dissatisfactory
satisfactory (adj.) เพียงพอ Syn. adequate, enough, sufficient
English-Thai: HOPE Dictionary
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very satisfactory indeed.อันที่จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมาก
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย
If you provide satisfactory answers to both of these questions in little more than 46 hours from now, you win.ถ้าคุณให้คำตอบที่น่าพอใจ ทั้งสองของคำถามเหล่าน ในน้อยกว่า 46 ชั่วโมง ต่อจากนี้คุณจะชนะ.
If we come to a satisfactory arrangement,ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างลงตัว
Satisfactory conclusion to the whole operation.จบลงอย่างสวยงาม การปฏิบัติการครั้งนี้
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย
This is a Goddam bitch of an unsatisfactory situation.มันช่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เลยนะ
Well, I can't say that his explanation for being out of touch is entirely satisfactory.ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย
I'm sure Harry's kisisng's more than satisfactoryฉันเชื่อว่าจูบของแฮร์รี่ต้องดีแน่
Satisfactory."การแสดงออก น่าพอใจ"

satisfactory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 圆满 / 圓滿] satisfactory
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable

satisfactory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P)
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P)
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P)
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying

satisfactory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
พอใช้ได้[adj.] (phøchaidāi) EN: satisfactory FR: utilisable ; encore bon
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable FR: de bonne qualité ; bien fait

satisfactory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satisfactory
Back to top