ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suppliant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suppliant*, -suppliant-

suppliant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suppliant (adj.) ซึ่งอ้อนวอน See also: ซึ่งเรียกร้อง Syn. beggar
English-Thai: HOPE Dictionary
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
English-Thai: Nontri Dictionary
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suppliant
Back to top