ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satellite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satellite*, -satellite-

satellite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satellite (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite, orbital rocket
satellite (n.) ดาวบริวาร See also: ดวงจันทร์ Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite (n.) ประเทศบริวาร Syn. protectorate, buffer state
satellite (n.) บริวาร See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม Syn. follower
satellite (adj.) เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite (vt.) ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
English-Thai: HOPE Dictionary
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
English-Thai: Nontri Dictionary
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวเทียม (n.) satellite
เมืองบริวาร (n.) satellite town
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ
The American satellite was destroyed.ดาวเทียมอเมริกันถูกทำลาย
All American air defense and satellite defense forces are on full alert.ทั้งหมดป้องกันภัยทางอากาศ และอเมริกัน กองกำลังป้องกันดาวเทียมเต็ม รูปแบบในการแจ้งเตือน
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
Blair's tapes encrypted, bounced by satellite to London, then decrypted - all in minutes.เด้งผ่านดาวเทียมไปลอนดอนถอดรหัสแล้ว - ทั้งหมดในนาทีที่
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
You'd need a satellite and launch capabilities to orbit it.คุณจะต้องมีดาวเทียมและ เปิดตัวความสามารถ ในการโคจรรอบมัน
The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite right here.The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite, right here.
Brock, there's a satellite call for you.บร็อค โทรผ่านดาวเทียมถึงคุณ
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.ในเมืองพาสโซ ฟุนโด ประเทศบราซิล ถูกส่งไปที่สำนักข่าวท้องถิ่น และเราได้รับภาพทางดาวเทียมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
We need to be ready in 10 days, because next Thursday at exactly 9:23 A.M., the x-force one satellite will be directly over riverton.เราต้องพร้อมภายใน 10 วัน... เพราะว่าพฤหัสฯหน้าเวลา 9.29 น.ตรง... ดาวเทียมเอ็กซ์-ฟอร์สจะหันมา ตรงที่รีเวนตั้นพอดี

satellite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
卫星图[wèi xīng tú, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ, 卫星图 / 衛星圖] satellite photo
卫星图像[wèi xīng tú xiàng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, 卫星图像 / 衛星圖像] satellite photo
卫星电视[wèi xīng diàn shì, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 卫星电视 / 衛星電視] satellite TV
卫视[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫视 / 衛視] satellite TV; abbr. of 衛星電視|卫星电视
机顶盒[jī dǐng hé, ㄐㄧ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˊ, 机顶盒 / 機頂盒] set-top box; decoder for digital or satellite TV signal etc
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, 人造天体 / 人造天體] artificial satellite
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 人造卫星 / 人造衛星] artificial satellite
通信卫星[tōng xìn wèi xīng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 通信卫星 / 通信衛星] communications satellite
观测卫星[guān cè wèi xīng, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 观测卫星 / 觀測衛星] observation satellite
气象卫星[qì xiàng wèi xīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 气象卫星 / 氣象衛星] weather satellite

satellite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation)
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite
コムサット[, komusatto] (n) comsat; communications satellite
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office
サテライトコンピューター[, sateraitokonpyu-ta-] (n) {comp} satellite computer
サテライトスタジオ[, sateraitosutajio] (n) satellite studio
サテライトステーション[, sateraitosute-shon] (n) satellite station
デーリーサテライトフィード[, de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed
デジタル衛星放送[デジタルえいせいほうそう, dejitaru eiseihousou] (n) {comp} Digital Satellite Service; DSS
ユーテルサット[, yu-terusatto] (n) Eutelsat; European television satellite
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
外套細胞[がいとうさいぼう, gaitousaibou] (n) satellite cell (glial); amphicyte
海洋監視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite
測地衛星[そくちえいせい, sokuchieisei] (n) geodetic satellite
科学観測衛星[かがくかんそくえいせい, kagakukansokueisei] (n) scientific research satellite
衛星生中継[えいせいなまちゅうけい, eiseinamachuukei] (n) live satellite transmission; live coverage via satellite
ガリレイ衛星;ガリレオ衛星[ガリレイえいせい(ガリレイ衛星);ガリレオえいせい(ガリレオ衛星), garirei eisei ( garirei eisei ); garireo eisei ( garireo eisei )] (n) Galilean satellites
サテライト[, sateraito] (n) satellite; (P)
人工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) man-made satellite; (P)
衛星船[えいせいせん, eiseisen] (n) manned satellite; manned orbiter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS

satellite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริวาร[adj.] (børiwān) EN: satellite FR: satellite
ดาวบริวาร[n.] (dāobøriwān) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem sa) EN: observation satellite FR: satellite d'observation [m] ; satellite de surveillance [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem sa) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite FR:
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem se) EN: communication satellite FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
ดวงจันทร์บริวาร[n. exp.] (dūang jan b) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīe) EN: satellite dish FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม[n. exp.] (khreūangwat) EN: satellite finder FR:
เมืองบริวาร[n. exp.] (meūang børi) EN: satellite town ; outlying town FR: ville satellite [f] ; cité satellite [f]
ภาพจากดาวเทียม[n. exp.] (phāp jāk dā) EN: satellite image FR:
ประเทศบริวาร[n. exp.] (prathēt bør) EN: satellite country FR: pays satellite [m]
วงโคจรดาวเทียม[n. exp.] (wong khōjøn) EN: satellite orbit FR:
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothi) EN: launch an artificial satellite FR:
ยุคดาวเทียม[n. exp.] (yuk dāothīe) EN: satellite age FR:
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:

satellite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite
Wettersatellit {m} [meteo.]weather satellite
Kommunikationssatellit {m}communication satellite; comsat
Satellit {m} | Satelliten
Satellitenbild {n}; Satellitenfoto
Satellitenschüssel {f} [ugs.]satellite dish
Satellitenstaat {m}satellite state
Satellitenstadt {f}satellite town
Satellitenübertragung {f}satellite transmission
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking
Außenstelle {f}satellite station
Nachrichtenaustausch {m} über Satellitensatellite communication
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit
Trabant {m}satellite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satellite
Back to top