ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salt*, -salt-

salt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salt (sl.) ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา) Syn. sort
salt (n.) เกลือแกง See also: เกลือ Syn. sodium chloride, condiment, common salt
salt (vt.) เติมเกลือ See also: โรยเกลือ
salt (adj.) ซึ่งมีเกลือผสม See also: ซึ่งมีรสเค็ม Syn. salted, brined, saline, briny
salt away (phrv.) หมักเกลือ (เพื่อถนอมอาหาร) Syn. salt down
salt away (phrv.) เก็บเงิน See also: รักษาเงิน
salt down (phrv.) ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือ Syn. salt away
salt lick (n.) แหล่งที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือกิน
salt lick (n.) สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน See also: ก้อนเกลือสำหรับสัตว์ออกไปเลียกิน
salt of the earth (idm.) คนที่มีคุณค่า
salt out (phrv.) (เคมี) ทำให้แยกจากของเหลวโดยเติมเกลือ
salt water (n.) ทะเล See also: ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม Syn. ocean, brine
salt water (n.) น้ำทะเล Syn. ocean, brine
salt water (n.) น้ำทะเล (คำเก่า) See also: น้ำเค็ม Syn. brine
salt with (phrv.) เติมเกลือ
salt with (phrv.) โรยเกลือ See also: โปรยเกลือ
salt with (phrv.) ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง) See also: ทำให้มีชีวิตชีวา
salt-water (adj.) เกี่ยวกับน้ำเค็ม
saltcellar (n.) กระปุกเกลือ See also: ถ้วยเกลือ
salted (adj.) ซึ่งมีเกลือผสม See also: ซึ่งมีรสเค็ม Syn. brined, saline, briny
salter (n.) พ่อค้าเกลือ See also: ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
saltily (adv.) อย่างมีรสเค็ม
saltiness (n.) ความเค็ม
saltiness (n.) ความเค็ม
saltire (n.) กากบาททแยงมุม See also: กากบาทไขว้, กางเขนไขว้
saltness (n.) ความเค็ม
saltpeter (n.) ดินประสิว See also: สารโปแทสเซี่ยมไนเตรท Syn. saltpetre
saltpetre (n.) ดินประสิว See also: สารโปแทสเซี่ยมไนเตรท
saltshaker (n.) กระปุกเกลือที่มีรูๆ
saltwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำเค็ม
salty (adj.) ซึ่งมีรสเค็ม See also: เค็ม Syn. briny, alkaline
salty (adj.) (คารม) คมคาย See also: (คำ) คม
English-Thai: HOPE Dictionary
salt(ซอลทฺ) n. เกลือ,กลาสีเรือ,บ่อเกลือ; vt. ใส่เกลือ,จัดให้ได้รับเกลือ, salt away เก็บสงวน. adj. มีเกลือเจือปน. -Phr. (grain of salt สงสัย) -Phr. (worth one's salt สมกับค่าจ้างหรือเงินเดือน), See also: saltness n., Syn. sodi
salt laken. ทะเลสาบน้ำเค็ม
salt lickn. สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน,ก้อนเกลือสำหรับปศุสัตว์ไปเลียกิน
salt pitn. บ่อเกลือ
salt pork n.เนื้อหมูเค็ม
salted(ซอล'ทิด) adj. ใส่เกลือ,แช่เกลือ,ผสมเกลือ
salter(ซอล'เทอะ) n. พ่อค้าเกลือ,ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
saltiness(ซอล'ทิเนส) n. ความเค็ม
saltire(แซล'ไทเออะ) n. กากบาททแยงมุม,กากบาทไขว้,กางเขนไขว้, -Phr. (in saltire เป็นรูปกากบาทไขว้) -Phr. (per saltire ไขว้กันสองทิศทาง), Syn. saltier
saltpetern. โพแทสเซียมไนเทรท/ใช้ในการสร้างดินปืน ดอกไม้เพลิงและอื่น ๆ ,ดินประสิว, Syn. saltpetre
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene
English-Thai: Nontri Dictionary
salt(n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ
salty(adj) มีเกลือ,เค็ม,เกี่ยวกับทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt lakeทะเลสาบน้ำเค็ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Salter duckทุ่นแบบซอลเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
saltเกลือ, สารประกอบที่เกิดจากกรดทำปฏิกิริยากับเบสหรือโลหะแทนที่ไฮโดรเจนในกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Salt licksดินโป่ง [TU Subject Heading]
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Salted fishปลาเค็ม [TU Subject Heading]
Saltwater encroachmentการแพร่ของน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมแป้งจี่ (n.) kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar
ปลาม้ำ (n.) fish fermented with salt and roast rice
แป้งจี่ (n.) kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar Syn. ขนมแป้งจี่
เกลือ (n.) salt See also: sodium chloride
เกลือทะเล (n.) salt See also: sodium chloride, table salt Syn. เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์
เกลือแกง (n.) salt See also: sodium chloride, table salt Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์
เค็ม (v.) salt See also: be saline, be salty, be salted
โซเดียมคลอไรด์ (n.) salt See also: sodium chloride, table salt Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ
โป่งดิน (n.) salt earth See also: salinized soil land Syn. โป่ง
ดินโป่ง (n.) salt lick Syn. โป่ง
นาเกลือ (n.) salt pan See also: salt field, salt-pond, salt-farm
น้ำเค็ม (n.) salt water See also: sea water Syn. น้ำทะเล Ops. น้ำจืด
เค็ม (adj.) salted See also: salty, saline
ปูเค็ม (n.) salted crab See also: preserved crab with salt
ไข่พอก (n.) salted egg Syn. ไข่เค็ม
ไข่เค็ม (v.) salted egg Syn. ไข่พอก
ปลาเกลือ (n.) salted fish Syn. ปลาเค็ม
เต้าเจี้ยว (n.) salted soya beans See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans
ความเค็ม (n.) saltiness
ดินประสิว (n.) saltpeter See also: potassium nitrate, gunpowder Syn. โปตัสเซี่ยมไนเตรด, มูลค้างคาว, ดินดำ, ดินปืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of our injectors got scored from the salt water in the fuel.หัวฉีดพังหมด เพราะนํ้าทะเลเข้าไปในถังนํ้ามัน
Any word on that storm lifting over Salt Lake, Clarence?มีข่าวเรื่องพายุก่อตัวเหนือ ซอลท์ เลคหรือเปล่า คลาเรนซ์
Latest report shows everything's socked in from Salt Lake to Lincoln.รายงานล่าสุดระบุว่าทุกอย่าง ปกติดีจากซอลท์ เลค ถึงลินคอล์น
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ
Man needs salt as he needs air and water.คนต้องการเกลือ เหมือนที่ต้องการน้ำและอากาศ
This salt comes from the Indian Ocean.เกลือนี้มาจากมหาสมุทรอินเดีย
"India's salt belongs to India.""เกลืออินเดียเป็นของชาวอินเดีย"
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้
Keep that salt works open.ให้โรงงานนั่นเปิดด้วย
Only a circle of salt can protect thy victims from thy power.การเทเกลือเป็นวงกลมเท่านั้นถึงจะป้องกัน ผู้เคราะห์ร้ายจากพลังเหล่านั้น.
Uh, it says form a circle of salt to protect from zombies, witches and old boyfriends.มันบอกว่าถ้าโรยเกลือเป็นวงกลม มันจะป้องกันเราจากซอมบี้, แม่มดและแฟนเก่า.

salt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱式盐[jiǎn shì yán, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 碱式盐 / 鹼式鹽] alkali salt (soda, lye, calcium carbonate etc)
碳酸盐[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, 碳酸盐 / 碳酸鹽] carbonate salt (chem.)
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, 内流河 / 內流河] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河
罗布泊[Luó bù bó, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 罗布泊 / 羅布泊] Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 淡水] potable water (water with low salt content); fresh water
咸水[xián shuǐ, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, 咸水] salt water
腌肉[yān ròu, ㄧㄢ ㄖㄡˋ, 腌肉 / 醃肉] salt pork; bacon; marinaded meat; cured meat
咸水湖[xián shuǐ hú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 咸水湖 / 鹹水湖] salt lake
盐湖城[Yán hú chéng, ㄧㄢˊ ㄏㄨˊ ㄔㄥˊ, 盐湖城 / 鹽湖城] Salt Lake City, capital of Utah
酸式盐[suān shì yán, ㄙㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 酸式盐 / 酸式鹽] acid salt
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
玄武岩[xuán wǔ yán, ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄧㄢˊ, 玄武岩] basalt (geol.); lava
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, 鹾 / 鹺] brine; salt
粗盐[cū yán, ㄘㄨ ㄧㄢˊ, 粗盐 / 粗鹽] coarse salt; rock salt
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 螿] Cosmopsaltria opalifera
[máng, ㄇㄤˊ, 硭] crude saltpeter
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, 食盐 / 食鹽] edible salt
泻盐[xiè yán, ㄒㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 泻盐 / 瀉鹽] epsom salts
[jī, ㄐㄧ, 虀] fragment; salted vegetables; spices
无机盐[wú jī yán, ˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 无机盐 / 無機鹽] inorganic salt
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 詨] kind of cicada, cosmopsaltria
池盐[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, 池盐 / 池鹽] lake salt
镁盐[měi yán, ㄇㄟˇ ㄧㄢˊ, 镁盐 / 鎂鹽] magnesium salt
腌制[yān zhì, ㄧㄢ ㄓˋ, 腌制 / 腌製] marinated; to make by pickling, salting or curing
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
咸津津[xián jīn jīn, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, 咸津津 / 鹹津津] nice and salty (taste)
硝石[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, 硝石] niter; saltpeter; potassium nitrate KNO3
枕状玄武岩[zhěn zhuàng xuán wǔ yán, ㄓㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄧㄢˊ, 枕状玄武岩 / 枕狀玄武岩] pillow lava (geol.); pillow basalt
硝氮[xiāo dàn, ㄒㄧㄠ ㄉㄢˋ, 硝氮] potassium nitrate; saltpeter
板鸭[bǎn yā, ㄅㄢˇ ㄧㄚ, 板鸭 / 板鴨] pressed (dried) salted duck
岩盐[yán yán, ㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 岩盐 / 巖鹽] rock salt
石盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, 石盐 / 石鹽] rock salt
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, 咸肉] salt-cured meat
[zhà, ㄓㄚˋ, 榨] salted vegetable; to extract
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 硝] saltpeter; to tan (leather)
[chǐ, ㄔˇ, 豉] salted fermented beans
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 咸 / 鹹] salted; salty
咸涩[xián sè, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, 咸涩 / 鹹澀] salty and bitter; acerbic
咸菜[xián cài, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, 咸菜 / 鹹菜] salted vegetables; pickles
咸鸭蛋[xián yā dàn, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄉㄢˋ, 咸鸭蛋 / 鹹鴨蛋] salted duck egg

salt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ塩[アルカリえん, arukari en] (n) alkali salt
ガーリックソルト[, ga-rikkusoruto] (n) garlic salt
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun
セロリソルト[, serorisoruto] (n) celery salt
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
ソルトリーフ[, sorutori-fu] (n) salt leaf (var. of ice plant)
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P)
塩に漬ける[しおにつける, shionitsukeru] (exp,v1) to preserve in salt
塩をかける;塩を掛ける[しおをかける, shiowokakeru] (exp,v1) to sprinkle salt on; to salt
塩入れ[しおいれ, shioire] (n) salt shaker
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons)
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer)
塩水[しおみず(P);えんすい, shiomizu (P); ensui] (n) salt water; brine; (P)
塩濃度[えんのうど, ennoudo] (n) salt concentration
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
潮汲み[しおくみ, shiokumi] (n,vs) drawing seawater to make salt
潮風[しおかぜ, shiokaze] (n) sea breeze; salt air
盛り塩;盛塩[もりじお, morijio] (n) placing salt by the entrance to one's establishment to bring good luck; such piles of salt
粗塩;あら塩[あらじお;あらしお, arajio ; arashio] (n) sea salt; bay salt; coarse salt
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray
茎漬;茎漬け[くきづけ, kukiduke] (n) salt pickling of a turnip or daikon, inc. leaves and stalk
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce
鉄塩[てつえん, tetsuen] (n) iron salt; ferric salt
銀塩[ぎんえん, gin'en] (n) silver halide; silver salt
除塩[じょえん, joen] (n,vs) salt removal; desalination
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
鹹水[かんすい, kansui] (n) brackish water; brine; salt water
鹹湖[かんこ, kanko] (n) salt lake; lagoon
麺麻;麺媽[めんま;メンマ, menma ; menma] (n) (uk) (sens) (See 支那竹) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce
チリ硝石[チリしょうせき, chiri shouseki] (n) Chile saltpeter; soda nitre
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee

salt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land FR:
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt FR:
แกงป่าปลาดุกทะเล[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: salt water catfish curry FR:
การหมักเกลือ[n. exp.] (kān mak kle) EN: salt curing ; salting FR:
ขี้เกลือ[n. exp.] (khī kleūa) EN: salt stain FR:
คนดีจริง ๆ = คนดีจริงๆ[n. exp.] (khon dī jin) EN: salt of the earth FR:
ขวดเกลือ[n.] (khūat kleūa) EN: salt shaker FR: salière [f]
เกลือเบสิก[n.] (kleūabēsik) EN: alkali salt ; basic salt FR: sel alcalin [m]
เกลือบก[n. exp.] (kleūa bok) EN: rock salt FR:
เกลือด่าง[n.] (kleūadāng) EN: alkali salt ; basic salt FR: sel alcalin [m]
เกลือแกง[n.] (kleūakaēng) EN: salt ; sodium chloride ; table salt ; common salt FR: sel de cuisine [m] ; sel ordinaire [m]
เกลือกรด[n.] (kleūakrot) EN: acid salt FR:
เกลือป่น[n. exp.] (kleūa pon) EN: granulated salt FR:
เกลือปรกติ[n.] (kleūaprokka) EN: normal salt FR:
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
เกลือสมุทร[n.] (kleūasamut) EN: sea salt FR: sel marin [m]
เกลือสินเธาว์[n.] (kleūasintha) EN: rock salt FR:
เกลือทะเล[n. exp.] (kleūa thalē) EN: sea salt FR: sel marin [m]
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt FR: gros sel [m]
กระปุกเกลือ[n.] (krapuk kleū) EN: saltcellar ; salt shaker (Am.) FR: salière [f]
กระเทียมผสมเกลือ[n. exp.] (krathīem ph) EN: garlic salt [m] FR:
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate FR: saler ; mariner
เหมืองเกลือ[n. exp.] (meūang kleū) EN: salt mine FR: mine de sel [f]
นาเกลือ[n. exp.] (nā kleūa) EN: salt pan ; salt field ; salt-pond ; salt-farm FR: marais salant [m]
น้ำเค็ม[n. exp.] (nāmkhem) EN: salt water ; brine FR: eau salée [f]
พืชทนเค็ม[n. exp.] (pheūt thon ) EN: salt tolerant plant FR:
ผอก[n.] (phøk) EN: shrimp or fish mixed with salt FR:
พริกกับเกลือ[n. exp.] (phrik kap k) EN: salt and ground red or green peppers (condiment) FR:
ปลาแดก[n.] (plādaēk) EN: pickled fish ; fermented fish preserved with salt FR: poison sec pilé [m]
ปลาม้ำ[n. exp.] (plā nām) EN: fish fermented with salt and roast rice FR:
ปลานิลเผาเกลือ[n. exp.] (plā Nin pha) EN: salt crusted grilled tilapia FR:
โป่งดิน[n.] (pōngdin) EN: salt lick ; salt earth FR: mine de sel [f]
เรือเอี้ยมจุ๊น[n.] (reūa-īemjun) EN: barge ; salt boat FR:
โรยเกลือ[v. exp.] (roi kleūa) EN: sprinkle salt FR: saler ; saupoudrer de sel
สินเธาว์[n.] (sinthao) EN: rock salt ; potash FR:
ทัก[n.] (thak) EN: basket made of bamboo used to collect salt FR:
ต้มเค็ม[n.] (tomkhem) EN: meat or fish that is boiled with salt FR:
หว่านเกลือ[v. exp.] (wān kleūa) EN: sprinkle salt on meat FR: saler la viande

salt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Meerwasserechtheit {f}fastness to salt water
Jodsalz {n}iodized salt
Mineralsalz {n}mineral salt
Salzsäule {f}pillar of salt
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt
Kochsalz {n}table salt
Absalzregler {m}desalting regulator
Basalt {m}basalt
Badesalz {n}bath salts
Entsalzungsanlage {f}desalination plant; desalting plant
Saline {f}saltworks; saline; saltern
Hirschhornsalz {n} [cook.]salt of the hartshorn
Pökelfleisch {n}salt meat
Salto {m} | Saltos
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot
Salzbergwerk {n}salt mine
Salzfässchen {n}salt cellar
Salzfass {n}salt shaker
Salzgehalt {m}salt content
Salzglasur {f} (Keramik)salt glaze; saltglaze
Salzsee {m}salt lake
Salzstreuer {m}salt shaker
Salzwasser {n}salt water; saltwater
Salzwerk {m}salt works
Salzbrezel {f} [cook.]salted pretzel
Salzfleisch {n} [cook.]salted meat
Salzhering {m} [cook.]salted herring
Salzmandel {f}salted almond
Entsalzung {f}demineralization; desalting
Salzigkeit {f}saltiness
salzig {adj} | salziger | am salzigstensalty | saltier | saltiest
salzig {adv}saltily
Solbad {n}saltwater bath; brine bath
Seefisch {m}sea fish; saltwater fish
löslich; auflösbar {adj} | löslicher | am löslichsten | lösliche Salze | schwer löslich; schlecht löslichsoluble | more soluble | most soluble | soluble salts | hardly soluble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salt
Back to top