ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scattered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scattered*, -scattered-

scattered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scattered (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด Syn. strewed
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีฉุยอีแฉก (adj.) scattered See also: strewn Syn. กระจัดกระจาย
เกลื่อนกลาด (adv.) scattered about See also: scattered here and there, spread all over, spread all about Syn. เกลื่อน, กลาดเกลื่อน, เกลื่อนกล่น
ระกะ (adv.) scatteredly See also: messily, disorderedly, untidy Syn. ระเกะระกะ, เกะกะ Ops. เป็นระเบียบ
ระเกะระกะ (adv.) scatteredly See also: messily, disorderedly, untidy Syn. ระกะ, เกะกะ Ops. เป็นระเบียบ
กระจุยกระจาย (v.) be scattered See also: be in a mess Ops. เป็นระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย
ขจุย (v.) be scattered See also: be dispersed, be dissipated Syn. กระจุย
ขจุยขจาย (v.) be scattered See also: be in a mess Syn. กระจุยกระจาย Ops. เป็นระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย
พิโยค (v.) be scattered See also: to be separated Syn. พลัดพราก, จากไป
หยอมแหยม (adv.) be thinly scattered See also: sparse, few and far between Syn. หรอมแหรม
อีฉุยอีแฉก (v.) be scattered See also: be strewn Syn. กระจัดกระจาย
แตกฉาน (v.) be scattered See also: be dispersed Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น Ops. รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์
Our memories scattered to the winds?ความทรงจำกระจัดกระจาย
When a mirror has been broken, shattered pieces scattered on the groundแม้แต่เศษกระจกแตกร้าว กระจัดกระจายบนพื้นดิน
I found explosive and incendiary rounds scattered around.ฉันพบว่ารอบระเบิดและก่อความไม่สงบกระจายอยู่ทั่ว
When I scattered his ashes in the sea, I thought I could forget him.วันที่ฉันเอากระดูกเขาไปลอยน้ำ ฉันนึกว่าฉันจะลืมเค้าแล้วซะอีก
We scattered his ashes in the sea, didn't we?พวกเราลอยกระดูกเค้าไปแล้วใช่มั้ย?
Her friends scattered her ashes in the sea.เพื่อนของเธอโปรยเถ้าของเธอลงในทะเล
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม
We've got scattered reports that the storm is dissipating over North America.เราได้รับรายงานว่าพายุอ่อนกำลังลงแล้ว
Told her that I personally scattered your ashes into the river...พวกเราบอกเธอว่า เราได้โปรยอัฐิของพวกเธอลงสู่แม่น้ำ...
Goddam horse spooked, and the mules took off and scattered food everywhere.ไอ้ม้าเวรตกใจตื่น พวกล่อก็เลยหนีกระเจิง ของกินกระจัดกระจายไปหมด

scattered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, 七零八碎] bits and pieces; scattered fragments
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 狼藉] in a mess; scattered about; in complete disorder
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 零星] partial; fragmentary; scattered and few
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 支离破碎 / 支離破碎] scattered and smashed (成语 saw)
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, 散匪] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, 散沙] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, 零碎] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂记 / 雜記] various notes or records; a miscellany; scattered jottings
哩哩啦啦[lī lī lā lā, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 哩哩啦啦] scattered; intermittent; sporadic; on and off; stop and go
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, 零散] scattered
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, 疏落] sparse; scattered
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, 零落] withered and fallen; scattered; sporadic

scattered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P)
散らばら[ちらばら, chirabara] (adj-na) (1) here and there; scattered about; (vs) (2) to be scattered around
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation
杯盤狼藉[はいばんろうぜき(uK), haibanrouzeki (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) glasses and plates being scattered about after a party or banquet; articles lying about in a jumble
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P)
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P)
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there
疎ら[まばら, mabara] (adj-na,n) sparse; thin; scattered; straggling; sporadic; (P)
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with
離れ離れ;離ればなれ[はなればなれ, hanarebanare] (adj-na,adj-no,n) (See 離れ離れになる) separate; scattered; apart; atwain

scattered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาดาษ[v.] (dādāt) EN: be scattered ; teem ; abound FR:
ฝนกระจาย[n. exp.] (fon krajāi) EN: scattered rain FR: pluies éparses [fpl]
จแจ้น[adj.] (jajaēn) EN: scattered FR:
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered FR:
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt ) EN: scattered here and there FR:
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out FR:
ขจุย[adj.] (khajui) EN: scattered ; in shreds FR:
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กล่น[adv.] (klon) EN: scattered about ; all over the place ; plentifully FR:
กระจายตัว[adj.] (krajāi tūa) EN: dispersed ; scattered FR:
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajā) EN: scattered ; dispersed ; spread out/around ; strewn about ; distributed around FR: dispersé ; éparpillé ; épars
พิโยค[v.] (phiyōk) EN: be scattered FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
เรี่ยราย[adj.] (rīarāi) EN: scattered about ; strewn FR:
เรี่ยราด[adj.] (rīarāt) EN: all over the place ; scattered FR:
เรียงราย[adj.] (rīengrāi) EN: scattered around ; strewn about ; strewn with ; lined with FR:
แตกฉาน[v.] (taēkchān) EN: be scattered FR: se disperser
แตกฉานซ่านเซ็น[v.] (taēkchānsān) EN: be dispersed ; be separated ; be scattered FR:
แตกกระจาย[adj.] (taēk krajāi) EN: scattered ; shattered ; broken into pieces FR:
เตลิดเปิดเปิง[adj.] (taloēt poēt) EN: scattered FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé
ระกะ[adv.] (raka) EN: scatteredly FR:
ระเกะระกะ[adv.] (rakeraka) EN: in disorder ; messily ; in a clutter ; helter-skelter ; scatteredly ; higgledy-piggledy FR: en désordre

scattered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scattered
Back to top