ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stepmother

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stepmother*, -stepmother-

stepmother ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stepmother (n.) แม่เลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
stepmother(n) แม่เลี้ยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่เลี้ยง (n.) stepmother See also: foster mother
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร
Once upon a time there was a beautiful, young girl... whose stepmother always made her stay home with the baby.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสาวสวยอยู่คนหนึ่ง แม่เลี้ยงของเธอ มักจะบังคับให้เธออยู่บ้านเลี้ยงเด็กอยู่เป็นประจำ
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า
Since my father didn't leave a will, my stepmother got everything.เนื่องจากพ่อไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้ฉัน ยัียแม่เลี้ยงจึงได้สมบัติทั้งหมดไป
And my stepmother made a deal with the DA.และแม่เลียงของฉัน ทำข้อตกลงกับ ดีเอ.
I know what you're thinking. Who put a wicked stepmother in charge?ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร ใครให้ยายแม่เลี้ยงนี่เป็นผู้นำ?
We let a wicked stepmother get control of the kingdom's destiny!เราปล่อยให้แม่เลี้ยงใจร้ายได้ อำนาจควบคุมชะตากรรมอาณาจักร
Basically, a power-mad evil stepmother with awesome magic... and every bad guy in the history of fairy tales... who've taken over your palace.โดยพื้นฐานแล้ว จากปีศาจที่มีอำนาจชั่วร้าย แม่เลี้ยงกับสุดยอดเวทย์มนต์ และบรรดาเหล่าร้ายทุกตัวในประวัติศาสตร์เทพนิยาย ที่ี่กำลังควบคุมวังของคุณอยู่
There is a wicked stepmother and she tries to kill Snow White with a poisoned apple.นั่นคือแม่เลี้ยงใจร้ายและเธอพยายามฆ่าสโนไวท์ด้วยแอปเปิ้ลพิษ
I've been with your stepmother for ten years now, and I'm proud to say that we're very happy.พ่อก็อยู่กับแม่เลี้ยงของลูกมาตั้งสิบปี และพ่อก็ภูมิใจที่จะบอกว่า เรามีความสุขกันมากจริงๆ
I just didn't get to it in time. Your stepmother asked meผมไม่ไปทันเวลา แม่เลี้ยงของนายก็เลย

stepmother ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后母[hòu mǔ, ㄏㄡˋ ㄇㄨˇ, 后母 / 後母] stepmother

stepmother ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
継母[けいぼ;ままはは, keibo ; mamahaha] (n) stepmother
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother

stepmother ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother FR: belle-mère (par remariage) [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stepmother
Back to top