ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spoke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spoke*, -spoke-

spoke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spoke (n.) ซี่ล้อรถ
spoke (n.) ที่จับรอบนอกพวงมาลัยเรือ
spoke (n.) ขั้นบันได Syn. rung
spoke (vi.) กริยาช่อง 2 ของ speak
spoke (vi.) กริยาช่อง 2 ของ speak
spoken (vi.) กริยาช่อง 3 ของ speak
spoken exam (n.) การสอบปากเปล่า
spokeshave (n.) กบไสไม้
spokesman (n.) โฆษก See also: ผู้แถลง Syn. mouthpiece, delegate
spokesperson (n.) โฆษก See also: ผู้แถลง Syn. mouthpiece, delegate
spokeswoman (n.) โฆษกหญิง See also: ผู้แถลงหญิง Syn. mouthpiece, delegate
English-Thai: HOPE Dictionary
spoke(สโพค) n. ซี่ล้อรถ,จับพวงมาลัยเรือ,ไม้ราวบันใด,ชั้นบันไดพาด vt. ใส่ซี่ล้อ
spoken(สโพ'เคิน) adj. พูด,เอ่ย,เกี่ยวกับภาษาพูด,ทางปาก,เกี่ยวกับคำพูด, Syn. said,uttered,verbal
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen
spokeswoman(สโพค'ซฺวูมเมิน) n. โฆษกหญิง,ผู้แถลงที่เป็นผู้หญิง pl. spokeswomen
English-Thai: Nontri Dictionary
spoke(n) พวงมาลัย,ซี่ล้อรถ,ขั้นบันไดชนิดพาด,ไม้ขัดล้อ
spoken(vt) pp ของ speak
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spokeซี่ล้อ, กำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spokeซี่ล้อ กำ [พลังงาน]
Spokenภาษาพูด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำ (n.) spokes of a wheel
คนแถลงข่าว (n.) spokesperson See also: spokesman
ผู้แถลงข่าว (n.) spokesperson See also: spokesman Syn. คนแถลงข่าว
ขวานผ่าซาก (adv.) plain-spoken See also: bluntly, outspoken Syn. โพล่ง, โผงผาง
ขาดคำ (adv.) hardly had one spoken See also: no sooner said (than done) Syn. ขาดปาก
พูดจาเปิดเผย (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา
โผงผาง (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
I feel like we haven't spoken everฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยพูดคุยกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองฉันพูดกับฉัน หรือเดินเล่นกับฉันในสวน
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
If I spoke prose, you'd all find out, I don't know what I talk about.ถ้าฉันพูดร้อยแก้วที่คุณต้องการ ทั้งหมดหา ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่ฉันพูดคุยเกี่ยวกับ
Of course, you'll have the good taste not to mention that I spoke to you.- คุณคงไม่บอกใครนะ ว่าฉันพูดกับคุณ - แน่นอน
If I tell people that I spoke with God, they....ถ้าผมบอกคนว่าผมคุยกับพระเจ้าแล้ว
Why do you suppose the Almighty spoke to you, Mr.--ทำไมคุณคิดว่าท่านคุยกับคุณ
Of course. You're the nonbeliever who spoke to God, twice, I believe.จำได้ คนไม่เคร่งศาสนา ที่พูดเรื่องพระเจ้า
And that I spoke exactly as God asked me.เรื่องที่ผมพูดเป็นความจริง และผมพูดตามที่พระเจ้าขอร้อง
God, when he first spoke to me, he said it wasn't his real voice I heard.พระเจ้า ตอนแรกที่ท่านพูดกับผม ท่านบอกว่าไม่ใช่เสียงท่านที่ผมได้ยิน

spoke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车条[chē tiáo, ㄔㄜ ㄊㄧㄠˊ, 车条 / 車條] spoke (of wheel)
[fú, ㄈㄨˊ, 辐 / 輻] spoke of a wheel
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, 口语 / 口語] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 话 / 話] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, 蜻蜓] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
涵蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, 涵蓄] implicit; unspoken meaning
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, 喉舌] mouthpiece; spokesperson
小婿[xiǎo xù, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩˋ, 小婿] my son-in-law (humble); I (spoken to parents-in-law)
口白[kǒu bái, ㄎㄡˇ ㄅㄞˊ, 口白] narrator; spoken parts in an opera
标音法[biāo yīn fǎ, ㄅㄧㄠ ㄈㄚˇ, 标音法 / 標音法] phonetic transcription; system of representing spoken sounds
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, 口语字词识别 / 口語字詞識別] recognition of spoken word
儿化韵[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, 儿化韵 / 兒化韻] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 代言人] spokesman
报告员[bào gào yuán, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄩㄢˊ, 报告员 / 報告員] spokesperson; announcer
新闻发言人[xīn wén fā yán rén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 新闻发言人 / 新聞發言人] spokesman
发言人[fā yán rén, ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 发言人 / 發言人] spokesperson
白话[bái huà, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, 白话 / 白話] spoken language; vernacular
语声[yǔ shēng, ㄩˇ ㄕㄥ, 语声 / 語聲] spoken language; sound of speaking
说唱[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, 说唱 / 說唱] spoken and sung; hip-hop (music genre)
[lǎo, ㄌㄠˇ, 轑] spokes
道白[dào bái, ㄉㄠˋ ㄅㄞˊ, 道白] spoken lines in opera
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, 直爽] straightforward; outspoken
默默无闻[mò mò wú wén, ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ˊ ㄨㄣˊ, 默默无闻 / 默默無聞] unknown; nothing is spoken about it
刚直[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, 刚直 / 剛直] upright and outspoken
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 木讷 / 木訥] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate

spoke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京鉋;南京かんな[なんきんかんな, nankinkanna] (n) spokeshave; spoke shave
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK)
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan)
スポーク[, supo-ku] (n) spoke; (P)
スポークスウーマン[, supo-kusuu-man] (n) spokeswoman
スポークスパーソン[, supo-kusupa-son] (n) spokesperson
スポークスマン[, supo-kusuman] (n) spokesman; (P)
スポークンタイトル[, supo-kuntaitoru] (n) spoken title
ノシ[, noshi] (exp) (col) (arm waving) bye-bye! (text only, not spoken)
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece
代表理事[だいひょうりじ, daihyouriji] (n) representative of a board of directors; spokesperson for a board of directors
伊予弁[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture)
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
口がうまい;口が上手い;口が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly
口のうまい;口の上手い[くちのうまい, kuchinoumai] (adj-i) (See 口がうまい) honeymouthed; glib; fair-spoken
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (exp) widely spoken
報道官[ほうどうかん, houdoukan] (n) press office; spokesperson
明け透け[あけすけ, akesuke] (adj-na,adv,n,adj-no) honest; open; frank; outspoken
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement
書き取り(P);書取(P)[かきとり, kakitori] (n) (1) writing down from other written material; writing kanji text from hiragana; (2) transcription (of spoken material); (P)
湿気る[しける;しっける, shikeru ; shikkeru] (v5r,v1,vi) (一段 form is mainly spoken language) to be damp; to be moist
無遠慮[ぶえんりょ, buenryo] (adj-na,n) rude; outspoken
特注[とくちゅう, tokuchuu] (n,vs,adj-no) special order (goods); custom (made); bespoke
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia)
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret
言い落す;言落す[いいおとす, iiotosu] (v5s,vt) to omit; to forget to mention; to leave unspoken
言文一致[げんぶんいっち, genbun'icchi] (n) unification of the written and spoken forms of a language
諤々;諤諤[がくがく, gakugaku] (adj-na,n,adj-no) outspoken
開けっ放し;開けっぱなし;明けっ放し;明けっぱなし;あけっ放し[あけっぱなし, akeppanashi] (adj-na,n) (1) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
開け放し;明け放し[あけはなし, akehanashi] (adj-na,adj-no,n) (1) (See 開けっ放し) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)

spoke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมูเขาจะหามเอาคานไปสอด[xp] (mū khao ja ) EN: put a spoke in the wheel FR:
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale FR: rayon [m]
ซี่ล้อ[n.] (sī lø) EN: spoke FR: rayon [m] ; rayon d'une roue [f]
ซี่ล้อรถ[n. exp.] (sī lø rot) EN: spoke FR: rayon [m] ; rayon d'une roue [f]
บทพากย์[n.] (botphāk) EN: spoken subtitles FR:
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt ph) EN: practise spoken English FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]
จัดจ้าน[adj.] (jatjān) EN: brassy ; outspoken FR:
คำดูถูก[n. exp.] (kham dūthūk) EN: spoken insult FR: insulte verbale [f]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[n. exp.] (khøsøk ratt) EN: government spokesman FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
กระบอกเสียง[n.] (krabøksīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer FR: porte-parole [m]
ละครพูด[n.] (lakhønphūt) EN: legitimate drama ; spoken play ; stage play FR: théâtre sérieux [m]
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken FR:
ปากโป้ง[adj.] (pākpōng) EN: indiscreet ; outspoken FR:
ปากเสียง[n.] (pāksīeng) EN: spokesman (for) ; voice (of) FR:
เป็นปากเป็นเสียง[v. exp.] (pen pāk pen) EN: be a spokesman (for) ; speak for FR:
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: spoken language ; colloquial language ; colloquial speech ; common language FR: langage parlé [m] ; langue parlée [f] ; parler [m]
โผงผาง[adj.] (phōngphāng) EN: tactless ; outspoken ; point-blank FR:
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แถลงการณ์[n. exp.] (phū thalaēn) EN: spokesman FR:
พูดจาเปิดเผย[adv.] (phūtjā poēt) EN: outspokenly FR:
พูดละมุนละไม[X] (phūt lamunl) EN: soft-spoken FR:
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose FR: vantard
รองโฆษก[n. exp.] (røng khōsok) EN: spokesman FR: porte-parole [m]
สุนทรพจน์[n.] (sunthønraph) EN: speech ; spoken words ; address ; oration FR:
สุนทรพจน์[n.] (sunthørapho) EN: speech ; spoken words ; address ; oration FR:
ทนายหน้าหอ[n.] (thanāināhø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman FR:

spoke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gussspeichenrad {n}cast spoke wheel
Doppeldickspeiche {f}double butted spoke
Speiche {f} | verjüngte Speichespoke | butted spoke
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak {bespoke; bespoken} | bespeaking | bespoken
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken
Maßschneider {m}custom tailor; bespoke tailor
Nippelspanner {m}spoke wrench
Speichennippel {n}spoke nipple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spoke
Back to top