ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sensitivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sensitivity*, -sensitivity-

sensitivity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sensitivity (n.) ความรู้สึกไว See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว Syn. responsiveness, affectability Ops. insensitivity
sensitivity (n.) ความเฉียบแหลม See also: การมีไหวพริบ Syn. acuteness
English-Thai: HOPE Dictionary
sensitivity(เซนซิทิฟ'วิที) n. ความรู้สึกไว,ความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ประสาทไว,ระดับของความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ,อารมณ์,ความสามารถรับการกระตุ้นจากภายนอก, Syn. responsiveness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sensitivity๑. สภาพรู้สึกได้๒. ความไว๓. ความอ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sensitivity I can understand.ความไวนี้ฉันสามารถเข้าใจ
I dunno, their sensitivity that makes me do it.ฉันไม่รู้ ความรู้สึกอ่อนไหวของพวกเขาที่ทำให้ฉันลงมือไป
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Headaches, sensitivity to light.ปวดศีรษะ ความรู้สึกไวต่อแสง
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
We were attempting to use concentrated bursts of energy to enhance the sensitivity of optical telescopes.otherwise known as a wormhoIe, suspend it via gravitationaI fieId. -That's what we're Iooking at? -That's it.
Well, I understand the sensitivity of the situation.ผมเข้าใจสถานการณ์ละเอียดอ่อนแบบนี้ดี
PUTTING SOMEONE IN THE FIELD WITH ACUTE SENSITIVITY TO SOUND WOULD BE A MISTAKE.ให้คนที่หูไวต่อเสียงทำงานภาคสนาม คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไร
Light sensitivity could...แสงสว่างให้อารมณ์มากกว่า เปิดไฟ
Well, I think it shows a sensitivity on his part.เออ ฉันว่ามันแสดงให้เห็นด้านที่อ่อนไหวของเค้า
We were contracted to analyze risk and environmental sensitivity at all unr operating sites nationwide.เราได้ทำสัญญาให้เขาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากการทำงานจากโรงงานของUNRทั้งประเทศ
Stop trying to make it seem like you're some kind of sensitivity expert.พยายามหยุดทำให้มันปรากฏขึ้น เหมือนคุฯเปนพวกเอ่อ ผู้มีความรู้สึกไวอย่างช่ำชอง

sensitivity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 情面] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings
超敏反应[chāo mǐn fǎn yìng, ㄔㄠ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ˋ, 超敏反应 / 超敏反應] hypersensitivity
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, 接收器灵敏度 / 接收器靈敏度] receiver sensitivity
敏感性[mǐn gǎn xìng, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 敏感性] sensitive; sensitivity

sensitivity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィルム感度[フィルムかんど, firumu kando] (n) {comp} film sensitivity
化学物質過敏症[かがくぶっしつかびんしょう, kagakubusshitsukabinshou] (n) chemical sensitivity
寒がり[さむがり, samugari] (adj-no,adj-na,n) (See 寒がる) sensitivity to cold
感光度[かんこうど, kankoudo] (n) photographic sensitivity
感度分析[かんどぶんせき, kandobunseki] (n) sensitivity analysis (e.g. in simulations)
視感度[しかんど, shikando] (n) luminous sensitivity
鋭敏性[えいびんせい, eibinsei] (n) sensitivity
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
感光性[かんこうせい, kankousei] (n) photosensitivity
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P)
感覚過敏症[かんかくかびんしょう, kankakukabinshou] (n) hypersensitivity
放射線感受性[ほうしゃせんかんじゅせい, houshasenkanjusei] (n) radiosensitivity; radiosensitive
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P)
過敏症[かびんしょう, kabinshou] (n) hypersensitivity
鈍感[どんかん, donkan] (adj-na,n) thickheadedness; stolidity; insensitivity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity
感度[かんど, kando] sensitivity
秘密度表示[ひみつどひょうじ, himitsudohyouji] sensitivity indication

sensitivity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิเคราะห์สภาพไว[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: sensitivity analysis FR:
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความไวต่อ...[n. exp.] (khwām wai t) EN: sensitivity to … FR: sensibilité à … [f]
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai t) EN: sensitivity to other people's feelings FR:
ความไวต่อแสง[n. exp.] (khwām wai t) EN: sensitivity to light FR: sensibilité à la lumière [f]
ระดับความไวของไมโครโฟน[n. exp.] (radap khwām) EN: microphone's sensitivity FR:
โรคกลัวแสง[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: photophobia ; abnormal intolerance to visual perception of light ; light sensitivity FR:
สภาพไว[n. exp.] (saphāp wai) EN: sensitivity FR:

sensitivity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkempfindlichkeit {f}deflection sensitivity
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sensitivity
Back to top