ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squab*, -squab-

squab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squab (n.) ลูกนก
squabble (n.) การทะเลาะกัน See also: การโต้เถียง, การต่อล้อต่อเถียง Syn. argument, dispute, quarrel
squabble (vi.) ทะเลาะกัน See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง Syn. argue, dipute, quarrel
squabble about (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble over (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้เถียงกับ Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
squabby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky
English-Thai: HOPE Dictionary
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle
English-Thai: Nontri Dictionary
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
squabพนักพิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, it could be... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *มันอาจเป็น... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *
If you're worried about the squab killing you, I'll gladly trade plates.ถ้านายยังกังวลว่าลูกนก จะทำให้นายตายNฉันยินดีเปลี่ยนจานนะ
If you don't mind, we'll stop this squabbling, and I'll present you with facts.{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ทราบเราจะหยุดการทะเลาะกันนี้ และฉันจะนำเสนอคุณด้วยข้อเท็จจริง
We squabbled about it until we got back to barracks.เราสองคนทะเลาะกัน จนมาถึงค่ายทหาร
You get to excuse yourself from petty neighborhood squabbles.คุณต้องขอตัวคุณออกมาจากการทะเลาะกันของเพื่อนบ้านที่น่าสงสาร
Perhaps they no longer believe that a gathering of squabbling pirates can defeatthe Flying Dutchman.แต่เจ้ากับข้า ชาชินกับการทรยศ ใช่มั๊ย? ไม่อยู่นี่หรอก แจ็ค
But what family doesn't have its squabbles?แต่ครอบครัวไหนบ้างล่ะที่ไม่มีการทะเลาะกัน ครอบครัว?
My dad and mom were constantly squabbling.หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของฉัน ก็เริ่มทะเลาะกัน
Maybe the Indians caught up with them, or they got to squabbling amongst themselves over their prize, kill each other off.บางทีพวก อินเดียน จับเขาไว้ได้ หรืออาจจะสู้กันเอง เพื่อเเย่งสมบัติ แล้วก็ฆ่ากันตาย
The pregraduation squabble?ถ้างั้นก็ไม่ต้องรอฉันนะ ดี แล้วเธอทั้งสองคนล่ะ ? ก็ จากทุกคนในนี้แล้ว
If all the supernaturals would stop squabbling among themselves and unite we could conquer humans in a matter of days.ถ้าพวกมีพลังหยุด ทะเลาะกันเอง และรวมตัวกัน เราจะเอาชนะมนุษย์ได้ เมื่อวันใดวันหนึ่ง
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล

squab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏鸽[chú gē, ㄔㄨˊ ㄍㄜ, 雏鸽 / 雛鴿] squab; nestling pigeon

squab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P)
子鳩;仔鳩[こばと, kobato] (n) (1) squab; young pigeon; (2) (esp. 仔鳩) pigeon meat
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period

squab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดานพิง[n.] (kradānphing) EN: backrest used while squatting ; squab FR:
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute FR: querelle [f] ; dispute [f]
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: quibble (over a petty matter) ; bicker ; squabble FR: se disputer ; se quereller
ปากเสียง[v.] (pāksīeng) EN: quarrel ; dispute ; squabble ; argument FR:
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
เป็นปากเสียง[v. exp.] (penpāksīeng) EN: have an argument ; squabble ; quarrel FR:
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
ต่อปากหลากคำ[v.] (tøpāklākkha) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
ต่อปากต่อคำ[v.] (tøpāktøkham) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squab
Back to top