ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

syllabus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *syllabus*, -syllabus-

syllabus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
syllabus (n.) หลักสูตร See also: หลักสูตรการเรียน Syn. curriculum, course of study
syllabus (n.) บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี
English-Thai: HOPE Dictionary
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline
English-Thai: Nontri Dictionary
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
syllabusบทย่อคำวินิจฉัยของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมวลการสอน (n.) syllabus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I ask you about women, you'll probably give me a syllabus of your personal favorites. You may have even been laid a few times.เธอคงเคยนอนกับผู้หญิงมาแล้ว แต่เธอบอกไม่ได้หรอกว่า
You will teach only the syllabus as outlined by the department chair.ุสอนตามหลักสูตร ทีกำหนดโดยคณะเท่านั้น
Is there a syllabus I could get started on Or some way to catch me up?มีบทเรียนอะไรที่สามารถทำให้ฉันตามทันการสอนได้มัย?
Uh, you know you still haven't given us the syllabus yet?อืมม, อาจารย์ทราบรึยังว่ายังไม่ได้ให้ ประมวลการสอนกับเราเลยนะครับ?
The syllabus says that you're on algorithms, so let's start with some easy ones.ในหลักสูตรของพวกเธอ ถึงขั้นตอนนี้แล้ว มาเริ่มจากบทง่ายๆกันดีกว่านะ
But I am here to tell you that the police have a suspect in custody, which means you can give your undivided attention to to the syllabus which is on your desk outlining this semester.แต่ครูอยากบอกพวกเธอว่า ตำรวจจะให้การคุ้มครองพวกเธอ หมายความว่าพวกเธอสามารถลงความเห็น
We'll be following Dr. Staunton's syllabus.เราจะเรียนตามหลักสูตร ของดร.สตอนตัน
You have outlined our new syllabus, Betty. Thank you.เธอได้ตั้งหลักสูตรใหม่ให้เรา ขอบคุณ
Listen, I could take you day-by-day through my entire syllabus, but that's just not how I do things.ฉันจะให้คุณดูแผนการสอน วันต่อวันเลยก็ได้ แต่มันไม่ใช่วิธีของฉัน
Sasha, that's not even on the syllabus.ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนี่
The blatant disregard for the school syllabus?การสอนหนังสือนอกหลักสูตร
Can I look at your syllabus?ขอผมดูตารางเรียนหน่อยได้ไหมครับ?

syllabus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสารประกอบการเรียน[n. exp.] (ēkkasān pra) EN: syllabus FR: syllabus [m] (Belg.)
โครงการสอน[n. exp.] (khrōngkān s) EN: course syllabus ; course outline FR:
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
ประมวลการสอน[n.] (pramūankāns) EN: course outline ; course survey ; courses of study ; syllabus ; course syllabus FR: syllabus [m]
ประมวลรายวิชา[n. exp.] (pramūan rāi) EN: course syllabus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า syllabus
Back to top